Производство и поставки продукции общего машиностроения
Производство запасных частей к железнодорожной технике
+380 (564) 903-456 0 (800) 400-190 info@ukrenergoremont.com

Новости

Главная / News / Об'ява річий звіт 2018

Об'ява річий звіт 2018

Титульний аркуш

Скачати PDF файл.

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Генеральний директор

 

 

 

Сiроклин Юрiй Вiталiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

18.04.2019

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство «Укренергоремонт».

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

21888124

4. Місцезнаходження

Дніпропетровська , Центрально-Мiський, 50004, м. Кривий Рiг, вул. Гданцiвська, 37 „Б”

5. Міжміський код, телефон та факс

(0564) 903-456 (0564) 903-602

6. Електронна поштова адреса

info@ukrenergoremont.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://ukrenergoremont.com/news

в мережі Інтернет

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки
Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня;емiтент участi в створеннi юридичних осiб не приймав; посада корпоративного секретаря не передбачена; рейтингова оцiнка не проводилась, тому iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня; iнформацiя про дивiденди не обов’язкова для ПрАТ; iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня; iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, вiдсутня; iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня; викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не здiйснювався; iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня; ПрАТ «Укренергоремонт» є приватним акцiонерним товариством, яке вiдповiдно до ст. 5 Закону України «Про акцiонернi товариства», здiйснює тiльки приватне розмiщення акцiй; випуску iпотечних облiгацiй не здiйснювалось; iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям вiдсутня; iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття вiдсутня;замiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття не було; вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй вiдсутнi;пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи не було; прострочених строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами не було;випуск iпотечних сертифiкатiв не здiйснювався; основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi;випускiв сертифiкатiв ФОН не здiйснювалось; iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня;розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй; правила ФОН вiдсутнi; рiчна фiнансова звiтнiсть складена за мiжнародними стандартами бух облiку вiдсутня;звiт про стан об’єкта нерухомостi не надавався; рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, не приймались.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство «Укренергоремонт».

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А00 566823

3. Дата проведення державної реєстрації

14.03.1995

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

750

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

103

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

28.11 Виробництво двигунiв i турбiн, крiм авiацiйних, автотранспортних i мотоциклетних двигунiв

25.62 Механiчне оброблення металевих виробiв

46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля

10. Органи управління підприємства

Вищий орган Товариства- Загальнi збори акцiонерiв. Виконавчий орган Товариства -Дирекцiя. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Дирекцiї здiйснюється Ревiзором Товариства, який є органом контролю Товариства. Наглядова рада не створювалась. У разi вiдсутностi Наглядової ради iї повноваження здiйснюються Загальними Зборами.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ КФ ПриватБанк

2) МФО банку

305750

3) поточний рахунок

26004150539001

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ КФ ПриватБанк

5) МФО банку

305750

6) поточний рахунок

26005150539022

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Сiроклин Юрiй Вiталiйович

45

Босий Юрiй Павлович

45

Борт Сергiй Павлович

10

Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сiроклин Юрiй Вiталiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1960

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

41

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Попереднє мiсце роботи: КрТЗ "Восход" начальник бюро зборки, випробувань та ремонту. З 17.05.2011р. - генеральний директор ПрАТ "Укренергоремонт"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.01.2018 3 роки

9) Опис

(Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Генеральнiй директор виконує функцiї, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства, згiдно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту).
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства «Укренергоремонт» вiд 29 сiчня 2018 року, було прийнято рiшення обрати на посаду Генерального директора ПрАТ «Укренергоремонт» Сiроклина Юрiя Вiталiйовича та подовжити термiн його повноважень до 28 сiчня 2021 року.
Загальний стаж роботи - 41 рiк. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Директор ЗАТ «Укренергоремонт» з 1995 р., генеральний директор ПрАТ "Укренергоремонт" з 17.05.2011р.
Винагорода за перебування на посадi Генерального директора згiдно штатного розкладу. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.
Непогашеної судимостi за за корисливi та посадовi злочини не має.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пашко Людмила Iванiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1960

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

41

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Попереднє мiсце роботи: ТОВ «НВП «Гiрник i компанiя» - головний бухгалтер. З 17.04.2013р. - головний бухгалтер ПрАТ "Укренергоремонт"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.04.2013 безстроково

9) Опис

(Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Має повноваження i обов'язки головного бухгалтера. Отримує заробiтну плату головного бухгалтера згiдно штатного розкладу. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: ТОВ «НВП «Гiрник i компанiя» - головний бухгалтер; з 17.04.2013р. головний бухгалтер ПрАТ "Укренергоремонт".Змiн щодо посадової особи у 2018 роцi не було. Загальний стаж роботи - 41 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Ревiзор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Немирська Анна Анатолiївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1976

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Попереднє мiсце роботи – КрТЗ «Констар» провiдний економiст

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.04.2017 3 роки

9) Опис

(Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Має повноваження i обов'язки, пов'язанi з виконанням статутних обов'язкiв Ревiзора товариства. Винагорода за перебування на посадi Ревiзора нi в грошовiй, нi в натуральнiй формах не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Заступник головного бухгалтера ПрАТ «Укренергоремонт» з 03.01.2012 р., Ревiзор ПрАТ " Укренергоремонт ". Змiн щодо посадової особи у 2018 роцi не було. Загальний стаж роботи 20 рокiв.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Дирекцiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сiроклин Павло Феофанович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1956

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

45

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Попереднє мiсце роботи: СП "Межрiч" директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.04.2018 3 роки

9) Опис

(Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Має повноваження i обов'язки, пов'язанi з участю в роботi Дирекцiї товариства. Винагорода за перебування на посадi члена Дирекцiї нi в грошовiй, нi в натуральнiй формах не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Директор з маркетингу та збуту, член Дирекцiї ПрАТ " Укренергоремонт ". Загальний стаж роботи 45 рокiв.
Черговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства «Укренергоремонт» вiд 16 квiтня 2018 року було прийнято рiшення про переобрання директора з маркетингу та збуту Сiроклина Павла Феофановича членом Дирекцiї на новий термiн до «16» квiтня 2021 року.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Дирекцiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Босий Юрiй Павлович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1959

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

41

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Попереднє мiсце роботи: КрТЗ "Восход" начальник бюро розвитку пiдприємства

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.04.2018 3 роки

9) Опис

(Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Має повноваження i обов'язки, пов'язанi з участю в роботi Дирекцiї товариства. Винагорода за перебування на посадi члена Дирекцiї нi в грошовiй, нi в натуральнiй формах не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Комерцiйний директор, член Дирекцiї ПрАТ " Укренергоремонт ". Загальний стаж роботи 41 рiк. Черговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства «Укренергоремонт» вiд 16 квiтня 2018 року було прийнято рiшення про переобрання комерцiйного директора Босого Юрiя Павловича членом Дирекцiї на новий термiн до «16» квiтня 2021 року.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Дирекцiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Манушин Борис Евгенiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1952

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

44

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Попереднє мiсце роботи:КрТЗ "Констар" заступник головного технолога

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

11.05.2011 до моменту обрання загальними зборами акцiонерiв наступного складу Дирекцiї

9) Опис

(Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Має повноваження i обов'язки, пов'язанi з участю в роботi Дирекцiї товариства. Винагорода за перебування на посадi члена Дирекцiї нi в грошовiй, нi в натуральнiй формах не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Iнженер-конструктор, член Дирекцiї ПрАТ " Укренергоремонт ". Загальний стаж роботи 44 роки.Черговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства «Укренергоремонт» вiд 16 квiтня 2018 року, було прийнято рiшення про припинення повноважень члена Дирекцiї ПрАТ «Укренергоремонт» Манушина Бориса Евгенiйовича. Перебував на посадi з 11.05.2011р. по 16.04.2018р.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Дирекцiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Саханенко Володимир Олександрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1953

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

48

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Попереднє мiсце роботи:Центр електрозв’язку м. Кривий Рiг iнженер з охорони працi i технiки безпеки

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.05.2011 до моменту обрання загальними зборами акцiонерiв наступного складу Дирекцiї

9) Опис

(Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Має повноваження i обов'язки, пов'язанi з участю в роботi Дирекцiї товариства. Винагорода за перебування на посадi члена Дирекцiї нi в грошовiй, нi в натуральнiй формах не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Заступник директора з охорони працi, член Дирекцiї ПрАТ " Укренергоремонт ". Загальний стаж роботи 48 рокiв. Черговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства «Укренергоремонт» вiд 16 квiтня 2018 року, було прийнято рiшення про припинення повноважень члена Дирекцiї ПрАТ «Укренергоремонт» Саханенко Володимира Олександровича. Перебував на посадi з 11.05.2011р. по 16.04.2018р.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Дирекцiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пашко Людмила Iванiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1960

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

41

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «НВП «Гiрник i компанiя» - головний бухгалтер; з 17.04.2013р. головний бухгалтер ПрАТ "Укренергоремонт".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.04.2018 3 роки

9) Опис

(Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Має повноваження i обов'язки, пов'язанi з участю в роботi Дирекцiї товариства. Винагорода за перебування на посадi члена Дирекцiї нi в грошовiй, нi в натуральнiй формах не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: ТОВ «НВП «Гiрник i компанiя» - головний бухгалтер; з 17.04.2013р. головний бухгалтер ПрАТ "Укренергоремонт", член Дирекцiї ПрАТ " Укренергоремонт ". Загальний стаж роботи 41 рiк. Черговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства «Укренергоремонт» вiд 16 квiтня 2018 року було прийнято рiшення про обрання головного бухгалтера Пашко Людмили Iванiвни членом Дирекцiї до «16» квiтня 2021 року.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Дирекцiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Овчиннiков Максим Анатолiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1979

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор представництва ПрАТ "Укренергоремонт"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.04.2018 3 роки

