Производство и поставки продукции общего машиностроения
Производство запасных частей к железнодорожной технике
+380 (564) 903-456 0 (800) 400-190 info@ukrenergoremont.com

Новости

 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

  (для опублікування в офіційному друкованому виданні)

  I. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ»
  2. Код за ЄДРПОУ 21888124
  3. Місцезнаходження 50004, м. Кривий Рiг, вул.10-рiччя Жовтня, буд. 37Б
  4. Міжміський код, телефон та факс 050-458-30-90 (0564) 903-602
  5. Електронна поштова адреса buh@ukrenergoremont.com
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://ukrenergoremont.com
  7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

  II. Текст повідомлення

  Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства «Укренергоремонт» вiд 29 сiчня 2018 року, було прийнято рiшення, що вiдповiдно до п.9.3.5 Статуту ПрАТ «Укренергоремонт» генеральний директор обирається Загальними зборами Товариства строком на 3 роки. Згiдно протоколу №01/15 позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 05 сiчня 2015 року на посаду генерального директора ПрАТ «Укренергоремонт» було обрано Сiроклина Юрiя Вiталiйовича з термiном дiї повноважень до 04 сiчня 2018 року. Сiроклин Ю.В. продовжує виконувати повноваження генерального директора ПрАТ «Укренергоремонт» пiсля закiнчення термiну дiї повноважень. Дiяльнiсть Сiроклина Ю.В. на посадi Генерального директора Товариства є продуктивною та вiдповiдає основним напрямкам роботи товариства. Враховуючи вказане, вирiшили обрати на посаду Генерального директора ПрАТ «Укренергоремонт» Сiроклина Юрiя Вiталiйовича, паспорт серiї АН № 618297, виданий Центрально-мiським РВ Криворiзького МУ ГУМВС України в Днiпропетровськiй обл., вiд 27.07.2007 року, РНОКПП 2219009179, та подовжити термiн його повноважень до 28 сiчня 2021 року. Розмiр пакета акцiй, яким володiє особа — 45,00 %, загальною номiнальною вартiстю 337,50. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. До обрання на цю посаду, посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв, обiймала посаду Генерального директора Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт». Пiдстави прийняття такого рiшення — рiшення позачергових загальних зборiв Товариства та згода особи.
  Повноваження Сiроклина Ю.В. як Генерального директора ПрАТ «Укренергоремонт» чиннi з моменту обрання до закiнчення термiну повноважень 28 сiчня 2021 року(протягом 3х рокiв). Пiсля закiнчення трирiчного термiну повноваження Генерального директора дiйснi до обрання Загальними Зборами акцiонерiв наступного Генерального директора або до припинення повноважень у випадках передбачених Статутом Товариства.

  III. Підпис

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
  2. Найменування посади       Сiроклин Юрiй Вiталiйович
  Генеральний директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
  М.П. 30.01.2018
  (дата)
  30.01.2018
 • ІНФОРМАЦІЯ

  про зміну у порядку денного річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товаритсва «Укренергоремонт»

  29.03.2017
 • ПОВІДОМЛЕННЯ

  про проведення загальних зборів акціонерного товариства

  Приватного акціонерного товариства „Укренергоремонт”

   

  07.03.2017
 • Уважаемые посетители и будущие клиенты компании ЧАО "Укрэнергоремонт", на предприятие открыта линия для получения информации.

  Номер - 0800 - 400 - 190, все звонки бесплатны, на территории Украины.

  23.12.2016
Главная / News / Обрання Генерального Директора

Обрання Генерального Директора

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ»
2. Код за ЄДРПОУ 21888124
3. Місцезнаходження 50004, м. Кривий Рiг, вул.10-рiччя Жовтня, буд. 37Б
4. Міжміський код, телефон та факс 050-458-30-90 (0564) 903-602
5. Електронна поштова адреса buh@ukrenergoremont.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://ukrenergoremont.com
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства «Укренергоремонт» вiд 29 сiчня 2018 року, було прийнято рiшення, що вiдповiдно до п.9.3.5 Статуту ПрАТ «Укренергоремонт» генеральний директор обирається Загальними зборами Товариства строком на 3 роки. Згiдно протоколу №01/15 позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 05 сiчня 2015 року на посаду генерального директора ПрАТ «Укренергоремонт» було обрано Сiроклина Юрiя Вiталiйовича з термiном дiї повноважень до 04 сiчня 2018 року. Сiроклин Ю.В. продовжує виконувати повноваження генерального директора ПрАТ «Укренергоремонт» пiсля закiнчення термiну дiї повноважень. Дiяльнiсть Сiроклина Ю.В. на посадi Генерального директора Товариства є продуктивною та вiдповiдає основним напрямкам роботи товариства. Враховуючи вказане, вирiшили обрати на посаду Генерального директора ПрАТ «Укренергоремонт» Сiроклина Юрiя Вiталiйовича, паспорт серiї АН № 618297, виданий Центрально-мiським РВ Криворiзького МУ ГУМВС України в Днiпропетровськiй обл., вiд 27.07.2007 року, РНОКПП 2219009179, та подовжити термiн його повноважень до 28 сiчня 2021 року. Розмiр пакета акцiй, яким володiє особа — 45,00 %, загальною номiнальною вартiстю 337,50. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. До обрання на цю посаду, посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв, обiймала посаду Генерального директора Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт». Пiдстави прийняття такого рiшення — рiшення позачергових загальних зборiв Товариства та згода особи.
Повноваження Сiроклина Ю.В. як Генерального директора ПрАТ «Укренергоремонт» чиннi з моменту обрання до закiнчення термiну повноважень 28 сiчня 2021 року(протягом 3х рокiв). Пiсля закiнчення трирiчного термiну повноваження Генерального директора дiйснi до обрання Загальними Зборами акцiонерiв наступного Генерального директора або до припинення повноважень у випадках передбачених Статутом Товариства.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Сiроклин Юрiй Вiталiйович
Генеральний директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 30.01.2018
(дата)