Производство и поставки продукции общего машиностроения
Производство запасных частей к железнодорожной технике
+380 (564) 903-456 0 (800) 400-190 info@ukrenergoremont.com

Новости

 • ПрАТ «Укренергоремонт» виготовило дослідний зразок «Подрібнювач стебла соняшнику та кукурудзи», який успішно пройшов дослідно-польові випробування на полях ТОВ «Славгород»


  10.09.2019
 • АО "Укрэнергоремонт" готов реализовать со склада

  15.08.2019
 • ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів акціонерного товариства Приватного акціонерного товариства „Укренергоремонт”

  18.06.2019
 • Річна інформація емітента цінних паперів
  за 2018 рік

  19.04.2019
Главная / News / Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Генеральний директор

 

 

 

Сiроклин Юрiй Вiталiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

16.04.2018

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

 1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство «Укренергоремонт».

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

21888124

4. Місцезнаходження

Дніпропетровська , Центрально-Мiський, 50004, м. Кривий Рiг, вул. 10-рiччя Жовтня, 37 „Б”

5. Міжміський код, телефон та факс

(0564) 903-456 (0564) 903-602

6. Електронна поштова адреса

info@ukrenergoremont.com

 1. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

18.04.2018

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 74

 

18.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://ukrenergoremont.com/news

в мережі Інтернет

18.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки
Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня;емiтент участi в створеннi юридичних осiб не приймав; посада корпоративного секретаря не передбачена; рейтингова оцiнка не проводилась, тому iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня; iнформацiя про дивiденди не обов’язкова для ПрАТ; iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня; iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, вiдсутня; iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня; викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не здiйснювався; iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня; ПрАТ «Укренергоремонт» є приватним акцiонерним товариством, яке вiдповiдно до ст. 5 Закону України «Про акцiонернi товариства», здiйснює тiльки приватне розмiщення акцiй; iнформацiя про стан корпоративного управлiння вiдсутня; випуску iпотечних облiгацiй не здiйснювалось; iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям вiдсутня; iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття вiдсутня;замiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття не було; вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй вiдсутнi;пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи не було; прострочених строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами не було;випуск iпотечних сертифiкатiв не здiйснювався; основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi;випускiв сертифiкатiв ФОН не здiйснювалось; iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня;розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй; правила ФОН вiдсутнi; рiчна фiнансова звiтнiсть складена за мiжнародними стандартами бух облiку вiдсутня;звiт про стан об’єкта нерухомостi не надавався; рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, не приймались.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство «Укренергоремонт».

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А00 566823

3. Дата проведення державної реєстрації

14.03.1995

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

750

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

103

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

28.11 Виробництво двигунiв i турбiн, крiм авiацiйних, автотранспортних i мотоциклетних двигунiв

46.21 Оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин

46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля

10. Органи управління підприємства

Вищий орган Товариства- Загальнi збори акцiонерiв. Виконавчий орган Товариства -Дирекцiя. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Дирекцiї здiйснюється Ревiзором Товариства, який є органом контролю Товариства. Наглядова рада не створювалась. Уразi вiдсутностi Наглядової ради iї повноваження здiйснюються Загальними Зборами.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ КФ ПриватБанк

2) МФО банку

305750

3) поточний рахунок

26004150539001

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ КФ ПриватБанк

5) МФО банку

305750

6) поточний рахунок

26005150539022

 1. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Сiроклин Юрiй Вiталiйович

45

Босий Юрiй Павлович

45

Борт Сергiй Павлович

10

Усього

100

 1. Інформація про посадових осіб емітента
 2. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сiроклин Юрiй Вiталiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1960

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

40

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Попереднє мiсце роботи: КрТЗ "Восход" начальник бюро зборки, випробувань та ремонту. З 17.05.2011р. - генеральний директор ПрАТ "Укренергоремонт"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.01.2018 3 роки

9) Опис

(Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Генеральнiй директор виконує функцiї, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства, згiдно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту). Змiн щодо посадової особи у 2017 роцi не було. Загальний стаж роботи - 40 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Директор ЗАТ «Укренергоремонт» з 1995 р., генеральний директор ПрАТ "Укренергоремонт" з 17.05.2011р.
Винагорода за перебування на посадi Генерального директора згiдно штатного розкладу. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.
Непогашеної судимостi за за корисливi та посадовi злочини не має. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пашко Людмила Iванiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1960

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

40

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Попереднє мiсце роботи: ТОВ «НВП «Гiрник i компанiя» - головний бухгалтер. З 17.04.2013р. - головний бухгалтер ПрАТ "Укренергоремонт"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.04.2013 безстроково

9) Опис

(Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Має повноваження i обов'язки головного бухгалтера. Отримує заробiтну плату головного бухгалтера згiдно штатного розкладу. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: ТОВ «НВП «Гiрник i компанiя» - головний бухгалтер; з 17.04.2013р. головний бухгалтер ПрАТ "Укренергоремонт".Змiн щодо посадової особи у 2017 роцi не було. Загальний стаж роботи - 40 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Ревiзор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Немирська Анна Анатолiївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1976

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Попереднє мiсце роботи – КрТЗ «Констар» провiдний економiст

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.04.2017 3 роки

9) Опис

(Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Має повноваження i обов'язки, пов'язанi з виконанням статутних обов'язкiв Ревiзора товариства. Винагорода за перебування на посадi Ревiзора нi в грошовiй, нi в натуральнiй формах не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Заступник головного бухгалтера ПрАТ «Укренергоремонт» з 03.01.2012 р., Ревiзор ПрАТ " Укренергоремонт ". Загальний стаж роботи 19 рокiв. 
13 квiтня са 2017р. черговими загальними зборами (протокол №8 вiд 13.04.17р.) прийнято рiшення: для здiйснення контролю та перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства на посаду Ревiзора обрати Немирську А.А.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Дирекцiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сiроклин Павло Феофанович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1956

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

45

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Попереднє мiсце роботи: СП "Межрiч" директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.04.2018 до моменту обрання загальними зборами акцiонерiв наступного складу Дирекцiї

9) Опис

(Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Має повноваження i обов'язки, пов'язанi з участю в роботi Дирекцiї товариства. Винагорода за перебування на посадi члена Дирекцiї нi в грошовiй, нi в натуральнiй формах не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Директор з маркетингу та збуту, член Дирекцiї ПрАТ " Укренергоремонт ". Змiн щодо посадової особи у 2017 роцi не було. Загальний стаж роботи 45 рокiв. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Дирекцiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Босий Юрiй Павлович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1959

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

40

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Попереднє мiсце роботи: КрТЗ "Восход" начальник бюро розвитку пiдприємства

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.04.2018 до моменту обрання загальними зборами акцiонерiв наступного складу Дирекцiї

9) Опис

(Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Має повноваження i обов'язки, пов'язанi з участю в роботi Дирекцiї товариства. Винагорода за перебування на посадi члена Дирекцiї нi в грошовiй, нi в натуральнiй формах не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Комерцiйний директор, член Дирекцiї ПрАТ " Укренергоремонт ". Змiн щодо посадової особи у 2017 роцi не було. Загальний стаж роботи 39 рокiв. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Дирекцiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Манушин Борис Евгенiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1952

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

43

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Попереднє мiсце роботи:КрТЗ "Констар" заступник головного технолога

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.05.2011 до моменту обрання загальними зборами акцiонерiв наступного складу Дирекцiї

9) Опис

(Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Має повноваження i обов'язки, пов'язанi з участю в роботi Дирекцiї товариства. Винагорода за перебування на посадi члена Дирекцiї нi в грошовiй, нi в натуральнiй формах не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Iнженер-конструктор, член Дирекцiї ПрАТ " Укренергоремонт ". Змiн щодо посадової особи у 2017 роцi не було. Загальний стаж роботи 43 роки.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Дирекцiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Саханенко Володимир Олександрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1953

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

47

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Попереднє мiсце роботи:Центр електрозв’язку м. Кривий Рiг iнженер з охорони працi i технiки безпеки

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.05.2011 до моменту обрання загальними зборами акцiонерiв наступного складу Дирекцiї

9) Опис

(Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Має повноваження i обов'язки, пов'язанi з участю в роботi Дирекцiї товариства. Винагорода за перебування на посадi члена Дирекцiї нi в грошовiй, нi в натуральнiй формах не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Заступник директора з охорони працi, член Дирекцiї ПрАТ " Укренергоремонт ". Змiн щодо посадової особи у 2017 роцi не було. Загальний стаж роботи 47 рокiв. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 1. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Генеральний директор

