Производство и поставки продукции общего машиностроения
Производство запасных частей к железнодорожной технике
+380 (564) 903-456 0 (800) 400-190 info@ukrenergoremont.com

Новости

Главная / News / Объявление

Объявление

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРЕНЕРГОРЕМОНТ”

Повідомляє , що 21  квітня 2020 року о 11.00 годині за адресою: Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Гданцівська, буд. 37-Б, відбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 21 квітня 2020 року з 10.30 год. до 10.50 год. за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складається станом  на 24 годину за три робочі, а саме на 14 квітня 2020  року.

 

Порядок денний загальних зборів акціонерів та проекти рішень

(перелік питань, що виносяться на голосування):

  1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

Проект рішення по першому питанню:

Затвердити запропонований регламент.

Для підрахунку голосів на загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати наступний склад лічильної комісії:

Голова  – Сіроклин П.Ф.;

Член комісії  – Овчінніков М.А.

Повноваження Лічильної комісії чинні з моменту обрання та припиняються з моменту закінчення загальних зборів.

 

  1. Розгляд звіту Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Укренергоремонт» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення по другому питанню:

Роботу Дирекції Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

            Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 році затвердити.

 

  1. Розгляд звіту і висновків Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Укренергоремонт» за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора.

Проект рішення по третьому питанню:

Роботу Ревізора Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

            Звіт і висновки Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 році затвердити.

 

  1. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) та балансу Товариства за 2019 рік.

Проект рішення по четвертому питанню:

Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2019 рік.

  1. Прийняття рішень про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2019 рік.

Проект рішення по пятому питанню:

  • В зв’язку з відсутністю прибутків за підсумками роботи Товариства у 2019 році – дивіденти не нараховувати, фонд дивідентів не формувати . Весь отриманий у 2020 році прибуток спрямувати на формування резервного фонду.

 

 

  1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення по шостому питанню:

  На підставі пункту 22 частини другої статті 33, частини третьої статті 70 та статті 71 чинного Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які одночасно є правочинами, щодо яких є заінтересованість, які вчинятимуться  Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного календарного року з дати прийняття такого рішення, а саме на укладення Товариством нових правочинів та/або внесення змін, доповнень до діючих договорів укладених з:

 -  ДП «Завод ім. В.О. Малишева»  на виготовлення вузлів та комплектуючих деталей до машин та механічних пристроїв спецпризначення; на виконання робіт з механічної обробки деталей;

-  ДП ХКБМ  на виготовлення вузлів та комплектуючих деталей до машин та механічних пристроїв спецпризначення.

Гранична сукупна вартість вище зазначених попередньо схвалених правочинів не повинна перевищувати 14,9 мільйонів гривень (тобто 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства). При цьому повноваження на укладення (підписання) зазначених договорів, змін і доповнень, а також інших документів, що необхідні у зв’язку з їх укладенням надати Генеральному директору Товариства на визначених ним на власний розсуд умовах особисто.

Взяти до уваги, що укладання Товариством вказаних договорів на вчинення яких була попередньо надана згода цими Загальними зборами акціонерів, не вимагає прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Дирекцією або іншим органом управління Товариством.

Найменування показника

період

Попередній (2018 р.)

Звітний

(2019 р.)

Усього активів

66 867

59 738

Основні засоби

9 253

2 573

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси 

17 765

16 997

Сумарна дебіторська заборгованість

4 437

6 108

Грошові кошти та їх еквіваленти 

602

113

Нерозподілений прибуток 

30 309

29 690

Власний капітал 

31 805

31 186

Статутний капітал 

1

1

Довгострокові зобов'язання 

0

0

Поточні зобов'язання 

35 062

28 552

Чистий прибуток (збиток) 

1 241

(617)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

1 000

1 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

102

55

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

З матеріалами щодо порядку денного акціонери можуть ознайомитися за адресою проведення зборів у робочі дні з 8.00 год. до 16-30 год. (перерва з 12.00 до 12.30). В день проведення зборів товариство може надавати документи акціонерам у місці проведення загальних зборів. Відповідальний за ознайомлення з матеріалами зборів – Генеральний директор Сіроклин Ю.В.

 Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: https:// krenergoremont.com/aktsioneram/obiavleniia.

 

Телефон для довідок: (050) 458 30 90.

 

Генеральний директор ПрАТ “Укренергоремонт”

Повідомлення Генерального директора скачать PDF файл