9) Опис

(Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Має повноваження i обов'язки, пов'язанi з участю в роботi Дирекцiї товариства. Винагорода за перебування на посадi члена Дирекцiї нi в грошовiй, нi в натуральнiй формах не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:Директор представництва ПрАТ "Укренергоремонт". Загальний стаж роботи 17 рокiв. Черговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства «Укренергоремонт» вiд 16 квiтня 2018 року було прийнято рiшення про обрання директора представництва Овчиннiкова Максима Анатолiйовича членом Дирекцiї до «16» квiтня 2021 року.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Генеральний директор

Сiроклин Юрiй Вiталiйович

450

45

450

0

0

0

Головний бухгалтер

Пашко Людмила Iванiвна

0

0

0

0

0

0

член Дирекцiї

Босий Юрiй Павлович

450

45

450

0

0

0

член Дирекцiї

Сiроклин Павло Феофанович

0

0

0

0

0

0

член Дирекцiї

Овчиннiков Максим Анатолiйович

0

0

0

0

0

0

Ревiзор

Немирська Анна Анатолiївна

0

0

0

0

0

0

Усього

900

90

900

0

0

0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Сiроклин Юрiй Вiталiйович

450

45

450

0

Босий Юрiй Павлович

450

45

450

0

Борт Сергiй Павлович

100

10

100

0

Усього

1000

100

1000

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

16.04.2018

Кворум зборів**

100

Опис

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Голова та члени Дирекцiї, Генеральний директор
Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв
(перелiк питань, що виносяться на голосування):
1. Прийняття рiшення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборiв. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу.
2. Розгляд звiту Дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Приват-ного акцiонерного товариства «Укренергоремонт» за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Дирекцiї.
3. Розгляд звiту i висновкiв Ревiзора про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт» за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзора.
4. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) та балансу Товариства за 2017 рiк.
5. Прийняття рiшень про розподiл прибутку (збиткiв) Товариства за 2017 рiк.
6. Про принення повноважень Дирекцiї ПрАТ «Укренергоремонт».
7. Про обрання Дирекцiї ПрАТ «Укренергоремонт».
8. Вирiшення питання щодо продовження термiну дiї повноважень пiдписанта.
9. Про змiну мiсцезнаходження Товариства.
10. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редак-цiї.
11. Про внесення змiн до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Пропозицiй щодо внесення додаткових пи-тань до порядку денного загальних зборiв вiд акцiонерiв не надходило.
Отже, регламент Загальних зборiв розглянутий, Голова загальних зборiв запропо-нував перейти безпосередньо до розгляду питань порядку денного загальних зборiв.
1. По першому питанню Порядку денного: «Прийняття рiшення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборiв. Обрання лiчильної комiсiї та затвер-дження її складу».
Слухали: Голову загальних зборiв - Сiроклина Юрiя Вiталiйовича, який висловився щодо порядку (регламенту) загальних зборiв:
• Час для виступiв доповiдачiв з питань порядку денного – до 20 хвилин.
• Час для виступiв учасникiв у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 5 хвилин.
• Час для вiдповiдей на питання, довiдки – до 3 хвилин.
• Для виступiв на загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акцiонерам або їх уповноваженим особам, членам виконавчого органу, представ-никам Дирекцiї, Ревiзiйної комiсiї та бухгалтерiї Товариства, головi та секрета-рю загальних зборiв, головi та членам реєстрацiйної та лiчильної комiсiй.
• Принцип голосування на зборах: одна голосуюча акцiя – один голос. Одна го-лосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, вине-сених на голосування.
• Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, форму яких затверджено на засiданнi Дирекцiї, протоколом № 1 вiд 20 лютого 2018 року.
• Пiдрахунок результатiв голосування з кожного питання порядку денного здiйснюється Лiчильною комiсiєю пiсля обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.
• Для пiдрахунку голосiв на загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосу-вання, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов’язаних iз забезпеченням проведен-ня голосування на загальних зборах, обрати наступний склад лiчильної комiсiї:
Голова – Немирська А.А.;
Член комiсiї – Пашко Л.I.
Повноваження Лiчильної комiсiї чиннi з моменту обрання та припиняються з моменту закiнчення загальних зборiв.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Питання ставиться на голосування.
Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.
Вирiшили:
1. Обрати лiчильну комiсiю у складi:
Голова – Немирська А.А.;
Член комiсiї – Пашко Л.I.
Повноваження Лiчильної комiсiї чиннi з моменту обрання та припиняються з мо-менту закiнчення загальних зборiв.
2. Затвердити запропонований порядок (регламент) проведення загальних зборiв.
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
Лiчильна комiсiя приступає до виконання своїх обов’язкiв.

2. По другому питанню Порядку денного: «Розгляд звiту Дирекцiї про резуль-тати фiнансово-господарської дiяльностi Приватного акцiонерного товариства «Укренерго-ремонт» за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Дирекцiї».
Слухали: Голову загальних зборiв, який є Генеральним директором ПрАТ «Укре-нергоремонт» Сiроклина Ю.В., який ознайомив акцiонерiв та iнших учасникiв зi Звiтом Дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2017 рiк., а також вказав на необхiднiсть попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчиня-тися Товариством протягом не бiльш як одного року, а саме:
1) правочини щодо внесення змiн та/або доповнень до наступних Договорiв, укладених ПрАТ «Укренергоремонт»
- з ДП «Завод iм. В.О. Малишева» №29/27-1378дп вiд 29.11.2012р. на виготовлення вузлiв та комплектуючих деталей до машин та механiчних пристроїв спецпризна-чення; №48-27/3-1107ДП вiд 11.11.2014р на виконання робiт з механiчної обробки де-талей;
- з ДП ХКБМ № 3448ХКБМ вiд 28.03.2017р., №3841-ХКБМ вiд 09.11.2017р., №3841-ХКБМ вiд 09.11.2017р.; №3916-ХКБМ вiд 05.122017р. на виготовлення вузлiв та ком-плектуючих деталей до машин та механiчних пристроїв спецпризначення;.
Гранична сукупна вартiсть вище зазначених попередньо схвалених правочинiв не повинна перевищувати 15 (П’ятнадцять) мiльйонiв гривень; при цьому повноваження на укладен-ня (пiдписання) зазначених договорiв та змiн i доповнень, надати Генеральному директо-ру Товариства на визначених ним на власний розсуд умовах особисто.
2) Новi договори на виготовлення вузлiв та комплектуючих деталей до машин та меха-нiчних пристроїв спецпризначення; договори на виконання робiт з механiчної обробки деталей; позики, договори застави, договори iпотеки, договори поруки, а також змiни i доповнення до них, на загальну суму, що не перевищуватиме 40 (Сорок) мiль-йонiв гривень; при цьому повноваження на укладення (пiдписання) зазначених догово-рiв та змiн i доповнень, надати Генеральному директору Товариства на визначених ним на власний розсуд умовах особисто.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Питання ставиться на голосування.
Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.
Вирiшили:
1. Роботу Дирекцiї Товариства в 2017 роцi визнати задовiльною та такою, що вiд-повiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих докумен-тiв.
2. Звiт Дирекцiї Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi То-вариства в 2017 роцi затвердити.
3. Враховуючи специфiку роботи Товариства попередньо схвалити значнi право-чини, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, а саме:
1) правочини щодо внесення змiн та/або доповнень до наступних Договорiв, укладе-них ПрАТ «Укренергоремонт»
- з ДП «Завод iм. В.О. Малишева» №29/27-1378дп вiд 29.11.2012р. на виготовлення вузлiв та комплектуючих деталей до машин та механiчних пристроїв спецпризна-чення; №48-27/3-1107ДП вiд 11.11.2014р на виконання робiт з механiчної обробки деталей;
- з ДП ХКБМ № 3448ХКБМ вiд 28.03.2017р., №3841-ХКБМ вiд 09.11.2017р., №3841-ХКБМ вiд 09.11.2017р.; №3916-ХКБМ вiд 05.122017р. на виготовлення ву-злiв та комплектуючих деталей до машин та механiчних пристроїв спецпризначен-ня.
Гранична сукупна вартiсть вище зазначених попередньо схвалених правочинiв не по-винна перевищувати 15 (П’ятнадцять) мiльйонiв гривень; при цьому повноваження на укладення (пiдписання) зазначених договорiв та змiн i доповнень, надати Генерально-му директору Товариства на визначених ним на власний розсуд умовах особисто.
2) Новi договори на виготовлення вузлiв та комплектуючих деталей до машин та ме-ханiчних пристроїв спецпризначення; договори на виконання робiт з механiчної обробки деталей; позики, договори застави, договори iпотеки, договори поруки, а також змiни i доповнення до них, на загальну суму, що не перевищуватиме 40 (Со-рок) мiльйонiв гривень; при цьому повноваження на укладення (пiдписання) за-значених договорiв та змiн i доповнень, надати Генеральному директору Товарист-ва на визначених ним на власний розсуд умовах особисто.
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
3. По третьому питанню Порядку денного: «Розгляд звiту i висновкiв Ревiзора про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт» за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзора».
Слухали: Ревiзора ПрАТ «Укренергоремонт» Немирську А.А., яка ознайомила акцiонерiв зi звiтом та висновками про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт» за 2017 рiк.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Питання ставиться на голосування.
Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.
Вирiшили:
Роботу Ревiзора Товариства в 2017 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв.
Звiт i висновки Ревiзора Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2017 роцi затвердити.
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
4. По четвертому питанню Порядку денного: «Затвердження рiчного звiту (фi-нансової звiтностi) та балансу Товариства за 2017 рiк».
Слухали: Головного бухгалтера ПрАТ «Укренергоремонт» Пашко Л.I., яка озна-йомила акцiонерiв з рiчним фiнансовим звiтом за 2017 рiк.
Доповiдаюча вiдмiтила, що фiнансова звiтнiсть пiдприємства складена вiдповiдно до встановлених законодавством стандартiв фiнансової звiтностi., про що вказує ви-сновок аудитора складений аудиторською фiрмою «Трансексiм - Аудит» (свiдоцтво про внесення до реєстру суб`єктiв аудиторської дiяльностi № 2918 вiд 23.04.2002р.) в особi директора Кодрiної А.М. (сертифiкат аудитора серiя А № 005167 дiйсний до 29.03.2021 р.), бухгалтерiв-експертiв Воробейчик С.М. та Потурайко О.В., згiдно з договором № 4 – ауд. вiд 16.03.2018 р. В перiод з 16.03.2018р. по 02.04.2018р. проведено аудиторську пере-вiрку фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт»: балансу (звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2017 р., звiту про фiнансовi ре-зультати (звiту про сукупний дохiд) за 2017 рiк, звiту про рух грошових коштiв (за пря-мим методом) за 2017 рiк, звiту про власний капiтал за 2017 рiк та примiток до рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк. На думку аудиторiв (умовно-позитивну) фiнансова звiт-нiсть в усiх суттєвих аспектах достовiрно та справедливо подає iнформацiю про фiнан-совий стан ПрАТ "Укренергоремонт" станом на 31 грудня 2017 року, його фiнансовi ре-зультати, змiни у власному капiталi за рiк, що закiнчився на зазначену дату i складена вiдповiдно до П(С)БО, що прийнятi в Українi.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Питання ставиться на голосування.
Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.
Вирiшили:
Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть (рiчний звiт та баланс) Товариства за 2017 рiк.
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
5. По п’ятому питанню Порядку денного: «Прийняття рiшень про розподiл прибутку (збиткiв) Товариства за 2017 рiк».
Слухали: Головного бухгалтера ПрАТ «Укренергоремонт» Пашко Л.I., яка ознайомила акцiонерiв, що за 2017 рiк отриманi збитки у сумi 590 853 (П’ятсот дев’яносто тисяч вiсiмсот п’ятдесят три) гривнi.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Питання ставиться на голосування.
Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.
Вирiшили:
Збитки за 2017 рiк у сумi 590 853 (П’ятсот дев’яносто тисяч вiсiмсот п’ятдесят три) гривнi, покрити за рахунок нерозподiленого прибутку минулих перiодiв.
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.