Сiроклин Юрiй Вiталiйович

450

45

450

0

0

0

Головний бухгалтер

Пашко Людмила Iванiвна

0

0

0

0

0

0

член Дирекцiї

Босий Юрiй Павлович

450

45

450

0

0

0

член Дирекцiї

Сiроклин Павло Феофанович

0

0

0

0

0

0

член Дирекцiї

Саханенко Володимир Олександрович

0

0

0

0

0

0

член Дирекцiї

Манушин Борис Євгенiйович

0

0

0

0

0

0

Ревiзор

Немирська Анна Анатолiївна

0

0

0

0

0

0

Усього

900

90

900

0

0

0

 1. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Сiроклин Юрiй Вiталiйович

450

45

450

0

Босий Юрiй Павлович

450

45

450

0

Борт Сергiй Павлович

100

10

100

0

Усього

1000

100

1000

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

13.04.2017

Кворум зборів**

100

Опис

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Голова та члени Дирекцiї, Генеральний директор
Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв
(перелiк питань, що виносяться на голосування):
1.Прийняття рiшення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборiв акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. 
2.Розгляд звiту Дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт» за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Дирекцiї.
3.Розгляд звiту i висновкiв Ревiзора про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт» за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзора.
4.Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) та балансу Товариства за 2016 рiк.
5.Прийняття рiшень про розподiл прибутку (збиткiв) Товариства за 2016 рiк.
6.Обрання Ревiзора.
7.Прийняти рiшення про скасування рiшеннь Позачергових Загальних зборiв приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт» вiд 22.12.2016 року.
8.Прийняти рiшення про скасування процедури припинення Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт» шляхом його перетоворення в Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Укренергоремонт».
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Пропозицiй щодо внесення додаткових питань до порядку денного загальних зборiв вiд акцiонерiв не надходило.
Отже, регламент Зборiв розглянутий, Голова загальних зборiв запропонував перейти безпосередньо до розгляду питань порядку денного загальних зборiв.
1.По першому питанню Порядку денного: «Прийняття рiшення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборiв акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу». 
Слухали: генерального директора Сiроклина Юрiя Вiталiйовича, який висловився щодо порядку (регламенту) загальних зборiв:
• Час для виступiв доповiдачiв з питань порядку денного – до 20 хвилин.
• Час для виступiв учасникiв у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 5 хвилин.
• Час для вiдповiдей на питання, довiдки – до 3 хвилин.
• Для виступiв на загальних зборах акцiонерiв Товариства слово може бути надане лише акцiонерам або їх уповноваженим особам, членам виконавчого органу, представникам Дирекцiї, Ревiзiйної комiсiї та бухгалтерiї Товариства, головi та секретарю загальних зборiв акцiонерiв, головi та членам реєстрацiйної та лiчильної комiсiй.
• Принцип голосування на зборах: одна голосуюча акцiя – один голос. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування.
• Голосування на загальних зборах акцiонерiв з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетнiв для голосування, форма якого затвердженя на засiданнi Дирекцiї, протоколом № 6 вiд 20 лютого 2017 року.
• Пiдрахунок результатiв голосування з кожного питання порядку денного здiйснюється Лiчильною комiсiєю пiсля обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.
Для пiдрахунку голосiв на загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов’язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати наступний склад лiчильної комiсiї :
Голова – Немирську А.А.;
Член комiсiї – Пашко Л.I.
Повноваження Лiчильної комiсiї чиннi з моменту обрання та припиняються з моменту закiнчення загальних зборiв акцiонерiв.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Питання ставиться на голосування.
Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй; 
«утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.
Вирiшили:
1.Обрати лiчильну комiсiю у складi :
Голова – Немирська А.А.;
Член комiсiї – Пашко Л.I.
Повноваження Лiчильної комiсiї чиннi з моменту обрання та припиняються з моменту закiнчення загальних зборiв акцiонерiв.
2. Затвердити запропонований порядок (регламент) проведення загальних зборiв акцiонерiв.
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
Лiчильна комiсiя приступає до виконання своїх обов’язкiв.
Рiшення по питанням порядку денного приймається простою бiльшестю голосiв, тоюто бiльше 50% голосiв учасникiв зборiв, окрiм тих питань, якi згiдно чинного законодавства приймаються ? голосiв.
2. По другому питанню Порядку денного: «Розгляд звiту Дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт» за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Дирекцiї».
Слухали: генерального директора ПрАТ «Укренергоремонт» Сiроклина Ю.В., який ознайомив акцiонерiв та iших учасникiв зi Звiтом Дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Питання ставиться на голосування.
Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй; 
«утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.
Вирiшили:
Роботу Дирекцiї Товариства в 2016 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв.
Звiт Дирекцiї Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2016 роцi затвердити.
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
3. По третьому питанню Порядку денного: «Розгляд звiту i висновкiв Ревiзора про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт» за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзора».
Слухали: ревiзора ПрАТ «Укренергоремонт» Немирську А.А., яка ознайомила акцiонерiв зi звiтом та висновками про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт» за 2016 рiк.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Питання ставиться на голосування.
Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй; 
«утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.
Вирiшили:
Роботу Ревiзора Товариства в 2016 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв.
Звiт i висновки Ревiзора Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2016 роцi затвердити.
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
4. По четвертому питанню Порядку денного: «Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) та балансу Товариства за 2016 рiк».
Слухали: головного бухгалтера ПрАТ «Укренергоремонт» Пашко Л.I., яка ознайомила акцiонерiв з рiчним фiнансовим звiтом за 2016 рiк.
Доповiдаюча вiдмiтила, що фiнансова звiтнiсть пiдприємства складена вiдповiдно до встановлених законодавством стандартiв фiнансової звiтностi. Так, вiдповiдно до Статуту Товариства, то ПрАТ «Укренергоремонт» є приватним акцiонерним товариством, яке вiдповiдно до ст. 5 Закону України «Про акцiонернi товариства», здiйснює тiльки приватне розмiщення акцiй. Керуючись нормами ЗУ «Про акцiонернi товариства», ЗУ «Про аудиторську дiяльнiсть» та iншими нормами чинного законодавства, то для приватного акцiонерного товариства не передбачений обов’язок щодо проведення аудиту.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Питання ставиться на голосування.
Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй; 
«утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.
Вирiшили:
Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть (рiчний звiт та баланс) Товариства за 2016 рiк.
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
5. По п’ятому питанню Порядку денного: «Прийняття рiшень про розподiл прибутку (збиткiв) Товариства за 2016 рiк».
Слухали: головного бухгалтера ПрАТ «Укренергоремонт» Пашко Л.I., яка ознайомила акцiонерiв, що за 2016 рiк прибуток становить 1087000,00 грн., якi вона запропонувала направити на розвиток пiдприємства та поповнення обiгових коштiв. За пiдсумками роботи товариства за 2016 рiк, дивiденди акцiонерам тимчасово не нараховувати i не виплачувати.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Питання ставиться на голосування.
Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй; 
«утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.
Вирiшили:
Прибуток за 2016 рiк у сумi 1087000 грн., направити на розвиток пiдприємства та поповнення обiгових коштiв. За пiдсумками роботи товариства за 2016 рiк, дивiденди акцiонерам тимчасово не нараховувати i не виплачувати.
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
6. По шостому питанню Порядку денного: «Обрання Ревiзора».
Слухали: генерального директора Сiроклина Юрiя Вiталiйовича, який вказав, що у зв’язку з закiнченням термiну повноважень Ревiзора, ПрАТ «Укренергоремонт» необхiдно обрати нового Ревiзора, строком на 3 роки. Повноваження Ревiзора спрямованi на контроль за фiнансового-госпорадською дiяльнiстю Товариства, вiдповiдно до п. 9.4.2 Статуту Товариства, доповiдаючий пропонує повторно обрати на посаду Ревiзора Немирську А.А., паспорт серiї АМ № 666419, виданий Центрально-мiським РВ Криворiзького МУ ГУМВС України в Днiпропетровськiй обл., вiд 24.07.2002 року, РНОКПП 2789311163.
Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй; 
«утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.
Вирiшили:
Для здiйснення контролю та перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства на посаду Ревiзора обрати Немирську А.А., паспорт серiї АМ № 666419, виданий Центрально-мiським РВ Криворiзького МУ ГУМВС України в Днiпропетровськiй обл., вiд 24.07.2002 року, РНОКПП 2789311163.
Встановити, що повноваження Ревiзора Товариства, який обраний та дiє на момент прийняття рiшення Загальними зборами Товариства, є дiйсними до моменту набуття чинностi рiшення про обрання нового Ревiзора.
Повноваження нового Ревiзора чиннi з моменту обрання до закiнчення термiну повноважень (протягом 3х рокiв). Пiсля закiнчення трирiчного термiну повноваження Ревiзора дiйснi до обрання Загальними Зборами акцiонерiв наступного Ревiзора або до припинення повноважень у випадках передбачених Статутом Товариства.
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається 3/4 голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
7. По сьомому питанню порядку денного: «Прийняти рiшення про скасування рiшеннь Позачергових Загальних зборiв приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт» вiд 22.12.2016 року».
Слухали: Генерального директора Сiроклина Юрiя Вiталiйовича, який вiдзначив, що робота Товариства є добре налагодженою, збалансованою та впродовж багатьох рокiв Товариство плiдно спiвпрацює з багатьма замовниками. Однак, у зв’язку з тим, що позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Укренергоремонт», що вiдбулися 22 грудня 2016 року було прийнято рiшення про реорганiзацiю шляхом перетворення Приватного акцiонерного товариства «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» в Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ», що в свою чергу призвело до виконання Товариством всiх вимог законодавства щодо даного перетворення. Проте, один з етапiв перетворення передбачає повiдомлення органiв державної реєстрацiї про рiшення Позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.12.2016 року на якому було прийнято рiшення про реорганiзацiю Товариства шляхом перетворення з ПрАТ «Укренергоремонт» в ТОВ «Укренергоремонт», на пiдставi даного повiдомлення державний реєстратор вносить данi про стан припинення до державного реєстру. Вiдомостi в державному реєстрi, що товариство ПрАТ «Укренергоремонт» перебуває у станi припинення, тобто не зазначається, що це лише перетворення шляхом знiни органiзацiйно-правової форми Товариства, спровокували хвилювання та занепокоєння з боку замовникi Товариства, що може спричинити негативнi матерiальнi наслiдки для ПрАТ «Укренергоремонт», тому у зв’язку з цим продовжувати процедуру припинення ПрАТ «Укренергоремонт» шляхом перетворення в ТОВ «Укренергоремонт» є суттєвим ризиком для товариства.Тому Доповiдачем запропоновано залишити органiзацiйно-правову форму Приватне акцiонерне товариство «Укренергоремонт» та вiдмiнити рiшення позачергових загальних збрiв ПрАТ «Укренергоремонт» вiд 22.12.2016 року.
Доповiдачем зачитано розроблений Дирекцiєю та надiсланий всiм акцiонерам план щодо скасування процедури припинення ПрАТ «Укренергоремонт» шляхом перетворення у ТОВ «Укренергоремонт», що передбачає поетапнi дiї по проведенню скасування перетворення. Доповiдач також наголосив про необхiднiсть повiдомлення всiх кредиторiв про скасування реорганiзацiї шляхом перетворення Товариства.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Питання ставиться на голосування.
Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй; «утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.
Вирiшили:
У зв’язку з тим, що Приватному акцiонерному товариству «Укренергоремонт» необхiдно продовжити довготривалi контракти, а також з метою налагодження подальшої спiвпрацi зi своїми постiйними замовниками, скасувати рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.12.2016 року про припинення Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Укренергоремонт», та залишити органiзацiйну правову форму Товариства як Приватне акцiонерне товариство «Укренергоремонт». 
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається 3\4 голосiв, що приймають участь у зборах.
8. По восьмому питанню порядку денного: «Прийняти рiшення про скасування процедури припинення Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт» шляхом його перетоворення в Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Укренергоремонт».
Слухали Генерального директора ПрАТ «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» Сiроклина Юрiя Вiталiйовича, який запропонував, що вiдповiдно до того, що Приватне акцiонерне товариство «Укренергоремонт» вирiшує скасувати рiшення попереднiх позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.12.2016 року, та залишити свою органiзацiйно-правову форму як приватне акцiонерне товариства, то розпочату процедуру щодо припинення ПрАТ «Укренергоремонт» шляхом його перетворення в ТОВ «Укренергоремонт», слiд зупинити на тому етапi на якому вона зараз знаходиться, та вжити всiх необхiдних дiй, вiдповiдно до чинного законодавства, щодо скасування розпочатої процедури перетворення Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт» в Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Укренергоремонт».

Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Питання ставиться на голосування.
Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй; 
«утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.
Вирiшили:
Залишити Приватним акцiонерним товариством „Укренергоремонт” свою органiзацiйно-правову форму та припинити дiї, щодо продовження процедури перетворення ПрАТ «Укренергоремот» у ТОВ «Укренергоремонт», а також вжити всiх необхiдних засобiв щодо скасування вже здiйснених дiй в напрямку перетворення ПрАТ «Уккренергоремонт» в ТОВ «Укренергоремонт».
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

14.04.2017

Кворум зборів**

100

Опис

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Голова та члени Дирекцiї, Генеральний директор
Проведення позачергових зборiв iнiцiював Генеральний директор
Порядок денний позачергових загальних зборiв акцiонерiв
(перелiк питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборiв, складу лiчильної комiсiї;
2. Про взяття легкових автомобiлiв в оренду.
3. Термiн дiї договорiв та сума орендної плати.
4. Про надання повноважень для оформлення договорiв оренди.
По першому питанню порядку денного: «Про обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборiв, складу лiчильної комiсiї».
Слухали: Генерального директора - Сiроклина Юрiя Вiталiйовича, який запропонував обрати Головою позачергових загальних зборiв Босого Юрiя Павловича, а його самого – секретарем зборiв. Для пiдрахунку голосiв на позачергових загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування та iнших питань, пов’язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати наступний склад лiчильної комiсiї :
Голова – Немирську А.А.;
Член комiсiї – Пашко Л.I.
Повноваження Лiчильної комiсiї чиннi з моменту обрання та припиняються з моменту закiнчення загальних зборiв акцiонерiв.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Питання ставиться на голосування.
Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй; 
«утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.
Вирiшили:
1. Обрати Головою позачергових загальних зборiв акцiонерiв – Босого Юрiя Павловича, а секретарем зборiв – Сiроклина Юрiя Вiталiйовича. 
2. Обрати лiчильну комiсiю у складi :
Голова – Немирська А.А.;
Член комiсiї – Пашко Л.I.
Повноваження Лiчильної комiсiї чиннi з моменту обрання та припиняються з моменту закiнчення загальних зборiв акцiонерiв.
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
Лiчильна комiсiя приступає до виконання своїх обов’язкiв.
Рiшення по питанням порядку денного приймається простою бiльшестю голосiв, тобто бiльше 50% голосiв учасникiв зборiв, окрiм тих питань, якi згiдно чинного законодавства приймаються ? голосiв.
По другому питанню порядку денного: « Про взяття егкових автомобiлiв в оренду»
Слухали: Сiроклина Ю.В. – генерального директора ПрАТ «Укренергоремонт», який доповiв про необхiднiсть взяти в оренду наступнi легковi автомобiлi:
1) марки SKODA, що належить на правах приватної власностi Кривоногову Олександру Сергiйовичу (свiдоцтво про реєстрацiю транспортного засобу АЕС №291636), з наступними технiчними характеристиками:
Модель – FABIA;
Тип – легковий комбi-В;
Шасi (кузов, рама) – VIN-TMBGS46Y633707667;
Колiр – сiрий;
Об’єм двигуна – 1900см3;
Рiк випуску – 2003;
Реєстрацiйний номер – АЕ9790CP
2) марки SKODA, що використовується Фоменко Олександром Миколайовичем згiдно генеральної довiреностi ВР 289795 вiд 28.03.2011р., з наступними технiчними характеристиками:
Модель OKTAVIA A5;
Тип легковий КОМБI-В;
Шасi (кузов, рама) №ТМВСА41Z97B151996;
Колiр чорний;
Об’єм двигуна 1595 см?;
Рiк випуску 2006;
Реєстрацiйний номер АЕ9387ЕН.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Питання ставиться на голосування.
Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй; 
«утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.Рiшення прийнято.
Вирiшили: взяти в оренду наступнi легковi автомобiлi:
1) Сергiйовичу (свiдоцтво про реєстрацiю транспортного засобу АЕС №291636), з наступними технiчними характеристиками:
Модель – FABIA;
Тип – легковий комбi-В;
Шасi (кузов, рама) – VIN-TMBGS46Y633707667;
Колiр – сiрий;
Об’єм двигуна – 1900см3;
Рiк випуску – 2003;
Реєстрацiйний номер – АЕ9790CP
2) марки SKODA, що використовується Фоменко Олександром Миколайовичем згiдно генеральної довiреностi ВР 289795 вiд 28.03.2011р., з наступними технiчними характеристиками:
Модель OKTAVIA A5;
Тип легковий КОМБI-В;
Шасi (кузов, рама) №ТМВСА41Z97B151996;
Колiр чорний;
Об’єм двигуна 1595 см?;
Рiк випуску 2006;
Реєстрацiйний номер АЕ9387ЕН.
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
По третьому питанню порядку денного: «Термiн дiї договорiв та сума орендної плати».
Слухали: Сiроклина Ю.В. – генерального директора ПрАТ «Укренергоремонт», який запропонував визначити термiн оренди автомобiлiв три роки (36 мiсяцiв) кожного, з помiсячною орендною платою 1300 (Одна тисяча триста) гривень за кожен автомобiль.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Питання ставиться на голосування.

Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй; 
«утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.
Вирiшили: визначити термiн оренди автомобiлiв три роки (36 мiсяцiв) з помiсячною орендною платою 1300 (Одна тисяча триста) гривень за кожен автомобiль.
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах
По четвертому питанню порядку денного: «Про надання повноважень для оформлення договорiв оренди».
Слухали: Голову зборiв - Босого Ю.П., який запропонував надати повноваження Сiроклину Ю.В. – генеральному директору ПрАТ «Укренергоремонт», на пiдписання вiд iменi Товариства необхiдних документiв для оформлення договорiв оренди автомобiлiв.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Питання ставиться на голосування.

Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй; 
«утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.
Вирiшили: надати повноваження Сiроклину Ю.В. – генеральному директору ПрАТ «Укренергоремонт», на пiдписання вiд iменi Товариства необхiдних документiв для оформлення договорiв оренди автообiлiв.
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

31.07.2017

Кворум зборів**

100

Опис

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Голова та члени Дирекцiї, Генеральний директор
Проведення позачергових зборiв iнiцiював Генеральний директор
Порядок денний:Обрання Голови та секретаря загальних зборiв;
1. прийняття рiшення про укладення Приватним акцiонерним товариством «Укренергоремонт», код ЄДРПОУ 21888124 (далi — Товариство), з ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦIЙНИМ БАНКОМ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570 (далi — ПриватБанк), договору про надання овердрафтового кредиту для поповнення обiгових коштiв та сплати судових витрат (далi – кредитний договiр);
2. прийняття рiшення про укладення Товариством з ПриватБанком договору застави майнових прав на отримання грошових коштiв за поточними рахунками Товариства та договору вiдступлення права вимоги (цесiї) в забезпечення виконання зобов`язань Товариства за кредитним договором;
3. звернення до Сiроклина Юрiя Вiталiйовича, кIПН 2219009179 з проханням укласти з ПриватБанком договiр поруки в забезпечення виконання зобов`язань Товариства за кредитним договором
4. надання повноважень на пiдписання вiд iменi Товариства необхiдних документiв для оформлення кредиту, кредитного договору, договору застави та договору вiдступлення права вимоги (цесiї).
По першому питанню порядку денного: слухали Сiроклина Юрiя Вiталiйовича, який запропонував обрати Головою загальних зборiв Босого Юрiя Павловича, а секретарем Пашко Людмилу Iванiвну.
Голосували:
«За» – 100 (сто) % голосiв;
«Проти» – немає;
«Утримались» – немає.
Рiшення прийнято. По першому питанню порядку денного вирiшили: обрати Головою загальних зборiв Босого Юрiя Павловича, а секретарем Пашко Людмилу Iванiвну.
По другому питанню порядку денного: слухали Сiроклина Юрiя Вiталiйовича, який повiдомив про необхiднiсть укладення мiж Товариством та ПриватБанком кредитного договору на наступних умовах:
- вид кредиту: овердрафтовий кредит на поточний рахунок №26004150539001;
- сума кредиту: загальний кредитний лiмiт не може перевищувати 2 101 000,00 (два мiльйони сто одну тисячу) гривень,00 коп .,в т ч 2 000 000,00 (Два мiльйона) гривень ,00 коп.на поповнення обiгових коштiв, а також 101000,00 (сто одну тисячу )гривень,00 коп. на ймовiрнi судовi витрати ;;
- змiна суми кредиту: може змiнюватися протягом дiї кредитного договору в межах погодженого вище загального кредитного лiмiту без додаткових погоджень з загальними зборами або iншими органами Товариства та без пiдписання додаткових угод до кредитного договору;
- вiдсоткова ставка за користування кредитом: протягом 1-3 днiв _20_ % рiчних, протягом 4-7 днiв _20,5 % рiчних, протягом 8-15 днiв _21 % рiчних, протягом 16-30 днiв _21,5 % рiчних; в разi порушення зобов`язань: 43 % рiчних;
- винагороди та комiсiї: згiдно тарифiв ПриватБанку;
-строк проведення платежiв за рахунок овердрафтового кредиту: 12 мiсяцiв з правом його продовження кожного разу на 365/366 днiв, якщо Товариством та ПриватБанком не буде заявлено про припинення овердрафтового кредитування за 30 днiв до закiнчення встановленого строку проведення платежiв за рахунок овердрафтового кредиту;
-цiльове призначення :для поповнення обiгових коштiв та сплати судових витрат;
-iншi умови : на розсуд уповноваженої особи на пiдписання кредитного договору;
Голосували:
«За» – 100 (сто) % голосiв;
«Проти» – немає;
«Утримались» – немає.
Рiшення прийнято. По другому питанню порядку денного вирiшили: укласти з ПриватБанком кредитний договiр на наступних умовах:
- вид кредиту: овердрафтовий кредит на поточний рахунок №26004150539001;
- сума кредиту: загальний кредитний лiмiт не може перевищувати 2 101 000,00 (два мiльйони сто одну тисячу) гривень,00 коп .,в т ч 2 000 000,00 (Два мiльйона) гривень ,00 коп.на поповнення обiгових коштiв, а також 101000,00 (сто одну тисячу )гривень,00 коп. на ймовiрнi судовi витрати ;;
- змiна суми кредиту: може змiнюватися протягом дiї кредитного договору в межах погодженого вище загального кредитного лiмiту без додаткових погоджень з загальними зборами або iншими органами Товариства та без пiдписання додаткових угод до кредитного договору;
- вiдсоткова ставка за користування кредитом: протягом 1-3 днiв _20_ % рiчних, протягом 4-7 днiв _20,5 % рiчних, протягом 8-15 днiв _21 % рiчних, протягом 16-30 днiв _21,5 % рiчних; в разi порушення зобов`язань: 43 % рiчних;
- винагороди та комiсiї: згiдно тарифiв ПриватБанку;
-строк проведення платежiв за рахунок овердрафтового кредиту: 12 мiсяцiв з правом його продовження кожного разу на 365/366 днiв, якщо Товариством та ПриватБанком не буде заявлено про припинення овердрафтового кредитування за 30 днiв до закiнчення встановленого строку проведення платежiв за рахунок овердрафтового кредиту;
-цiльове призначення :для поповнення обiгових коштiв та сплати судових витрат;
-iншi умови : на розсуд уповноваженої особи на пiдписання кредитного договору;
По третьому питанню порядку денного: слухали Босого Юрiя Павловича про те, що для укладання кредитного договору в забезпечення виконання зобов`язань позичальника Товариству необхiдно надати в заставу ПриватБанку майновi права на отримання грошових коштiв за поточними рахунками Товариства, вiдкритими у ПриватБанку, та тими, що будуть вiдкритi Товариством в ПриватБанку в майбутньому в перiод дiї кредитного договору, загальною вартiстю предмета застави 10 000 000 ,00(десять мiльйонiв, 00) грн. Також для укладання кредитного договору необхiдно укласти Товариству з ПриватБанком договiр про вiдступлення права вимоги (цесiї).
Голосували:
«За» – 100 (сто) % голосiв;
«Проти» – немає;
«Утримались» – немає.
Рiшення прийнято. По третьому питанню порядку денного вирiшили: укласти з ПриватБанком в забезпечення виконання зобов`язань Товариства за кредитним договором договiр застави майнових прав на отримання грошових коштiв за поточними рахунками Товариства, вiдкритими у ПриватБанку, та тими, що будуть вiдкритi Товариством в ПриватБанку в майбутньому, загальною вартiстю предмета застави 10 000 000 ,00(десять мiльйонiв, 00) грн. Та договiр про вiдступлення права вимоги (цесiї).
По четвертому питанню порядку денного: слухали Босого Юрiя Павловича, який запропонував звернутися до Сiроклина Юрiя Вiталiйовича, код 2219009179, з проханням укласти з ПриватБанком договiр поруки в забезпечення виконання зобов`язань Товариства за кредитним договором.
Голосували:
«За» – 100 (сто) % голосiв;
«Проти» – немає;
«Утримались» – немає.
Рiшення прийнято. По четвертому питанню порядку денного вирiшили: звернутися до Сiроклина Юрiя Вiталiйовича, IПН 2219009179, з проханням укласти з ПриватБанком договiр поруки в забезпечення виконання зобов`язань Товариства за кредитним договором. 
По п'ятому питанню порядку денного: слухали Босого Юрiя Павловича, який запропонував надати повноваження генеральному директору ПрАТ «Укренергоремонт» Сiроклину Юрiю Вiталiйовичу на пiдписання вiд iменi Товариства необхiдних документiв для оформлення кредиту, в т.ч. письмового клопотання (заявки) на отримання кредиту, кредитного договору, договору застави та договору вiдступлення права вимоги (цесiї).
Голосували:
«За» – 100 (сто) % голосiв;
«Проти» – немає;
«Утримались» – немає.
Рiшення прийнято. По п'ятому питанню порядку денного вирiшили: надати повноваження генеральному директору ПрАТ «Укренергоремонт» Сiроклину Юрiю Вiталiйовичу на пiдписання вiд iменi Товариства необхiдних документiв для оформлення кредиту, в т.ч. письмового клопотання (заявки) на отримання кредиту, кредитного договору, договору застави та договору вiдступлення права вимоги (цесiї).

