Производство и поставки продукции общего машиностроения
Производство запасных частей к железнодорожной технике
+380 (564) 903-456 0 (800) 400-190 info@ukrenergoremont.com

Новости

Главная / News / Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні) I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» 2. Код за ЄДРПОУ 21888124 3. Місцезнаходження 50004, м. Кривий Рiг, вул.Гданцiвська, буд. 37Б 4. Міжміський код, телефон та факс 050-458-30-90 (0564) 903-602 5. Електронна поштова адреса buh@ukrenergoremont.com 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://ukrenergoremont.com/news 7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента II. Текст повідомлення Черговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства «Укренергоремонт» вiд 13 квiтня 2017 року було прийнято рiшення про припинення повноважень Ревiзора ПрАТ «Укренергоремонт» Немирської Анни Анатолiївни, яку було обрано на пiдставi протоколу загальних зборiв №05/11 вiд «11» травня 2011 року.Перебувала на посадi з 11.05.2011р. по 13.04.2017р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Черговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства «Укренергоремонт» вiд 13 квiтня 2017 року було прийнято рiшення про переобрання Немирської Анни Анатолiївни Ревiзором ПрАТ " Укренергоремонт " на новий термiн до «13» квiтня 2020 року. Немирська Анна Анатолiївна (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) займає посаду Заступник головного бухгалтера . Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Заступник головного бухгалтера , Ревiзор ПрАТ " Укренергоремонт ". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2. Найменування посади Сiроклин Юрiй Вiталiйович Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника) М.П. 08.06.2018 (дата)