6. По шостому питанню Порядку денного: «Про припинення повноважень Дирекцiї ПрАТ «Укренергоремонт».
Слухали: Голову загальних зборiв - Сiроклина Юрiя Вiталiйовича, який вказав, на закiнчення дiї повноважень Дирекцiї ПрАТ «Укренергоремонт».
Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.
Вирiшили:
Припинити повноваження Дирекцiї ПрАТ «Укренергоремонт», склад якої обрано на пiдставi протоколу загальних зборiв №05/11 вiд «11» травня 2011року. Рiшення з цього питання набирає чинностi пiсля обрання нового складу Дирекцiї ПрАТ «Укренергоремонт».
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається 3/4 голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
7. По сьомому питанню порядку денного: «Про обрання Дирекцiї ПрАТ «Укре-нергоремонт».

Слухали: генерального директора Сiроклина Юрiя Вiталiйовича, який доповiв про необхiднiсть обрання Дирекцiї у кiлькостi 5 (п’яти) членiв строком на 3 роки для здiйс-нення керiвництва поточною дiяльнiстю Приватного акцiонерного товариства «Укрене-ргоремонт», а саме:
Голова дирекцiї - Генеральний директор товариства Сiроклина Юрiй Вiталiйович,
Члени Дирекцiї
- комерцiйний директор – Босий Юрiй Павлович;
- директор з маркетингу та збуту – Сiроклин Павло Феофанович;
- директор представництва – Овчiннiков Максим Анатолiйович,
- головний бухгалтер – Пашко Людмила Iванiвна.

Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.
Вирiшили:
Обрати Дирекцiю Товариства у кiлькостi 5 (п’яти) членiв для здiйснення керiвництва поточною дiяльнiстю ПрАТ «Укренергоремонт»:
Голова дирекцiї - Генеральний директор товариства Сiроклина Юрiй Вiталiйович.
Члени Дирекцiї:
- комерцiйний директор – Босий Юрiй Павлович;
- директор з маркетингу та збуту – Сiроклин Павло Феофанович;
- директор представництва – Овчiннiков Максим Анатолiйович,
- головний бухгалтер – Пашко Людмила Iванiвна.
Обранi члени Дирекцiї виконують свої обов’язки з моменту обрання до закiнчення те-рмiну повноважень, а саме до «16» квiтня 2021 року. Пiсля закiнчення трирiчного термiну повноваження членiв Дирекцiї дiйснi до обрання Загальними зборами наступного складу Ди-рекцiї або припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом Товариства.

Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається 3/4 голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
8. По восьмому питанню порядку денного: «Вирiшення питання щодо продовження термiну дiї повноважень пiдписанта».
Слухали: Голову Загальних зборiв ПрАТ «Укренергоремонт» Сiроклина Юрiя Вi-талiйовича, який вказав на закiнчення дiї повноважень пiдписанта ПрАТ «Укренергоре-монт» у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та гро-мадських формувань.
Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.
Вирiшили:
Вiдповiдно до Протоколу позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт» № 01/18 вiд 29 сiчня 2018 року Сiроклин Ю.В. є Генеральним директором Товариства зi строком повноважень до 28 сiчня 2021 року. Генеральний директор уповноважений представляти Товариство у правовiдносинах з третiми особами, зокрема пiдписувати договори (є пiдписантом). У зв’язку iз закiнченням термiну дiї повноважень пiдписанта Товариства у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, продовжити повноваження Генерального директора товариства в особi Сiроклина Ю.В. як пiдписанта до 28 сiчня 2021 року.
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається 3/4 голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
9. По дев’ятому питанню порядку денного: «Про змiну мiсцезнаходження Товариства».
Слухали: Голову загальних зборiв ПрАТ «Укренергоремонт» Сiроклина Юрiя Вi-талiйовича, який вказав на необхiднiсть перереєстрацiї мiсцезнаходження Товариства в зв’язку з перейменуванням вулицi на якiй знаходиться Товариство з «10-рiччя Жовтня» на «Гданцiвська».
Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.
Вирiшили:
Вiдповiдно до Розпорядження Голови обласної державної адмiнiстрацiї Днiпропет-ровської областi вiд 19 травня 2016 року № Р-223/0/ 3-16 на виконання Закону України «Про засудження комунiстичного та нацiонал-соцiалiстичного (нацистського)тоталiтарних режимiв в Українi та заборону пропаганди їхньої символiки» були перейменованi топонiми у населе-них пунктах, зокрема в м. Кривому Розi.
Враховуючи вказане, було перейменовано вулицю на якiй знаходиться Товариство з «10-рiччя Жовтня» на «Гданцiвська».
Вирiшили затвердити мiсцезнаходження Товариства за адресою: 50004, Днiпропет-ровська обл., м. Кривий Рiг, вул. Гданцiвська, буд. 37 «Б».
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається 3/4 голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
10. По десятому питанню порядку денного: «Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї».
Слухали: Генерального директора ПрАТ «Укренергоремонт» Сiроклина Юрiя Вi-талiйовича, який вказав на необхiднiсть внесення змiн до Статуту Товариства щодо мiс-цезнаходження Товариства та затвердити нову редакцiю Статуту.
Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.
Вирiшили:
1. Так як рiшенням Загальних зборiв було затвердження мiсцезнаходження Товариства з урахуванням перейменування вулиць, внести змiни до Статуту Товариства щодо мiсцезнаходження Товариства.
2. Затвердити нову редакцiю Статуту.
3. Повноваження, щодо пiдписання Статуту покласти на Голову загальних зборiв – Сiроклина Ю.В., та секретаря загальних зборiв – В.О. Саханенка.
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається 3/4 голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
11. По одинадцятому питанню порядку денного: «Про внесення змiн до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань».
Слухали: Голову загальних зборiв ПрАТ «Укренергоремонт» Сiроклина Юрiя Вiталiйовича, який вказав на необхiднiсть проведення всiх заходiв для державної реєстрацiї у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, змiн, якi прийнятi на засiданнi загальних зборiв Товариствi вiд «16» квiтня 2018 року.
Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.
Вирiшили:
Уповноважити Пашко Людмилу Iванiвна на проведення всiх заходiв для державної реєстрацiї у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, змiн, якi прийнятi на засiданнi загальних зборiв Товариствi вiд «16» квiтня 2018 року.
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

29.01.2018

Кворум зборів**

100

Опис

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Голова та члени Дирекцiї, Генеральний директор
Проведення позачергових зборiв iнiцiював Генеральний директор
Порядок денний позачергових загальних зборiв акцiонерiв
(перелiк питань, що виносяться на голосування):
1. 1. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборiв, складу лiчильної комiсiї. Затвердження регламенту позачергових Загальниз зборiв Товариства.
2. Про обрання Генерального директора ПрАТ «Укренергоремонт».
3. Про укладення трудового договору (контракту) з Генеральним директором.
По першому питанню порядку денного: «Про обрання Голови та секретаря позачер-гових Загальних зборiв, складу лiчильної комiсiї. Затвердження регламенту позачерговиз За-гальних зборiв товариства».