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

02.10.2017

Кворум зборів**

100

Опис

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Голова та члени Дирекцiї, Генеральний директор
Проведення позачергових зборiв iнiцiював Генеральний директор
Порядок денний:
1. Обрання Голови та секретаря загальних зборiв;
2. прийняття рiшення про взяття легкового автомобiля в оренду;
3. термiн дiї договорiв та сума орендної плати;
4. надання повноважень для оформлення договору оренди.
По першому питанню порядку денного: слухали Сiроклина Юрiя Вiталiйовича, який запропонував обрати Головою загальних зборiв Босого Юрiя Павловича, а секретарем Пашко Людмилу Iванiвну.
Голосували:
«За» – 100 (сто) % голосiв;
«Проти» – немає;
«Утримались» – немає.
Рiшення прийнято. 
По першому питанню порядку денного вирiшили: обрати Головою загальних зборiв Босого Юрiя Павловича, а секретарем Пашко Людмилу Iванiвну.
По другому питанню порядку денного: слухали Сiроклина Юрiя Вiталiйовича – генерального директора ПрАТ «Укренергоремонт», який повiдомив про необхiднiсть взяти в оренду легковий автомобiль марки CITROEN, що використовується Гергелюком Максимом Сергiйовичем згiдно свiдоцтва про реєстрацiю транспортного засобу CXX 221069, з наступними технiчними характеристиками:
Модель - BERLINGO;
Тип – легковий пасажирський-В;
Шасi (кузов, рама) – VF7MCRHYF65536057;
Колiр – бiлий;
Об’єм двигуна – 1997см3;
Рiк випуску – 2000;
Реєстрацiйний номер – АЕ6972ЕМ.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло.
Голосували:
«За» – 100 (сто) % голосiв;
«Проти» – немає;
«Утримались» – немає.
Рiшення прийнято. 
По другому питанню порядку денного вирiшили: взяти в оренду легковий автомобiль марки CITROEN, що використовується Гергелюком Максимом Сергiйовичем згiдно свiдоцтва про реєстрацiю транспортного засобу CXX 221069, з наступними технiчними характеристиками:
Модель - BERLINGO;
Тип – легковий пасажирський-В;
Шасi (кузов, рама) – VF7MCRHYF65536057;
Колiр – бiлий;
Об’єм двигуна – 1997см3;
Рiк випуску – 2000;
Реєстрацiйний номер – АЕ6972ЕМ.
По третьому питанню порядку денного: слухали Сiроклина Юрiя Вiталiйовича – генерального директора ПрАТ «Укренергоремонт», який запропонував визначити термiн оренди автомобiля три роки (36 мiсяцiв) з помiсячною орендною платою 1300,00 (Одна тисяча триста) гривень.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло.
Голосували:
«За» – 100 (сто) % голосiв;
«Проти» – немає;
«Утримались» – немає.
Рiшення прийнято. 
По третьому питанню порядку денного вирiшили: визначити термiн оренди автомобiля три роки (36 мiсяцiв) з помiсячною орендною платою 1300,00 (Одна тисяча триста) гривень.
По четвертому питанню порядку денного: слухали Босого Юрiя Павловича, який запропонував надати повноваження на пiдписання вiд iменi Товариства необхiдних документiв для оформлення договору оренди генеральному директору ПрАТ «Укренергоремонт» Сiроклину Юрiю Вiталiйовичу (IПН 2219009179).
Голосували:
«За» – 100 (сто) % голосiв;
«Проти» – немає;
«Утримались» – немає.
Рiшення прийнято. 
По четвертому питанню порядку денного вирiшили: надати повноваження на пiдписання вiд iменi Товариства необхiдних документiв для оформлення договору оренди генеральному директору ПрАТ «Укренергоремонт» Сiроклину Юрiю Вiталiйовичу (IПН 2219009179).

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

15.11.2017

Кворум зборів**

100

Опис

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Голова та члени Дирекцiї, Генеральний директор
Проведення позачергових зборiв iнiцiював Генеральний директор
Порядок денний позачергових загальних зборiв акцiонерiв
(перелiк питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборiв, складу лiчильної комiсiї. Затвердження регламенту позачергових Загальниз зборiв Товариства.
2. Прийняття рiшення про взяття легкових автомобiлiв в оренду.
3. Термiн дiї договорiв та сума орендної плати.
4. Надання повноважень для оформлення договору оренди.
По першому питанню порядку денного: «Про обрання Голови та секретаря позачер-гових Загальних зборiв, складу лiчильної комiсiї. Затвердження регламенту позачерговиз За-гальних зборiв товариства».

Слухали: Генерального директора - Сiроклина Юрiя Вiталiйовича, який запропону-вав обрати Головою позачергових загальних зборiв Босого Юрiя Павловича, а його самого – секретарем зборiв; щодо регламенту позачергових Загальних зборiв Товарист-ва:
• Час для виступiв доповiдачiв з питань порядку денного – до 15 хвилин.
• Час для виступiв учасникiв у дебатах та обговореннях з питань порядку денно-го – до 5 хвилин.
• Час для вiдповiдей на питання, довiдки – до 3 хвилин.
• Для виступiв на загальних зборах акцiонерiв Товариства слово може бути на-дане лише акцiонерам або їх уповноваженим особам, членам виконавчого орга-ну, представникам Дирекцiї, Ревiзiйної комiсiї та бухгалтерiї Товариства, голо-вi та секретарю загальних зборiв акцiонерiв, головi та членам реєстрацiйної та лiчильної комiсiй.
• Принцип голосування на зборах: одна голосуюча акцiя – один голос. Одна голо-суюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, вине-сених на голосування.
• Голосування на загальних зборах акцiонерiв з питань порядку денного прово-диться з використанням бюлетнiв для голосування, форма якого затвердженя на засiданнi Дирекцiї, протоколом № 12 вiд «28» вересня 2017 року.
• Пiдрахунок результатiв голосування з кожного питання порядку денного здiйс-нюється Лiчильною комiсiєю пiсля обговорення та голосування з кожного пи-тання порядку денного.
Для пiдрахунку голосiв на позачергових загальних зборах, роз’яснення щодо порядку го-лосування та iнших питань, пов’язаних iз забезпеченням проведення голосування на за-гальних зборах, обрати наступний склад лiчильної комiсiї :
Голова – Немирську А.А.;
Член комiсiї – Пашко Л.I.
Пiсля закiнчення голосування з питання порядку денного акцiонер здає лiчильнiй комiсiї свiй бюлетень для голосування. Лiчильна комiсiя збирає бюлетнi, пiдраховує го-лоси, складає протокол про пiдсумки голосування та оголошує пiдсумки голосування з цього питання.
Повноваження Лiчильної комiсiї чиннi з моменту обрання та припиняються з моменту закiнчення загальних зборiв акцiонерiв.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Питання ставиться на голосування.
Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй; 
«утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.
Вирiшили:
1. Обрати Головою позачергових загальних зборiв акцiонерiв – Босого Юрiя Павловича, а секретарем зборiв – Сiроклина Юрiя Вiталiйовича. 
2. Затвердити запропонований порядок (регламент) проведення загальних зборiв акцiонерiв.
3. Обрати лiчильну комiсiю у складi :
Голова – Немирська А.А.;
Член комiсiї – Пашко Л.I.
Повноваження Лiчильної комiсiї чиннi з моменту обрання та припиняються з моменту закiнчення загальних зборiв акцiонерiв.
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
Лiчильна комiсiя приступає до виконання своїх обов’язкiв.
Рiшення по питанням порядку денного приймається простою бiльшестю голосiв, тобто бiльше 50% голосiв учасникiв зборiв, окрiм тих питань, якi згiдно чинного законодавства приймаються ? голосiв.

