Производство и поставки продукции общего машиностроения
Производство запасных частей к железнодорожной технике
+380 (564) 903-456 0 (800) 400-190 info@ukrenergoremont.com

Новости

Главная / News / Объявление

Объявление

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства „Укренергоремонт”

 

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРЕНЕРГОРЕМОНТ”

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

Україна,  Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,  вул. Гданцівська, буд.37 Б.

 

Шановні акціонери!

Генеральний директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Укренергоремонт» (надалі – Товариство) повідомляє Вас, що 18 квітня 2019 року о 11.00 годині за адресою: Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Гданцівська, буд. 37-Б, відбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 18 квітня 2019 року з 10.30 год. до 10.50 год. за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складається станом  на 24 годину за три робочі, а саме на 12 квітня 2019  року.

 

Порядок денний загальних зборів акціонерів та проекти рішень

(перелік питань, що виносяться на голосування):

 1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

Проект рішення по першому питанню:

Затвердити запропонований регламент.

Для підрахунку голосів на загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати наступний склад лічильної комісії:

Голова  – Сіроклин П.Ф.;

Член комісії  – Овчінніков М.А.

Повноваження Лічильної комісії чинні з моменту обрання та припиняються з моменту закінчення загальних зборів.

 

 1. Розгляд звіту Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Укренергоремонт» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення по другому питанню:

Роботу Дирекції Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

            Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році затвердити.

 

 1. Розгляд звіту і висновків Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Укренергоремонт» за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора.

Проект рішення по третьому питанню:

Роботу Ревізора Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

            Звіт і висновки Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році затвердити.

 

 1. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) та балансу Товариства за 2018 рік.

Проект рішення по четвертому питанню:

Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2018 рік.

 1. Прийняття рішень про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2018 рік.

Проект рішення по пятому питанню:

Розподілити чистий прибуток товариства за 2018 рік наступним чином:

 • здійснити відрахування до фонду коштів, які спрямовуються на розвиток та вдосконалення діяльності товариства у розмірі 100% від чистого прибутку за 2018 рік;
 • дивіденди за 2018 рік тимчасово не нараховувати. Рішення про виплату дивідендів акціонерам за 2018 рік буде прийняте на загальних зборах.

 

 1. Про припинення повноважень Ревізора ПрАТ «Укренергоремонт».

Проект рішення по шостому питанню:

Припинити повноваження Ревізора Товариства – Немирської Анни Анатоліївни.

 

 1. Про обрання Ревізора ПрАТ «Укренергоремонт».

Проект рішення по сьомому питанню:

Для здійснення контролю та перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства на посаду Ревізора обрати Поньку Олену Юріївну.

            Повноваження нового Ревізора чинні з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (протягом 3х років). Після закінчення трирічного терміну повноваження Ревізора дійсні до обрання Загальними Зборами акціонерів наступного Ревізора або до припинення повноважень у випадках передбачених Статутом Товариства.

 

 1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення по восьмому питанню:

  На підставі пункту 22 частини другої статті 33, частини третьої статті 70 та статті 71 чинного Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які одночасно є правочинами, щодо яких є заінтересованість, які вчинятимуться  Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного календарного року з дати прийняття такого рішення, а саме на укладення Товариством нових правочинів та/або внесення змін, доповнень до діючих договорів укладених з:

 -  ДП «Завод ім. В.О. Малишева»  на виготовлення вузлів та комплектуючих деталей до машин та механічних пристроїв спецпризначення; на виконання робіт з механічної обробки деталей;

-  ДП ХКБМ  на виготовлення вузлів та комплектуючих деталей до машин та механічних пристроїв спецпризначення.

Гранична сукупна вартість вище зазначених попередньо схвалених правочинів не повинна перевищувати 16,7 мільйонів гривень (тобто 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства). При цьому повноваження на укладення (підписання) зазначених договорів, змін і доповнень, а також інших документів, що необхідні у зв’язку з їх укладенням надати Генеральному директору Товариства на визначених ним на власний розсуд умовах особисто.

Взяти до уваги, що укладання Товариством вказаних договорів на вчинення яких була попередньо надана згода цими Загальними зборами акціонерів, не вимагає прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Дирекцією або іншим органом управління Товариством.

 

 1. Про затвердження внутрішнього положення: «Принципи (кодекс) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Укренергоремонт».

Проект рішення по девятому питанню:

Затвердити запропоновані «Принципи (кодекс) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Укренергоремонт».

 

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

З матеріалами щодо порядку денного акціонери можуть ознайомитися за адресою проведення зборів у робочі дні з 8.00 год. до 16-30 год. (перерва з 12.00 до 12.30). В день проведення зборів товариство може надавати документи акціонерам у місці проведення загальних зборів. Відповідальний за ознайомлення з матеріалами зборів – Генеральний директор Сіроклин Ю.В.

Телефон для довідок: (050) 458 30 90.

 

            Генеральний директор

            ПрАТ “Укренергоремонт”                                                  Сіроклин Ю.В.