Слухали: Генерального директора - Сiроклина Юрiя Вiталiйовича, який запропону-вав обрати Головою позачергових загальних зборiв Босого Юрiя Павловича, а його самого – секретарем зборiв; щодо регламенту позачергових Загальних зборiв Товарист-ва:
• Час для виступiв доповiдачiв з питань порядку денного – до 15 хвилин.
• Час для виступiв учасникiв у дебатах та обговореннях з питань порядку денно-го – до 5 хвилин.
• Час для вiдповiдей на питання, довiдки – до 3 хвилин.
• Для виступiв на загальних зборах акцiонерiв Товариства слово може бути на-дане лише акцiонерам або їх уповноваженим особам, членам виконавчого орга-ну, представникам Дирекцiї, Ревiзiйної комiсiї та бухгалтерiї Товариства, голо-вi та секретарю загальних зборiв акцiонерiв, головi та членам реєстрацiйної та лiчильної комiсiй.
• Принцип голосування на зборах: одна голосуюча акцiя – один голос. Одна голо-суюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, вине-сених на голосування.
• Голосування на загальних зборах акцiонерiв з питань порядку денного прово-диться з використанням бюлетнiв для голосування, форма якого затвердженя на засiданнi Дирекцiї, протоколом № 13 вiд «28» грудня 2017 року.
• Пiдрахунок результатiв голосування з кожного питання порядку денного здiйс-нюється Лiчильною комiсiєю пiсля обговорення та голосування з кожного пи-тання порядку денного.
Для пiдрахунку голосiв на позачергових загальних зборах, роз’яснення щодо порядку го-лосування та iнших питань, пов’язаних iз забезпеченням проведення голосування на за-гальних зборах, обрати наступний склад лiчильної комiсiї :
Голова – Немирську А.А.;
Член комiсiї – Пашко Л.I.
Пiсля закiнчення голосування з питання порядку денного акцiонер здає лiчильнiй комiсiї свiй бюлетень для голосування. Лiчильна комiсiя збирає бюлетнi, пiдраховує го-лоси, складає протокол про пiдсумки голосування та оголошує пiдсумки голосування з цього питання.
Повноваження Лiчильної комiсiї чиннi з моменту обрання та припиняються з моменту закiнчення загальних зборiв акцiонерiв.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Питання ставиться на голосування.
Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.
Вирiшили:
1. Обрати Головою позачергових загальних зборiв акцiонерiв – Босого Юрiя Павловича, а секретарем зборiв – Сiроклина Юрiя Вiталiйовича.
2. Затвердити запропонований порядок (регламент) проведення загальних зборiв акцiонерiв.
3. Обрати лiчильну комiсiю у складi :
Голова – Немирська А.А.;
Член комiсiї – Пашко Л.I.
Повноваження Лiчильної комiсiї чиннi з моменту обрання та припиняються з моменту закiнчення загальних зборiв акцiонерiв.
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
Лiчильна комiсiя приступає до виконання своїх обов’язкiв.
Рiшення по питанням порядку денного приймається простою бiльшестю голосiв, тобто бiльше 50% голосiв учасникiв зборiв, окрiм тих питань, якi згiдно чинного законодавства приймаються ? голосiв.

По другому питанню порядку денного: «Про обрання Генерального директора ПрАТ «Укренергоремонт»».
Слухали: Босого Юрiя Павловича, який доповiв про закiнчення дiї повноважень Гене-рального директора ПрАТ «Укренергоремонт» Сiроклина Юрiя Вiталiйовича. Вiдповiдно до п.9.3.5 Статуту ПрАТ «Укренергоремонт» генеральний директор обирається Загальними зборами Товариства строком на 3 роки. На пiдставi вищезазначеного Босий Ю.П. запропону-вав переобрати на посаду Генерального директора ПрАТ «Укренергоремонт» Сiроклина Юрiя Вiталiйовича та подовжити термiн його повноважень до 28 сiчня 2021 року.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Питання ставиться на голосування.
Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.
Вирiшили:
Переобрати на посаду Генерального директора ПрАТ «Укренергоремонт» Сiроклина Юрiя Вiталiйовича та подовжити термiн його повноважень до 28 сiчня 2021 року.
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
Лiчильна комiсiя приступає до виконання своїх обов’язкiв.
Рiшення по питанням порядку денного приймається простою бiльшiстю голосiв, тобто бiльше 50% голосiв учасникiв зборiв, окрiм тих питань, якi згiдно чинного законодавства приймаються ? голосiв.
По третьому питанню порядку денного: «Про укладення трудового договору (конт-ракту) з Генеральним директором».
Слухали: Босого Юрiя Павловича, який доповiв, що вiдповiдно до п. 9.3.6 Статуту ПрАТ «Укренергоремонт» Генеральний директор виконує функцiї, покладенi на нього, як на керiвни-ка пiдприємства, згiдно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту). На пiдставi вищезазначеного Босий Ю.П. запропонував укласти трудовий дого-вiр (контракт) з Генеральним директором ПрАТ «Укренергоремонт».
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Питання ставиться на голосування.
Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.
Вирiшили:
Укласти трудовий договiр (контракт) з Генеральним директором ПрАТ «Укренергоремонт».
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

02.04.2018

Кворум зборів**

100

Опис

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Голова та члени Дирекцiї, Генеральний директор
Проведення позачергових зборiв iнiцiював Генеральний директор
Порядок денний:
1. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборiв, складу лiчильної комiсiї. Затвердження регламенту позачергових Загальних зборiв Товариства.
2. Прийняття рiшення про взяття легкового автомобiля в оренду.
3. Термiн дiї договору та сума орендної плати.
4. Надання повноважень для оформлення договору оренди.
По першому питанню порядку денного: «Про обрання Голови та секретаря позачер-гових Загальних зборiв, складу лiчильної комiсiї. Затвердження регламенту позачергових За-гальних зборiв товариства».

Слухали: Генерального директора - Сiроклина Юрiя Вiталiйовича, який запропону-вав обрати Головою позачергових загальних зборiв Босого Юрiя Павловича, а його самого – секретарем зборiв; щодо регламенту позачергових Загальних зборiв Товарист-ва:
• Час для виступiв доповiдачiв з питань порядку денного – до 15 хвилин.
• Час для виступiв учасникiв у дебатах та обговореннях з питань порядку денно-го – до 5 хвилин.
• Час для вiдповiдей на питання, довiдки – до 3 хвилин.
• Для виступiв на загальних зборах акцiонерiв Товариства слово може бути на-дане лише акцiонерам або їх уповноваженим особам, членам виконавчого орга-ну, представникам Дирекцiї, Ревiзiйної комiсiї та бухгалтерiї Товариства, голо-вi та секретарю загальних зборiв акцiонерiв, головi та членам реєстрацiйної та лiчильної комiсiй.
• Принцип голосування на зборах: одна голосуюча акцiя – один голос. Одна голо-суюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, вине-сених на голосування.
• Голосування на загальних зборах акцiонерiв з питань порядку денного прово-диться з використанням бюлетенiв для голосування, форма якого затверджен-ня на засiданнi Дирекцiї, протоколом № 1 вiд «01» березня 2018 року.
• Пiдрахунок результатiв голосування з кожного питання порядку денного здiйс-нюється Лiчильною комiсiєю пiсля обговорення та голосування з кожного пи-тання порядку денного.
Для пiдрахунку голосiв на позачергових загальних зборах, роз’яснення щодо порядку го-лосування та iнших питань, пов’язаних iз забезпеченням проведення голосування на за-гальних зборах, обрати наступний склад лiчильної комiсiї :
Голова – Немирську А.А.;
Член комiсiї – Пашко Л.I.
Пiсля закiнчення голосування з питання порядку денного акцiонер здає лiчильнiй комiсiї свiй бюлетень для голосування. Лiчильна комiсiя збирає бюлетенi, пiдраховує го-лоси, складає протокол про пiдсумки голосування та оголошує пiдсумки голосування з цього питання.
Повноваження Лiчильної комiсiї чиннi з моменту обрання та припиняються з моменту закiнчення загальних зборiв акцiонерiв.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Питання ставиться на голосування.
Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.
Вирiшили:
1. Обрати Головою позачергових загальних зборiв акцiонерiв – Босого Юрiя Павловича, а секретарем зборiв – Сiроклина Юрiя Вiталiйовича.
2. Затвердити запропонований порядок (регламент) проведення загальних зборiв акцiонерiв.
3. Обрати лiчильну комiсiю у складi :
Голова – Немирська А.А.;
Член комiсiї – Пашко Л.I.
Повноваження Лiчильної комiсiї чиннi з моменту обрання та припиняються з моменту закiнчення загальних зборiв акцiонерiв.
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
Лiчильна комiсiя приступає до виконання своїх обов’язкiв.
Рiшення по питанням порядку денного приймається простою бiльшiстю голосiв, тобто бiльше 50% голосiв учасникiв зборiв, окрiм тих питань, якi згiдно чинного законодавства приймаються ? голосiв.

По другому питанню порядку денного: «Прийняття рiшення про взяття легкового ав-томобiля в оренду».
Слухали: Генерального директора - Сiроклина Юрiя Вiталiйовича, який повiдомив про необхiднiсть взяти в оренду легковий автомобiль марки DAEWOO, що використовується Скороход Наталiєю Юрiївною згiдно свiдоцтва про реєстрацiю транспортного засобу СТХ 065541, з наступними технiчними характеристиками:
Модель - SENS;
Тип – легковий седан-В;
Шасi (кузов, рама) – Y6DT1311050225094;
Колiр – бежевий;
Об’єм двигуна – 1300см3;
Рiк випуску – 2004;
Реєстрацiйний номер – АЕ4297СI.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Питання ставиться на голосування.
Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.
Вирiшили:
Взяти в оренду легковий автомобiль марки DAEWOO, що використовується Скоро-ход Наталiєю Юрiївною згiдно свiдоцтва про реєстрацiю транспортного засобу СТХ 065541, з наступними технiчними характеристиками:
Модель - SENS;
Тип – легковий седан-В;
Шасi (кузов, рама) – Y6DT1311050225094;
Колiр – бежевий;
Об’єм двигуна – 1300см3;
Рiк випуску – 2004;
Реєстрацiйний номер – АЕ4297СI.
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
Лiчильна комiсiя приступає до виконання своїх обов’язкiв.
Рiшення по питанням порядку денного приймається простою бiльшiстю голосiв, тобто бiльше 50% голосiв учасникiв зборiв, окрiм тих питань, якi згiдно чинного законодавства приймаються ? голосiв.
По третьому питанню порядку денного: «Термiн дiї договору та сума орендної пла-ти».
Слухали: Генерального директора - Сiроклина Юрiя Вiталiйовича, який запропонував визна-чити термiн оренди автомобiля три роки (36 мiсяцiв) з помiсячною орендною платою 1300,00 (Одна тисяча триста) гривень з урахуванням податку з фiзичних осiб та вiйськового збору.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Питання ставиться на голосування.
Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.
Вирiшили:
Визначити термiн оренди автомобiля три роки (36 мiсяцiв) з помiсячною орендною пла-тою 1300,00 (Одна тисяча триста) гривень з урахуванням податку з фiзичних осiб та вiйсько-вого збору.
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
Лiчильна комiсiя приступає до виконання своїх обов’язкiв.
Рiшення по питанням порядку денного приймається простою бiльшiстю голосiв, тобто бiльше 50% голосiв учасникiв зборiв, окрiм тих питань, якi згiдно чинного законодавства приймаються ? голосiв.
По четвертому питанню порядку денного: «Надання повноважень для оформлення договору оренди».
Слухали: Голову позачергових загальних зборiв Босого Юрiя Павловича, який запропо-нував надати повноваження генеральному директору ПрАТ «Укренергоремонт» Сiроклину Юрiю Вiталiйовичу на пiдписання вiд iменi Товариства необхiдних документiв для оформлення договору оренди.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Питання ставиться на голосування.
Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.