По другому питанню порядку денного: «Прийняття рiшення про взяття легкових ав-томобiлiв в оренду».
Слухали: Генерального директора - Сiроклина Юрiя Вiталiйовича, який повiдомив про необхiднiсть взяти в оренду наступнi легковi автомобiлi:
1) марки DAEWOO, що використовується Шаровським Вiктором Гавриловичем згiдно свiдоцтва про реєстрацiю транспортного засобу CXМ 835356, з наступними технiч-ними характеристиками:
Модель - LANOS;
Тип – загальний легковий седан-В;
Шасi (кузов, рама) –Y6DTF69YD7W375804;
Колiр – ciрий;
Об’єм двигуна – 1498 см3;
Рiк випуску – 2007;
Реєстрацiйний номер – АЕ1209IО.
2) марки KIA, що використовується Cорокiним Юрiєм Леонiдовичем згiдно свiдо-цтва про реєстрацiю транспортного засобу АЕC043074, з наступними технiчними характе-ристиками:
Модель - CERATO;
Тип – загальний легковий седан-В;
Шасi (кузов, рама) –KNEFE226275384926;
Колiр – чорний;
Об’єм двигуна – 1582 см3;
Рiк випуску – 2007;
Реєстрацiйний номер – АЕ8303ВI.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Питання ставиться на голосування.
Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй; 
«утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.
Вирiшили:
Взяти в оренду наступнi легковi автомобiлi:
1) марки DAEWOO, що використовується Шаровським Вiктором Гавриловичем згiдно свiдоцтва про реєстрацiю транспортного засобу CXМ 835356, з наступними технiчни-ми характеристиками:
Модель - LANOS;
Тип – загальний легковий седан-В;
Шасi (кузов, рама) –Y6DTF69YD7W375804;
Колiр – ciрий;
Об’єм двигуна – 1498 см3;
Рiк випуску – 2007;
Реєстрацiйний номер – АЕ1209IО.
2) марки KIA, що використовується Cорокiним Юрiєм Леонiдовичем згiдно свiдо-цтва про реєстрацiю транспортного засобу АЕC043074, з наступними технiчними характерис-тиками:
Модель - CERATO;
Тип – загальний легковий седан-В;
Шасi (кузов, рама) –KNEFE226275384926;
Колiр – чорний;
Об’єм двигуна – 1582 см3;
Рiк випуску – 2007;
Реєстрацiйний номер – АЕ8303ВI.
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
Лiчильна комiсiя приступає до виконання своїх обов’язкiв.
Рiшення по питанням порядку денного приймається простою бiльшiстю голосiв, тобто бiльше 50% голосiв учасникiв зборiв, окрiм тих питань, якi згiдно чинного законодавства приймаються ? голосiв.
По третьому питанню порядку денного: «Термiн дiї договорiв та сума орендної пла-ти».
Слухали: Генерального директора - Сiроклина Юрiя Вiталiйовича, який запропонував визна-чити термiн оренди кожного автомобiля три роки (36 мiсяцiв) з помiсячною орендною пла-тою 1300,00 (Одна тисяча триста) гривень за кожен автомобiль.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Питання ставиться на голосування.
Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй; 
«утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.
Вирiшили:
Визначити термiн оренди кожного автомобiля три роки (36 мiсяцiв) з помiсячною орен-дною платою 1300,00 (Одна тисяча триста) гривень за кожен автомобiль
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
Лiчильна комiсiя приступає до виконання своїх обов’язкiв.
Рiшення по питанням порядку денного приймається простою бiльшестю голосiв, тобто бiльше 50% голосiв учасникiв зборiв, окрiм тих питань, якi згiдно чинного законодавства приймаються ? голосiв.
По четвертому питанню порядку денного: «Надання повноважень для оформлення договорiв оренди».
Слухали: Голову позачергових загальних зборiв Босого Юрiя Павловича, який запропо-нував надати повноваження генеральному директору ПрАТ «Укренергоремонт» Сiроклину Юрiю Вiталiйовичу на пiдписання вiд iменi Товариства необхiдних документiв для оформлення договорiв оренди.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Питання ставиться на голосування.
Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй; 
«утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.
Вирiшили:
Надати повноваження генеральному директору ПрАТ «Укренергоремонт» Сiроклину Юрiю Вiталiйовичу на пiдписання вiд iменi Товариства необхiдних документiв для оформлен-ня договорiв оренди.
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
Лiчильна комiсiя приступає до виконання своїх обов’язкiв.
Рiшення по питанням порядку денного приймається простою бiльшестю голосiв, тобто бiльше 50% голосiв учасникiв зборiв, окрiм тих питань, якi згiдно чинного законодавства приймаються ? голосiв.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

 1. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

14360570

Місцезнаходження

49094 Україна Дніпропетровська м. Днiпро м. Днiпро Набережна Перемоги, 50

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 263148

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.06.2013

Міжміський код та телефон

056

Факс

716-10-49

Вид діяльності

Депозитарна установа

Опис

емiтент не веде самостiйно реєстр власникiв цiнних паперiв

 

 1. Відомості про цінні папери емітента
 2. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

16.06.2005

35/04/1/05

Днiпропетровське територiальне управлiння ДК з ЦПФР

UA4000123657

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.75

1000

750

100

Опис

Цiннi папери емiтента не беруть участi в органiзованих ринках. Фактiв лiстингу/де лiстингу на фондових бiржах у звiтному роцi не було. Додаткових випускiв акцiй не було.

 

 1. Опис бізнесу

Закрите акцiонерне товариство «Укренергоремонт» (скорочена назва – ЗАТ «Укренергоремонт») зареєстроване розпорядженням виконкому Iнгулецької районної Ради народних депутатiв вiд 14.03.1995 року, розпорядження №23.
Змiни до Статуту у зв’язку зi змiною мiсцезнаходження затвердженi протоколом зборiв засновникiв пiдприємства 05 сiчня 1998р.№1 та зареєстрованi виконкомом Криворiзької мiської ради 12.05.1998р. розпорядженням №84\2-р.
Змiни та доповнення до Статуту у зв’язку зi змiною мiсцезнаходження товариства затвердженi протоколом зборiв засновникiв вiд 06 грудня 1999р. №5. Державну реєстрацiю змiн до установчих документiв проведено виконкомом Криворiзької мiської ради 31.01.2000р., реєстрацiйний номер 04052169Ю0030149(нова адреса - 50102 м. Кривий Рiг , примiщення Iнгулецького заводу по ремонту тепловозних дизелiв «Промдизель»).
Змiни та доповнення до Статуту у зв’язку зi змiною мiсцезнаходження товариства затвердженi протоколом зборiв засновникiв вiд 15 сiчня 2002 р. № 1 та зареєстрованi виконкомом Криворiзької мiської ради 29.01.2002р., реєстрацiйний номер 04052169Ю0060018.(нова адреса - 50026 м. Кривий Рiг , вул. Кiмовська, тер. ЗАТ «Криворiжаглобуд»).
Змiни до Статуту у зв’язку зi змiною мiсцезнаходження товариства затвердженi протоколом зборiв засновникiв вiд 01.08.2007р. № 3/07. Державна реєстрацiя змiн проведена виконкомом Криворiзької мiської ради 03.08.2007р., номер запису 1227107003006344. (нова адреса - 50004 м. Кривий Рiг, вул.10-рiччя Жовтня, буд.37 «б»).
Змiни до Статуту у зв’язку з новою редакцiєю видiв дiяльностi товариства (р.4 Статуту) затвердженi протоколом зборiв засновникiв вiд 28.08.2008р. № 5/08 Державну реєстрацiю прове-дено виконкомом Криворiзької мiської ради 02.09.2008р., номер запису 12271050006006344.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №05/11 вiд 11.05.2011р.) змiнено найменування пiдприємства з Закритого акцiонерного товариства «Укренергоремонт» на Приватне акцiонерне товариство «Укренергоремонт».

 

вiдсутнi

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 85. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 7. Працювало за цивiльно правовими договорами (осiб): 15. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб):2. Фонд оплати працi: 10616,5 тис. грн. Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: Фонд оплати працi збiльшився у 2017 роцi порiвняно з 2016 роком на 2009,3тис.грн. у зв'язку зi збiльшенням заробiтної плати працiвникiв та збiльшенням премiального фонду. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента, включає такi напрямки: пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв; навчання у вищих навчальних закладах.

 

не належить

 

Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами емiтент не проводить.

 

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходили.

 

При нарахуваннi амортизацiї основних засобiв у бухгалтерському та податковому облiку застосовувався прямолiнiйний метод. При вибуттi запасiв: вiдпусканнi у виробництво запасiв для виготовлення запчастин, при реалiзацiї готової продукцiї застосовувався метод середньозваженої собiвартостi. Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю.