Вирiшили:
Надати повноваження генеральному директору ПрАТ «Укренергоремонт» Сiроклину Юрiю Вiталiйовичу на пiдписання вiд iменi Товариства необхiдних документiв для оформлен-ня договору оренди.
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

05.07.2018

Кворум зборів**

100

Опис

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Голова та члени Дирекцiї, Генеральний директор
Проведення позачергових зборiв iнiцiював Генеральний директор
Порядок денний:
1. Обрання лiчильної комiсiї. Затвердження регламенту Загальних зборiв Товариства;
2. Прийняття рiшення про укладення Приватним акцiонерним товариством «Укренергоремонт», код ЄДРПОУ 21888124 (далi — Товариство), з АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦIЙНИМ БАНКОМ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570 (далi — «ПриватБанк»), кредитного договору про надання вiдновлювальної кредитної лiнiї для поповнення обiгових коштiв (далi – «Кредитний договiр»);
3. Про надання Товариством в заставу ПриватБанку майна належного Товариству на правi власностi, у виглядi нерухомого майна в забезпечення виконання зобов`язань Товариства за Кредитним договором;
4. Про звернення до ТОВ «Славгород» (ЄДРПОУ 32021456) (далi — “Поручитель”) з проханням укласти в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Кредитним договором, договiр поруки (далi — “Договiр поруки”);
5. Про звернення до фiзичної особи Сiроклина Юрiя Вiталiйовича, 1960 року народження; паспорт серiя АН номер 68297 виданий Центрально-Мiським РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 27.07.2007, адреса реєстрацiї: м. Кривий Рiг, вул. Українська, буд.2 кв. 61, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв згiдно вiдомостей Державного реєстру фiзичних осiб-платникiв податкiв 2219009179 (далi — “Поручитель”) з проханням укласти в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Кредитним договором, договiр поруки (далi — “Договiр поруки”);
6. Про надання повноважень на пiдписання вiд iменi Товариства необхiдних документiв для оформлення Кредитного договору, пiдписання вiд iменi Товариства Кредитного договору, договору iпотеки та iнших супроводжуючих правочини документiв.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Пропозицiй щодо внесення додаткових питань до порядку денного загальних зборiв вiд акцiонерiв не надходило.
Отже, регламент Загальних зборiв розглянутий, Голова загальних зборiв запропонував перейти безпосередньо до розгляду питань порядку денного загальних зборiв.
1. По першому питанню Порядку денного: «Обрання лiчильної комiсiї. Затвердження регламенту Загальних зборiв Товариства».
Слухали: Голову загальних зборiв - Босого Юрiя Павловича, який висловився щодо порядку (регламенту) загальних зборiв:
• Час для виступiв доповiдачiв з питань порядку денного – до 20 хвилин.
• Час для виступiв учасникiв у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 5 хвилин.
• Час для вiдповiдей на питання, довiдки – до 3 хвилин.
• Для виступiв на загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акцiонерам або їх уповноваженим особам, членам виконавчого органу, представникам Дирекцiї, Ревiзiйної комiсiї та бухгалтерiї Товариства, головi та секретарю загальних зборiв, головi та членам реєстрацiйної та лiчильної комiсiй.
• Принцип голосування на зборах: одна голосуюча акцiя – один голос. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування.
• Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, форму яких затверджено на засiданнi Дирекцiї, протоколом № 03 вiд 21 травня 2018 року.
• Пiдрахунок результатiв голосування з кожного питання порядку денного здiйснюється Лiчильною комiсiєю пiсля обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.
• Для пiдрахунку голосiв на загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов’язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати лiчильну комiсiю у складi однiєї особи - Немирської А.А.
Повноваження Лiчильної комiсiї чиннi з моменту обрання та припиняються з моменту закiнчення загальних зборiв.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Питання ставиться на голосування.
Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.
Вирiшили:
1. Для пiдрахунку голосiв на загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов’язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати лiчильну комiсiю у складi однiєї особи - Немирської А.А.
Повноваження Лiчильної комiсiї чиннi з моменту обрання та припиняються з моменту закiнчення загальних зборiв.
2. Затвердити запропонований порядок (регламент) проведення загальних зборiв.
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
Лiчильна комiсiя приступає до виконання своїх обов’язкiв.

2. По другому питанню Порядку денного: «Прийняття рiшення про укладення Приватним акцiонерним товариством «Укренергоремонт», код ЄДРПОУ 21888124 (далi — Товариство), з ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦIЙНИМ БАНКОМ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570 (далi — «ПриватБанк»), кредитного договору про надання вiдновлювальної кредитної лiнiї для поповнення обiгових коштiв (далi – «Кредитний договiр»)».
Слухали: слухали Босого Юрiя Павловича, який запропонував погодити рiшення Дирекцiї вiд 21 травня 2018 року щодо необхiдностi укласти Кредитний договiр мiж Товариством та ПриватБанком на наступних умовах:
- вид кредиту: вiдновлювана кредитна лiнiя з оборотнiстю у 90 днiв;
- сума кредитного лiмiту: 1 700 000,00 (Один мiльйон сiмсот тисяч ) гривень ,00 коп. у тому числi: сума цiльового лiмiту - 1 700 000,00 (Один мiльйон сiмсот тисяч) гривень ,00 коп.; У разi зменшення лiмiту погодження вищого органу управлiння Товариства не потрiбне.
- процентна ставка за користування кредитом: 19% рiчних, щомiсячна комiсiя за кредитне обслуговування, в разi порушення зобов`язань:38 % рiчних; У разi зменшення процентної ставки погодження вищого органу управлiння Товариства не потрiбне;
- комiсiї: згiдно тарифiв ПриватБанку;
- строк користування кредитним лiмiтом: 12 мiсяцiв;
- цiльове призначення: для поповнення обiгових коштiв;
- iншi умови: на розсуд уповноваженої особи на пiдписання Кредитного договору.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Питання ставиться на голосування.
Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.
Вирiшили:
погодити рiшення Дирекцiї вiд 21 травня 2018 року щодо необхiдностi укласти Кредитний договiр мiж Товариством та ПриватБанком на наступних умовах:
- вид кредиту: вiдновлювана кредитна лiнiя з оборотнiстю у 90 днiв;
- сума кредитного лiмiту: 1 700 000,00 (Один мiльйон сiмсот тисяч ) гривень ,00 коп. у тому числi: сума цiльового лiмiту - 1 700 000,00 (Один мiльйон сiмсот тисяч) гривень ,00 коп.; У разi зменшення лiмiту погодження вищого органу управлiння Товариства не потрiбне.
- процентна ставка за користування кредитом: 19% рiчних, щомiсячна комiсiя за кредитне обслуговування, в разi порушення зобов`язань:38 % рiчних; У разi зменшення процентної ставки погодження вищого органу управлiння Товариства не потрiбне;
- комiсiї: згiдно тарифiв ПриватБанку;
- строк користування кредитним лiмiтом: 12 мiсяцiв;
- цiльове призначення: для поповнення обiгових коштiв;
- iншi умови: на розсуд уповноваженої особи на пiдписання Кредитного договору.
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
3. По третьому питанню Порядку денного: «Про надання Товариством в заставу ПриватБанку майна належного Товариству на правi власностi, у виглядi нерухомого майна в забезпечення виконання зобов`язань Товариства за Кредитним договором».
Слухали: слухали Сiроклина Юрiя Вiталiйовича, який запропонував в забезпечення виконання Товариством зобов`язань за Кредитним договором надати в заставу ПриватБанку належне Товариству на правi власностi майно (далi — “Майно”), а саме: нерухоме майно згiдно Додатку № 1 що знаходиться за адресою: 50004, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул. Гданцiвська, буд. 37-Б. Укласти з ПриватБанком договiр iпотеки, строком до повного виконання зобов’язань Товариством за Кредитним договором.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Питання ставиться на голосування.
Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.
Вирiшили:
- в забезпечення виконання Товариством зобов’язань за Кредитним договором надати в заставу ПриватБанку належне Товариству майно (далi — “Майно”), а саме: нерухоме майно згiдно Додатку № 1 що знаходиться за адресою: 50004, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул. Гданцiвська, буд. 37-Б. Укласти з ПриватБанком договiр iпотеки, строком до повного виконання зобов’язань Товариством за Кредитним договором.
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
4. По четвертому питанню Порядку денного: «Про звернення до ТОВ «Славгород» (ЄДРПОУ 32021456) (далi — “Поручитель”) з проханням укласти в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Кредитним договором, договiр поруки (далi — “Договiр поруки”);».
Слухали: Босого Юрiя Павловича, який запропонував звернутися до ТОВ «Славгород» (ЄДРПОУ 32021456) (далi — “Поручитель”), з проханням укласти в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Кредитним договором, договiр поруки (далi — “Договiр поруки”)».
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Питання ставиться на голосування.
Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.
Вирiшили:
звернутися до Поручителя з проханням укласти з ПриватБанком в забезпечення виконання зобов`язань Товариства за Кредитним договором договiр поруки.
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
5. По п’ятому питанню Порядку денного: «Про звернення до фiзичної особи Сiроклина Юрiя Вiталiйовича, 1960 року народження; паспорт серiя АН номер 68297 виданий Центрально-Мiським РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 27.07.2007, адреса реєстрацiї: м. Кривий Рiг, вул. Українська, буд.2 кв. 61, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв згiдно вiдомостей Державного реєстру фiзичних осiб-платникiв податкiв 2219009179 (далi — “Поручитель”) з проханням укласти в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Кредитним договором, договiр поруки (далi — “Договiр поруки”)».
Слухали: Босого Юрiя Павловича, який запропонував звернутися до фiзичної особи Сiроклина Юрiя Вiталiйовича, 1960 року народження; паспорт серiя АН номер 68297 виданий Центрально-Мiським РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 27.07.2007, адреса реєстрацiї: м. Кривий Рiг, вул. Українська, буд.2 кв. 61, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв згiдно вiдомостей Державного реєстру фiзичних осiб-платникiв податкiв 2219009179(далi — “Поручитель”), з проханням укласти в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Кредитним договором, договiр поруки (далi — “Договiр поруки”)».
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Питання ставиться на голосування.
Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.
Вирiшили:
звернутися до Поручителя з проханням укласти з ПриватБанком в забезпечення виконання зобов`язань Товариства за Кредитним договором договiр поруки.
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.

6. По шостому питанню Порядку денного: «Про надання повноважень на пiдписання вiд iменi Товариства необхiдних документiв для оформлення Кредитного договору, пiдписання вiд iменi Товариства Кредитного договору, договору iпотеки та iнших супроводжуючих правочини документiв».
Слухали: Босого Юрiя Павловича, який запропонував надати повноваження генеральному директору ПрАТ «Укренергоремонт» Сiроклину Юрiю Вiталiйовичу на пiдписання вiд iменi Товариства з ПриватБанком необхiдних документiв для оформлення кредиту, та надати повноваження генеральному директору ПрАТ «Укренергоремонт» Сiроклину Юрiю Вiталiйовичу, на пiдписання вiд iменi Товариства Кредитного договору, Договору iпотеки, та iнших супроводжуючих правочин документiв на зазначених у цьому протоколi умовах.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Питання ставиться на голосування.
Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.
Вирiшили:
надати повноваження генеральному директору ПрАТ «Укренергоремонт» Сiроклину Юрiю Вiталiйовичу на пiдписання вiд iменi Товариства з ПриватБанком необхiдних документiв для оформлення кредиту, та надати повноваження генеральному директору ПрАТ «Укренергоремонт» Сiроклину Юрiю Вiталiйовичу, на пiдписання вiд iменi Товариства Кредитного договору, Договору iпотеки, та iнших супроводжуючих правочин документiв на зазначених у цьому протоколi умовах.
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

14360570

Місцезнаходження

49094 Україна Дніпропетровська м. Днiпро м. Днiпро Набережна Перемоги, 50

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 263148

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.06.2013

Міжміський код та телефон

056

Факс

716-10-49

Вид діяльності

Депозитарна установа

Опис

емiтент не веде самостiйно реєстр власникiв цiнних паперiв

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

16.06.2005

35/04/1/05

Днiпропетровське територiальне управлiння ДК з ЦПФР

UA4000123657

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.75

1000

750

100

Опис

Цiннi папери емiтента не беруть участi в органiзованих ринках. Фактiв лiстингу/де лiстингу на фондових бiржах у звiтному роцi не було. Додаткових випускiв акцiй не було.

 

XI. Опис бізнесу

Закрите акцiонерне товариство «Укренергоремонт» (скорочена назва – ЗАТ «Укренергоремонт») зареєстроване розпорядженням виконкому Iнгулецької районної Ради народних депутатiв вiд 14.03.1995 року, розпорядження №23.
Змiни до Статуту у зв’язку зi змiною мiсцезнаходження затвердженi протоколом зборiв засновникiв пiдприємства 05 сiчня 1998р.№1 та зареєстрованi виконкомом Криворiзької мiської ради 12.05.1998р. розпорядженням №84\2-р.
Змiни та доповнення до Статуту у зв’язку зi змiною мiсцезнаходження товариства затвердженi протоколом зборiв засновникiв вiд 06 грудня 1999р. №5. Державну реєстрацiю змiн до установчих документiв проведено виконкомом Криворiзької мiської ради 31.01.2000р., реєстрацiйний номер 04052169Ю0030149(нова адреса - 50102 м. Кривий Рiг , примiщення Iнгулецького заводу по ремонту тепловозних дизелiв «Промдизель»).
Змiни та доповнення до Статуту у зв’язку зi змiною мiсцезнаходження товариства затвердженi протоколом зборiв засновникiв вiд 15 сiчня 2002 р. № 1 та зареєстрованi виконкомом Криворiзької мiської ради 29.01.2002р., реєстрацiйний номер 04052169Ю0060018.(нова адреса - 50026 м. Кривий Рiг , вул. Кiмовська, тер. ЗАТ «Криворiжаглобуд»).
Змiни до Статуту у зв’язку зi змiною мiсцезнаходження товариства затвердженi протоколом зборiв засновникiв вiд 01.08.2007р. № 3/07. Державна реєстрацiя змiн проведена виконкомом Криворiзької мiської ради 03.08.2007р., номер запису 1227107003006344. (нова адреса - 50004 м. Кривий Рiг, вул.10-рiччя Жовтня, буд.37 «б»).
Змiни до Статуту у зв’язку з новою редакцiєю видiв дiяльностi товариства (р.4 Статуту) затвердженi протоколом зборiв засновникiв вiд 28.08.2008р. № 5/08 Державну реєстрацiю прове-дено виконкомом Криворiзької мiської ради 02.09.2008р., номер запису 12271050006006344.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №05/11 вiд 11.05.2011р.) змiнено найменування пiдприємства з Закритого акцiонерного товариства «Укренергоремонт» на Приватне акцiонерне товариство «Укренергоремонт».
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №03/18 вiд 16.04.2018р.) затверджено мiсцезнаходження Товариства за адресою: 50004, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул. Гданцiвська, буд. 37 «Б» в зв"язку з перейменуванням вулицi на якiй знаходиться Товариство з «10-рiччя Жовтня» на «Гданцiвська».
Товариство є самостiйним суб'єктом господарювання, має самостiйний баланс, поточний та iншi рахунки в установах банкiв, печатку iз своїм найменуванням, фiрмовi бланки. Товариство здiйснює свою господарську дiяльнiсть з метою отримання прибутку, вiдповiдає за результати своєї дiяльностi та виконання зобов'язань перед постачальниками, споживачами, бюджетом, банками, забезпечує потреби юридичних осiб i населення в продукцiї (роботах, послугах) з високими споживчими властивостями i якiстю.
Подальший розвиток Товариства визначається його здатнiстю самостiйно пiдтримувати свою поточну i перспективну платоспроможнiсть в умовах нестабiльностi навколишнього оточення i пiдприємницького ризику. Для цього важливим є правильний вибiр економiчних орiєнтирiв i вмiння своєчасно досягати поставлених цiлей. З цiєю метою Товариство здiйснює стратегiчну оцiнку перспектив свого розвитку, яка вiдображала б майбутнє сучасних господарських, фiнансових та iнвестицiйних управлiнських рiшень.
З позицiй стратегiчного управлiння вiрогiднi перспективи подальшого розвитку Товариства полягають у збiльшеннi поточної прибутковостi використання виробничого потенцiалу, пiдвищеннi самоорганiзацiї Товариства, що забезпечить постiйне зростання власного капiталу Товариства.

 

вiдсутнi

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 87. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 3. Працювало за цивiльно правовими договорами (осiб): 14. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб):2. Фонд оплати працi: 13474,9 тис. грн. Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: Фонд оплати працi збiльшився у 2018 роцi порiвняно з 2017 роком на 2858,4тис.грн. у зв'язку зi збiльшенням заробiтної плати працiвникiв та збiльшенням премiального фонду. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента, включає такi напрямки: пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв; навчання у вищих навчальних закладах.

 

не належить

 

Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами емiтент не проводить.

 

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходили.

 

При нарахуваннi амортизацiї основних засобiв у бухгалтерському та податковому облiку застосовувався прямолiнiйний метод. При вибуттi запасiв: вiдпусканнi у виробництво запасiв для виготовлення запчастин, при реалiзацiї готової продукцiї застосовувався метод середньозваженої собiвартостi. Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю.

 