 

ПрАТ «Укренергоремонт» є лiдируючим виробником продукцiї загального машинобудування в Українi. Наше пiдприємство здiйснює повний цикл робiт у сферi механiчної обробки деталей. Унiкальнi технiчнi можливостi дозволяють домагатися незмiнно якiсного результату. Механiчна обробка в нашiй компанiї передбачає виняткову точнiсть та свiтовi стандарти якостi, якi забезпечуються за рахунок застосування вузькоспецiалiзованого обладнання: токарнi оброблювальнi центру NEF400, NEF600, прецизiйний CTX310V3 ви-робництва фiрми GILDEMEISTER, Нiмеччина; багатоцiльовi обробнi центру VS860-Ѕпроизводства фiрми «Spinner», Нiмеччина; шлiфувальнi верстати виробництва ряду фiрм Нiмеччини FF600/300, F11H500, Multimat300, Multimat150, забезпечує виготовлення дета-лей дiаметром до 600мм, довжиною до 1600мм i точнiстю механiчної обробки до 2мкм. Маючи в своєму розпорядженнi власним термiчним дiлянкою наше пiдприємство має можливiсть скоротити термiн виконання замовлення.
З метою виробництва конкурентоспроможної продукцiї за рахунок пiдвищення її якостi у 2008 роцi було прийнято рiшення про впровадження системи управлiння якiстю вiдповiдно до стандарту ДСТУ ISO 9001-2001. В перiод 2008-2009 рр. система управлiння якiстю виробництва була впроваджена i в лютому 2009 року була сертифiкована в системi сертифiкацiї УкрСЕПРО на вiдповiднiсть вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 (Сертифiкат №UA2.040.08331-14), термiн дiї якого закiнчився 26.02.2014 р. В лютому 2014р. ДП "Кривбасстандартметрологiя" було проведено сертифiкацiйний аудит системи управлiння якiстю емiтента та видано сертифiкат системи сертифiкацiї УкрСЕПРО (Сертифiкат №UA2.040.08331-14) строк дiї якого закiнчився 27.02.2017 р. В лютому 2017р. ДП "Кривбасстандартметрологiя" було проведено сертифiкацiйний аудит системи управлiння якiстю емiтента та видано сертифiкат системи сертифiкацiї УкрСЕПРО (Сертифiкат №UA2.040.10291-17) строк дiї до 15.09.2018 р.
Наявнiсть власної конструкторсько-технологiчної служби дозволяє нашому пiдприємству в найкоротшi термiни освоювати випуск продукцiї за технiчною документацiєю Замовника.
Основнi види продукцiї або послуг: виробництво двигунiв i турбiн, крiм авiацiйних, автотранспортних i мотоциклетних двигунiв – обсяг реалiзованої продукцiї (товарiв, послуг) без ПДВ 18559,3тис.грн.; оптова торгiвля зерном - обсяг реалiзованої продукцiї (товарiв, послуг) без ПДВ 3675,0тис.грн.; оптова торгiвля запчастинами - обсяг реалiзованої продукцiї (товарiв, послуг) без ПДВ 955,5тис.грн.
Пiдприємство спiвпрацює з постiйними замовниками - ДП "ЗАВОД IМЕНI В.О.МАЛИШЕВА"; ДП "ХКБМ iм. Морозова", а також розширює коло приватних замовникiв. Основнi ринки збуту: Харкiвська, Днiпропетровська, Сумська областi. Джерелами постачання основних матерiалiв є: металопродукцiї – ТОВ «Такт», ПрАТ «УГМК», ТОВ « ТД «Содружество»; iнструменту – ТОВ «Секо Тулз Україна», ТОВ «Iскар Україна»; сiльгосппродукцiї – ТОВ «Славгород». 

 

Iнформацiя про основнi придбання або вiдчуження активiв за останнi п’ять рокiв:
Придбання активiв за останнi п’ять рокiв пов’язано з тим, що регулярно придбавались машини та обладнання, iнструмент для верстатiв та загального користування для виробництва. За 2013-2017р.р. пiдприємством витрачено коштiв для придбання та освоєння всього: 24174,5тис.грн., в т. числi: виробниче обладнання iнструменти, пристосування - 2325,5 тис.грн.; сiльськогосподарське обладнання-19555,7тис. грн.;
модернiзацiю обладнання, виготовлення основних фондiв, пристосувань та ремонти
2293,3 тис. грн. 
Вiдчуження активiв:
2015 рiк продано Автомобиль ГАЗ-31105-801-М за первiсною вартiстю 51,7 тис.грн., знос 42,3 тис.грн.
В 2016 роцi вибуло сiльськогосподарське обладнання (продано обприскувач польовий) за первiсною вартiстю 4953 тис.грн., знос 742,9 тис.грн.
В 2017 роцi вибуло сiльськогосподарське обладнання (продано трактор сiльськогосподарський колiсний Case) за первiсною вартiстю 379,8 тис.грн., знос 115,7 тис.грн.

Станом на 31.12.2017р.первiсна вартiсть основних засобiв склала 28116 тис.грн.
Сума нарахованого зносу 16006 тис.грн.
Залишкова вартiсть основних засобiв 12110 тис.грн.

 

Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу,
афiлiйованими особами
У звiтному роцi не було правочинiв з членами наглядової ради або членами
виконавчого органу, афiлiйованими особами, зокрема правочинiв, укладених мiж емiтентом або його
дочiрнiми/залежними пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами, з одного боку, i власниками iстотної
участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з iншого боку.
Правочини з власниками iстотної участi: - з ДП «Завод iм. В.О. Малишева» №29/27-1378дп вiд 29.11.2012р. на виготовлення вузлiв та комплектуючих деталей до машин та механiчних пристроїв спецпризначення; №48-27/3-1107ДП вiд 11.11.2014р на виконання робiт з механiчної обробки деталей;
- з ДП ХКБМ №2570-ХКБМ вiд 31.07.2015р., №3182-ХКБМ вiд 30.08.2016р. на виготовлення вузлiв та комплектуючих деталей до машин та механiчних пристроїв спецпризначення

 

Основнi засоби використовуються за мiсцезнаходженням товариства та на об'єктах виробництва. Пiдприємство має значний технiчний потенцiал для нарощування та освоєння капiталовкладень. Регулярно оновлюються машини та обладнання, оснащення та iнструмент. У 2013-2017 роках проведена модернiзацiя виробничого обладнання власними силами на суму 617,3тис.грн для розширення технiчних можливостей та якостi механiчної обробки виробленої продукцiї та деталей. 
Пiдприємство для здiйснення власної господарської дiяльностi орендує виробничi примiщення загальною площею 3047,3 кв.м., що знаходяться за адресою 50025 Кривий Рiг. вул. Окружна, 12 згiдно договорiв оренди нежитлових примiщень укладених з ТОВ «АВК-Гарант». 
Станом на 31.12.2017р. на балансi пiдприємства рахуються:
рах.10 Основнi засоби 19 622 374,24 грн.
рах.103, Будинки i споруди 450 251,91 грн.
рах.104 Машини та обладнання 20311431,23грн.
рах.105, Транспортнi засоби 3219813,45грн.
рах.106, Iнструменти, прилади та iнвентар 1495985,57грн.
рах.109 Iншi основнi засоби 633073,33грн.

 

Залежнiсть вiд високоякiсних iмпортних матерiалiв та покупних виробiв, вiдсутнiсть експорту

 

В 2017 роцi признанi та сплаченi штрафи 172,74грн.

 

Форма фiнансування самофiнансування, власнi кошти.

 

Станом на 31.12.2016 року загальна вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв складає 15950182,66 грн., очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв в 2017р.- 1330000грн.

 

освоюються новi види продукцiї для вiтчизняних покупцiв.

 

дослiдження не проводились

 

вiдсутнi

 

вiдсутня

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

 1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

8937

12110

0

0

8937

12110

будівлі та споруди

118

89

0

0

118

89

машини та обладнання

6275

9844

0

0

6275

9844

транспортні засоби

1560

944

0

0

1560

944

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

984

1233

0

0

984

1233

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

0

0

0

0

0

0

Опис

Термiни та умови користування основними фондами - до повного використання.Ступiнь зносу основних фондiв: будинки та споруди 80,2%; машини та обладнання 51,5%; транспортнi засоби 70,7%; iншi 70,2%.

 1. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

30540

30114

Статутний капітал (тис. грн.)

1

1

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

1

1

Опис

Порядок визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств визначений Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, якi затвердженi рiшенням Держкомiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 485 вiд 17.11.2004р.
Вартiсть чистих активiв пiдприємства визначається шляхом вирахування iз суми активiв суми його зобов’язань, за даними ф. 1 Баланс, за формулою:
Ф.1 ( Пiдсумки р. I + р. II + р. III Активу) – Ф.1 (Пiдсумки р. II + р. III +р. IV + р.V Пасиву)

Висновок

Станом на 31.12.2017 р. вартiсть чистих активiв складає – 30540 тис. грн. i є вищою за суму статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам законодавства.