ПрАТ «Укренергоремонт» є лiдируючим виробником продукцiї загального машинобудування в Українi. Наше пiдприємство здiйснює повний цикл робiт у сферi механiчної обробки деталей. Унiкальнi технiчнi можливостi дозволяють домагатися незмiнно якiсного результату. Механiчна обробка в нашiй компанiї передбачає виняткову точнiсть та свiтовi стандарти якостi, якi забезпечуються за рахунок застосування вузькоспецiалiзованого обладнання: токарнi оброблювальнi центру NEF400, NEF600, прецизiйний CTX310V3 ви-робництва фiрми GILDEMEISTER, Нiмеччина; багатоцiльовi обробнi центру VS860-Ѕпроизводства фiрми «Spinner», Нiмеччина; шлiфувальнi верстати виробництва ряду фiрм Нiмеччини FF600/300, F11H500, Multimat300, Multimat150, забезпечує виготовлення дета-лей дiаметром до 600мм, довжиною до 1600мм i точнiстю механiчної обробки до 2мкм. Маючи в своєму розпорядженнi власним термiчним дiлянкою наше пiдприємство має можливiсть скоротити термiн виконання замовлення.
З метою виробництва конкурентоспроможної продукцiї за рахунок пiдвищення її якостi у 2008 роцi було прийнято рiшення про впровадження системи управлiння якiстю вiдповiдно до стандарту ДСТУ ISO 9001-2001. В перiод 2008-2009 рр. система управлiння якiстю виробництва була впроваджена i в лютому 2009 року була сертифiкована в системi сертифiкацiї УкрСЕПРО на вiдповiднiсть вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 (Сертифiкат №UA2.040.08331-14), термiн дiї якого закiнчився 26.02.2014 р. В лютому 2014р. ДП "Кривбасстандартметрологiя" було проведено сертифiкацiйний аудит системи управлiння якiстю емiтента та видано сертифiкат системи сертифiкацiї УкрСЕПРО (Сертифiкат №UA2.040.08331-14) строк дiї якого закiнчився 27.02.2017 р. В лютому 2017р. ДП "Кривбасстандартметрологiя" було проведено сертифiкацiйний аудит системи управлiння якiстю емiтента та видано сертифiкат системи сертифiкацiї УкрСЕПРО (Сертифiкат №UA2.040.10291-17) строк дiї до 15.09.2018 р. В травнi 2018р. ДП "Кривбасстандартметрологiя" було проведено сертифiкацiйний аудит системи управлiння якiстю емiтента та видано сертифiкат системи сертифiкацiї УкрСЕПРО (Сертифiкат №KBS 1.155-18) строк дiї до 13.05.2021 р.
Наявнiсть власної конструкторсько-технологiчної служби дозволяє нашому пiдприємству в найкоротшi термiни освоювати випуск продукцiї за технiчною документацiєю Замовника.
Основнi види продукцiї або послуг: виробництво двигунiв i турбiн, крiм авiацiйних, автотранспортних i мотоциклетних двигунiв – обсяг реалiзованої продукцiї (товарiв, послуг) без ПДВ 24257,7 тис.грн.; механiчне оброблення металевих виробiв без ПДВ 6720,7тис.грн.; оптова торгiвля запчастинами - обсяг реалiзованої продукцiї (товарiв, послуг) без ПДВ 92,0тис.грн.
Пiдприємство спiвпрацює з постiйними замовниками - ДП "ЗАВОД IМЕНI В.О.МАЛИШЕВА"; ДП "ХКБМ iм. Морозова", а також розширює коло приватних замовникiв. Основнi ринки збуту: Харкiвська, Днiпропетровська, Сумська областi. Джерелами постачання основних матерiалiв є: металопродукцiї – ТОВ «Такт», ПрАТ «УГМК», ТОВ « ТД «Содружество»; iнструменту – ТОВ «Секо Тулз Україна», ТОВ «Iскар Україна»; сiльгосппродукцiї – ТОВ «Славгород».
Протягом звiтного року розвиток Товариства, здебiльшого, полягав у впровадженнi новiтнiх, науково обґрунтованих технологiй та сучасних методiв органiзацiї працi у Товариствi. Насамперед у цьому напрямi була застосована наукова органiзацiя господарського процесу, працi та управлiння.
Метою наукової органiзацiї господарського процесу було створення оптимальної технiко-технологiчної системи у Товариствi. Для цього впроваджувалися надiйно та ефективно функцiонуючi обладнання та технологiї, упорядкованi у технiко-органiзацiйнi взаємозв’язки.
Запровадження наукової органiзацiї працi зумовило створення здорових нормальних вiдносин у колективi. Наукова органiзацiя працi включає систему мiр по створенню умов для високоефективної працi та злагодженої взаємодiї пов’язаних пiдроздiлiв господарського процесу.
Заходи, здiйсненi для розвитку Товариства у напрямi наукової органiзацiя управлiння, насамперед, полягали у запровадженнi системи технiчних, економiчних та гуманiтарних засобiв, якi забезпечують цiлеспрямованiсть впливу на матерiальну та людську систему Товариства, яка сприяє їх взаємодiї у цiлях досягнення найкращого морально-технологiчного та економiчного ефекту.

 

Iнформацiя про основнi придбання або вiдчуження активiв за останнi п’ять рокiв:
Придбання активiв за останнi п’ять рокiв пов’язано з тим, що регулярно придбавались машини та обладнання, iнструмент для верстатiв та загального користування для виробництва. За 2014-2018р.р. пiдприємством витрачено коштiв для придбання та освоєння всього: 20496,0 тис.грн., в т. числi: виробниче обладнання iнструменти, пристосування - 1893,7 тис.грн.; сiльськогосподарське обладнання-15402,1тис. грн.;
модернiзацiю обладнання, виготовлення основних фондiв, пристосувань та ремонти
3200,2 тис. грн.
Вiдчуження активiв:
2015 рiк продано Автомобиль ГАЗ-31105-801-М за первiсною вартiстю 51,7 тис.грн., знос 42,3 тис.грн.
В 2016 роцi вибуло сiльськогосподарське обладнання (продано обприскувач польовий) за первiсною вартiстю 4953 тис.грн., знос 742,9 тис.грн.
В 2017 роцi вибуло сiльськогосподарське обладнання (продано трактор сiльськогосподарський колiсний Case) за первiсною вартiстю 379,8 тис.грн., знос 115,7 тис.грн.
в 2018 вибуло всього за первiсною вартiстю 2907 тис.грн., знос 2793 тис.грн., в тому числi продано сiльськогосподарське обладнання за первiсною вартiстю 2 436,5 тис.грн., знос 2 274,9 тис.грн.

Станом на 31.12.2018р.первiсна вартiсть основних засобiв склала 26337 тис.грн.
Сума нарахованого зносу 17084 тис.грн.
Залишкова вартiсть основних засобiв 9253 тис.грн.

 

Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу,
афiлiйованими особами
У звiтному роцi не було правочинiв з членами наглядової ради або членами
виконавчого органу, афiлiйованими особами, зокрема правочинiв, укладених мiж емiтентом або його
дочiрнiми/залежними пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами, з одного боку, i власниками iстотної
участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з iншого боку.
Правочини з власниками iстотної участi: - з ДП «Завод iм. В.О. Малишева» №29/27-1378дп вiд 29.11.2012р. на виготовлення вузлiв та комплектуючих деталей до машин та механiчних пристроїв спецпризначення; №48-27/3-1107ДП вiд 11.11.2014р на виконання робiт з механiчної обробки деталей; № 883дп вiд 22.12.2018р. на виконання робiт з механiчної обробки деталей.
- з ДП ХКБМ №3448-ХКБМ вiд 28.03.17р., №147-2-ХКБМ вiд 06.03.2018р., №240-2-ХКБМ вiд 24.04.2018р. на виготовлення вузлiв та комплектуючих деталей до машин та механiчних пристроїв спецпризначення

 

Основнi засоби використовуються за мiсцезнаходженням товариства та на об'єктах виробництва. Пiдприємство має значний технiчний потенцiал для нарощування та освоєння капiталовкладень. Регулярно оновлюються машини та обладнання, оснащення та iнструмент. У 2014-2018 роках проведена модернiзацiя виробничого обладнання власними силами на суму 1614,0тис.грн для розширення технiчних можливостей та якостi механiчної обробки виробленої продукцiї та деталей.
Пiдприємство для здiйснення власної господарської дiяльностi орендує виробничi примiщення загальною площею 3324,3 кв.м., що знаходяться за адресою 50025 Кривий Рiг. вул. Окружна, 12 згiдно договорiв оренди нежитлових примiщень укладених з ТОВ «АВК-Гарант».
Станом на 31.12.2018р. на балансi пiдприємства рахуються:
рах.10 Основнi засоби 23 845 127,31 грн.
рах.103, Будинки i споруди 450 251,91 грн.
рах.104 Машини та обладнання 19 511 334,16грн.
рах.105, Транспортнi засоби 2 009 319,4грн.
рах.106, Iнструменти, прилади та iнвентар 1 241 148,51грн.
рах.109 Iншi основнi засоби 633 073,33грн.

 

Залежнiсть вiд високоякiсних iмпортних матерiалiв та покупних виробiв, вiдсутнiсть експорту

 

В 2018 роцi признанi та сплаченi штрафи 5 820,71грн.

 

Форма фiнансування самофiнансування, власнi кошти.

 

Станом на 31.12.2018 року загальна вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв складає 11846947грн., очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв в 2019р.- 987300грн.

 

освоюються новi види продукцiї для вiтчизняних покупцiв.

 

дослiдження не проводились

 

Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв вiдсутнi.
Судова справа , за якою розглядається позовна вимога на суму 2 вiдсотки активiв:
номер справи 904/618/18;
найменування суду Господарський суд Днiпропетровської областi
позивач Пензенський пiдшипниковий завод
вiдповiдач ПрАТ "Укренергоремонт"
третя особа Приднiпровська агропромислова компанiя (новий позивач згiдно договору №01/18 вiдступлення права вимоги)
позовнi вимоги стягнення суми попередньої оплати в розмiрi 3580000 руб.
стан розгляду справи позовнi вимоги задовiльнено в повному обсязi.

 

вiдсутня

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

12110

9253

0

0

12110

9253

будівлі та споруди

89

60

0

0

89

60

машини та обладнання

9844

7095

0

0

9844

7095

транспортні засоби

944

948

0

0

944

948

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

1233

1150

0

0

1233

1150

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

0

0

0

0

0

0

Опис

Термiни та умови користування основними фондами - до повного використання.Ступiнь зносу основних фондiв: будинки та споруди 86,7%; машини та обладнання 63,6%; транспортнi засоби 52,8%; iншi 73,6%.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

31805

30564

Статутний капітал (тис. грн.)

1

1

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

1

1

Опис

Порядок визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств визначений Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, якi затвердженi рiшенням Держкомiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 485 вiд 17.11.2004р.
Вартiсть чистих активiв пiдприємства визначається шляхом вирахування iз суми активiв суми його зобов’язань, за даними ф. 1 Баланс, за формулою:
Ф.1 ( Пiдсумки р. I + р. II + р. III Активу) – Ф.1 (Пiдсумки р. II + р. III +р. IV + р.V Пасиву)

Висновок

Станом на 31.12.2018 р. вартiсть чистих активiв складає – 31805 тис. грн. i є вищою за суму статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам законодавства.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

147

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

24912

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

35062

X

X

Опис:

Сума поточних зобов’язань на 31.12.2018р. складає 35062 тис. грн., в тому числi:
Короткостроковi кредити банкiв – 0 тис. грн
за товари, роботи, послуги – 18578 тис. грн.,
з бюджетом – 1585 тис. грн.,
розрахунки зi страхування – 271 тис. грн.,
розрахунки з оплати працi – 1627 тис. грн.,
поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами – 11414 тис. грн.,
поточнi забезпечення – 1350 тис. грн..,
iншi поточнi зобов’язання – 237 тис. грн..
Довгостроковi зобов’язання станом на 31.12.2018 року на пiдприємствi не облiковуються.
Кредиторська заборгованiсть пiдтверджена актами звiрок, що передбачено ст. 10 Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» №996-Х1У вiд 16.07.99р
Кредиторської заборгованостi, по якiй скiнчився строк позовної давностi, станом на 31.12.2018р. пiдприємство не має.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції*

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Послуги щодо обробляння металу та нанесення покривiв на метал

22

22.7

0.07

22

22.7

0.08

2

Механiчне оброблення металевих виробiв

2341

6698

22.93

2341

6698

26.21

3

Виробництво двигунiв i турбiн, крiм авiацiйних, автотранспортних i мотоциклетних двигунiв

81

81.1

0.28

79

69.7

0.27

4

Виробництво iнших машин i устаткування спецiального призначення, н.в.i.у.