 1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

845

X

X

у тому числі:

 

КФ КБ Приватбанк (овердрафт)

19.12.2017

845

27

15.01.2018

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

24912

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

25757

X

X

Опис:

Сума поточних зобов’язань на 31.12.2017р. складає 25757 тис. грн., в тому числi:
Короткостроковi кредити банкiв – 845 тис. грн
за товари, роботи, послуги – 14101 тис. грн.,
з бюджетом – 741 тис. грн., 
розрахунки зi страхування – 208 тис. грн.,
розрахунки з оплати працi – 990 тис. грн.,
поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами – 7149 тис. грн.,
поточнi забезпечення – 1300 тис. грн..,
iншi поточнi зобов’язання – 423 тис. грн..
Довгостроковi зобов’язання станом на 31.12.2017 року на пiдприємствi не облiковуються.
Кредиторська заборгованiсть пiдтверджена актами звiрок, що передбачено ст. 10 Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» №996-Х1У вiд 16.07.99р
Кредиторської заборгованостi, по якiй скiнчився строк позовної давностi, станом на 31.12.2017р. пiдприємство не має.

 1. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції*

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Послуги щодо обробляння металу та нанесення покривiв на метал

32

32.4

0.19

32

32.4

0.17

2

Механiчне оброблення металевих виробiв

2236

6263.2

36.08

2236

6263.2

33.75

3

Послуги з ремонту й технiчного обслуговування iншого устатковання спецiального призначення, н.в.i.у.

1

247.8

1.43

1

247.8

1.34

4

Виробництво iнструментiв

31

260.5

1.5

31

260.5

1.4

5

Виробництво двигунiв i турбiн, крiм авiацiйних, автотранспортних i мотоциклетних двигунiв

1266

1152.4

6.64

1438

1288.4

6.94

6

Виробництво iнших машин i устаткування спецiального призначення, н.в.i.у.

9229

9403.7

54.17

9124

10467

56.4

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

 1. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

матерiальнi

62.9

2

заробiтна плата

12.8

3

Амортизацiя та знос

10

4

Загальновиробничi витрати

20

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

13.04.2017

13.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 1. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторською фiрмою «Трансексiм - Аудит»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

31932348

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

м. Кривий Рiг пр. 200-рiччя Кривого Рогу, б. 3 прим. 173

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

2918 23.04.2002

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

0396
31.10.2013

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

З умов вибiркової перевiрки ПрАТ "Укренергоремонт" аудитор має достатньо iнформацiї для умовно-позитивного висновку стосовно повноти та вiдповiдностi фiнансової звiтностi ПрАТ "Уренергоремонт" встановленим нормативам П(С)БО. Нами проведенi альтернативнi процедури щодо пiдтвердження тверджень звiтностi, але iснує ймовiрнiсть вiдхилення показникiв фiнансової звiтностi, якi, на нашу думку не мають всеохоплюючого впливу на фiнансову звiтнiсть. Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки. 
Пiдставою для висловлення умовно-позитивної думки є неналежний облiк амортизацiї основних засобiв, а саме невiдповiднiсть строку корисного використання деяких основних засобiв згiдно наказу про облiкову полiтику та зазначеного у облiку товариства, а також вiдсутнiсть у товариства аналiтичного облiку переоцiнок основних засобiв, внаслiдок чого нам не вдалося отримати достатнi аудиторськi докази вiдносно об'єктiв основних засобiв, включених в дану фiнансову звiтнiсть згiдно П(С)БО за балансовою вартiстю на 31 грудня 2017 року, а також вiдносно капiталу в дооцiнках, включеного до власного капiталу товариства. 
За обставин того, що товариство на звiтну дату платоспроможне, має достатню кiлькiсть власних обiгових коштiв, практично не має залежностi вiд зовнiшнiх джерел фiнансування, чистi активи товариства бiльше статутного капiталу, ми можемо висловити припущення про безперервнiсть дiяльностi товариства у найближчому майбутньому.

Номер та дата договору на проведення аудиту

4-ауд.
16.03.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

16.03.2018
02.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

02.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

25000

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство «Укренергоремонт».

за ЄДРПОУ

21888124

Територія

за КОАТУУ

1211037500

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

за КВЕД

28.11

Середня кількість працівників

103

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса

50004, Україна, Днiпропетровської обл., м. Кривий Рiг, вул. 10-рiччя Жовтня, 37 „б”.

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

11

11

0

первісна вартість

1001

48

53

0

накопичена амортизація

1002

37

42

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

722

835

0

Основні засоби:

1010

8937

12110

0

первісна вартість

1011

22713

28116

0

знос

1012

13776

16006

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

186

186

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

9856

13142

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

11240

14439

0

Виробничі запаси

1101

1482

1898

0

Незавершене виробництво

1102

6354

9376

0

Готова продукція

1103

2525

2054

0

Товари

1104

879

1111

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

1368

631

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


3337


2203


0

з бюджетом

1135

0

0

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

17884

24324

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

2291

463

0

Готівка

1166

1

1

0

Рахунки в банках

1167

2290

462

0

Витрати майбутніх періодів

1170

29

15

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

141

1080

0

Усього за розділом II

1195

36290

43155

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

46146

56297

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1

1

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

1456

1456

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

39

39

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

29651

29044

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

31147

30540

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

895

845

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

9107

14101

0

за розрахунками з бюджетом

1620

565

741

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

60

148

0

за розрахунками зі страхування

1625

160

208

0

за розрахунками з оплати праці

1630

585

990

0

за одержаними авансами

1635

2014

7149

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

1062

1300

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

611

423

0

Усього за розділом IІІ

1695

14999

25757

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

46146

56297

0

 

Примітки

Вiдсутнi

Керівник

Сiроклин Ю.В.

Головний бухгалтер

Пашко Л.I.

 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство «Укренергоремонт».

за ЄДРПОУ

21888124

(найменування)

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

23190

28278

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 17955 )

( 21051 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


5235


7227

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

2271

5623

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( -4709 )

( -3625 )

Витрати на збут

2150

( 559 )

( -1632 )

Інші операційні витрати

2180

( -2512 )

( -6572 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


1021

 збиток

2195

( -274 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

1

160

Інші доходи

2240

1057

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( -132 )

( -367 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( -15 )

( -1 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


1870


1870

 збиток

2295

( -420 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-169

-783

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


1087

 збиток

2355

( -589 )

( 0 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-589

1087

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

2898

3427

Витрати на оплату праці

2505

10441

8987

Відрахування на соціальні заходи

2510

2303

2151

Амортизація

2515

2367

2488

Інші операційні витрати

2520

5405

4764

Разом

2550

23414

21817

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

Вiдсутнi

Керівник

Сiроклин Ю.В.

Головний бухгалтер

Пашко Л.I.

 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство «Укренергоремонт».

за ЄДРПОУ

21888124

(найменування)

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


12524


8386

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

173

87

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

22556

27049

Надходження від повернення авансів

3020

1098

1528

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

2

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

3446

590

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( -3054 )


( -9600 )

Праці

3105

( -6998 )

( -5714 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( -2259 )

( -1950 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( -5499 )

( -3721 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( -267 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( -3148 )

( -2046 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( -2084 )

( -1674 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( -11368 )

( -9416 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( -1767 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( -13006 )

( -6664 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-2387

-1190

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

716

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

1

160

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 0 )

( 0 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

717

160

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

15670

14367

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

15720

15149

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( -626 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( -111 )

( -298 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-161

-1706

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-1831

-2736

Залишок коштів на початок року

3405

2291

4248

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

3

779

Залишок коштів на кінець року

3415

463

2291

 

Примітки

Вiдсутнi

Керівник

Сiроклин Ю.В.

Головний бухгалтер

Пашко Л.I.

 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство «Укренергоремонт».

за ЄДРПОУ

21888124

(найменування)

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

 

Примітки

Звiт не надавався

Керівник

Сiроклин Ю.В

Головний бухгалтер

Пашко Л.I.

 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство «Укренергоремонт».

за ЄДРПОУ

21888124

(найменування)

 

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

1

0

1456

39

29651

0

0

31147

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

-18

0

0

-18

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

1

0

1456

39

29633

0

0

31129

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

-589

0

0

-589

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

-670

0

0

-670

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

-589

0

0

-589

Залишок на кінець року

4300

1

0

1456

39

29044

0

0

30540

 

Примітки

Вiдсутнi

Керівник

Сiроклин Ю.В.

Головний бухгалтер

Пашко Л.I.