30029

22403

76.71

30014

18763

73.43

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

матерiальнi

12.1

4

заробiтна плата

18.4

3

Амортизацiя та знос

18.5

6

Загальновиробничi витрати

31.5

2

Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi

15.5

5

Вiдрахування на соцiальне страхування

4.0

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

16.04.2018

Черговi загальнi збори вiд 16.04.2018р.

40000

56297

71

Значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року на новi договори на виготовлення вузлiв та комплектуючих деталей до машин та механiчних пристроїв спецпризначення; договори на виконання робiт з механiчної обробки деталей; позики, договори застави, договори iпотеки, договори поруки, а також змiни i доповнення до них, на загальну суму, що не перевищуватиме 40 (Сорок) мiльйонiв гривень.

17.04.2018

Черговими загальними зборами вiд 16.04.2018р. прийняте рiшення попередньо схвалити значнi правочини,

Опис:

Черговими загальними зборами вiд 16.04.2018р. прийняте рiшення попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року на новi договори на виготовлення вузлiв та комплектуючих деталей до машин та механiчних пристроїв спецпризначення; договори на виконання робiт з механiчної обробки деталей; позики, договори застави, договори iпотеки, договори поруки, а також змiни i доповнення до них, на загальну суму, що не перевищуватиме 40 (Сорок) мiльйонiв гривень; при цьому повноваження на укладення (пiдписання) зазначених договорiв та змiн i доповнень, надати Генеральному директору Товариства на визначених ним на власний розсуд умовах особисто.
Для участi в рiчних загальних зборах акцiонерiв зареєструвалися 2 (два) акцiонери, якi володiють 900 шт. голосуючими акцiями, якi дають право голосу по всiм питанням компетенцiї Загальних зборiв, що складає 100% вiд загальної цифри голосуючих акцiй, якi беруться до визначення кворуму. Голосували бюлетнями. "ЗА" 900 голосiв, що складає 100 % голосуючих акцiй.

2

16.04.2018

Черговi загальнi збори

15000

56297

27

правочини щодо внесення змiн та/або доповнень до наступних Договорiв, укладених ПрАТ «Укренергоремонт» - з ДП «Завод iм. В.О. Малишева» №29/27-1378дп вiд 29.11.2012р. на виготовлення вузлiв та комплектуючих деталей до машин та механiчних пристроїв спецпризначення; №48-27/3-1107ДП вiд 11.11.2014р на виконання робiт з механiчної обробки деталей; - з ДП ХКБМ № 3448ХКБМ вiд 28.03.2017р., №3841-ХКБМ вiд 09.11.2017р., №3841-ХКБМ вiд 09.11.2017р.; №3916-ХКБМ вiд 05.122017р. на виготовлення вузлiв та комплектуючих деталей до машин та механiчних пристроїв спецпризначення

17.04.2018

http://ukrenergoremont.com/news

Опис:

Черговими загальними зборами вiд 16.04.2018р. прийняте рiшення попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, а саме:
правочини щодо внесення змiн та/або доповнень до наступних Договорiв, укладених ПрАТ «Укренергоремонт»
- з ДП «Завод iм. В.О. Малишева» №29/27-1378дп вiд 29.11.2012р. на виготовлення вузлiв та комплектуючих деталей до машин та механiчних пристроїв спецпризначення; №48-27/3-1107ДП вiд 11.11.2014р на виконання робiт з механiчної обробки деталей;
- з ДП ХКБМ № 3448ХКБМ вiд 28.03.2017р., №3841-ХКБМ вiд 09.11.2017р., №3841-ХКБМ вiд 09.11.2017р.; №3916-ХКБМ вiд 05.122017р. на виготовлення вузлiв та комплектуючих деталей до машин та механiчних пристроїв спецпризначення
Гранична сукупна вартiсть вище зазначених попередньо схвалених правочинiв не повинна перевищувати 15 (П’ятнадцять) мiльйонiв гривень; при цьому повноваження на укладення (пiдписання) зазначених договорiв та змiн i доповнень, надати Генеральному директору Товариства на визначених ним на власний розсуд умовах особисто.
Для участi в рiчних загальних зборах акцiонерiв зареєструвалися 2 (два) акцiонери, якi володiють 900 шт. голосуючими акцiями, якi дають право голосу по всiм питанням компетенцiї Загальних зборiв, що складає 100% вiд загальної цифри голосуючих акцiй, якi беруться до визначення кворуму. Голосували бюлетнями. "ЗА" 900 голосiв, що складає 100 % голосуючих акцiй.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

29.01.2018

31.01.2018

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

16.04.2018

18.04.2018

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

16.04.2018

18.04.2018

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Iнтелект-Капiтал»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

36391522

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

03062, м. Київ, вул. Чистякiвська, 2 оф. 307

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

4255 12.02.2009

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

0 0 0 0

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

2/264
31.03.2013

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2018
30.12.2018

Думка аудитора***

із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

ДУМКА
Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт», що включає опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй, iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах, опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб, опис повноважень посадових осiб за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року. На нашу думку, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння, що додається, складена у усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв».
IНША IНФОРМАЦIЯ ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ
Управлiнський персонал Замовника несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, яка включається до Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до вимог частини 3 статтi 40-1 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» та подається в такому звiтi з врахуванням вимог пiдпунктiв 1-4 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затвердженого рiшення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змiнами та доповненнями) (надалi – iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння).
Iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння включає:
• 1) посилання на:
• а) власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується Замовник;
• б) iнший кодекс корпоративного управлiння, який Замовник добровiльно вирiшив застосовувати;
• в) всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги.
• 2) якщо Замовник вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння - пояснення Замовника, вiд яких частин кодексу корпоративного управлiння вiн вiдхиляється i причини таких вiдхилень. Якщо Замовник прийняв рiшення не застосовувати деякi положення кодексу корпоративного управлiння - вiн обґрунтовує причини таких дiй;
• 3) iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень;
• 4) персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi) Замовника, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень.

Наша думка щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння не поширюється на iншу iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння, i ми не надаємо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо такої iнформацiї.
У зв’язку з виконанням завдання з надання впевненостi нашою вiдповiдальнiстю, згiдно вимог частини 3 статтi 40-1 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», є перевiрка iншої iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та iнформацiєю Звiту про корпоративне управлiння або нашими знаннями, отриманими пiд час виконання завдання з надання впевненостi, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення.
Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов’язанi повiдомити про цей факт.
Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту.

Номер та дата договору на проведення аудиту

12/03-2А
12.03.2019

Дата початку та дата закінчення аудиту

13.03.2019
20.03.2019

Дата аудиторського висновку (звіту)

20.03.2019

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

8000

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2018

4

3

2

2017

12

11

3

2016

4

3

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Реєстрацiя учасникiв Загальних зборiв проводилась за адресою: Україна, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул. Гданцiвська, буд. 37-Б, у вiдповiдностi до реєстру акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства, складеного Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» (вих. № 162461зв вiд 03.07.2018р.) станом на 02 липня 2018 року. Згiдно з реєстром акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, є 3 (три) особи, якi володiють 1 000 (одна тисяча) простих iменних акцiй.

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Бюлетнями

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Прийняття рiшення про укладення Приватним акцiонерним товариством «Укренергоремонт», код ЄДРПОУ 21888124 , з АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦIЙНИМ БАНКОМ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, кредитного договору про надання вiдновлювальної кредитної лiнiї для поповнення обiгових коштiв.

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так

Ні

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

Станом на 31 грудня 2018 року власниками значного пакета (5% та бiльше) простих iменних акцiй були фiзичнi особи – громадяни України: Сiроклин Юрiй Вiталiйович, який є власником 450 простих iменних акцiй Товариства, що складає 45,0% загальної кiлькостi акцiй Товариства; Босий Юрiй Павлович, який є власником 450 простих iменних акцiй Товариства, що складає 45,0% загальної кiлькостi акцiй Товариства; Борт Сергiй Павлович, який є власником 100 простих iменних акцiй Товариства, що складає 10,0% загальної кiлькостi акцiй Товариства; Протягом звiтного перiоду змiна власникiв значних пакетiв акцiй Товариства не вiдбувалась.

Інше (зазначити)

Права акцiонерiв на участь та голосування у загальних зборах акцiонерiв визначенi Законом України «Про акцiонернi товариства» та статутом Товариства. Обмеження щодо врахування цiнних паперiв, що належать акцiонеру, при визначеннi кворуму та обмеження щодо права участi акцiонера при голосуваннi на загальних зборах акцiонерiв встановлюється депозитарними установами вiдповiдно до законодавства про депозитарну систему України.

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Не було не проведення чергових загальних зборiв

 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Не було не проведення позачергових загальних зборiв

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

0

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

Вiдповiдно до статуту Товариства утворення наглядової ради не передбачено, що вiдповiдає вимогам ЗУ «Про акцiонернi товариства». Обрання корпоративного секретаря не передбачено статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Виконавчий орган Товариства є колегiальним – Дирекцiя.

 

Вiдповiдно до статуту Товариства утворення наглядової ради не передбачено, що вiдповiдає вимогам ЗУ «Про акцiонернi товариства». Обрання корпоративного секретаря не передбачено статутом та внутрiшнiми документами Товариства.
Виконавчий орган Товариства є колегiальним – Дирекцiя.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

0

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Вiдповiдно до статуту Товариства утворення наглядової ради не передбачено, що вiдповiдає вимогам ЗУ «Про акцiонернi товариства». Обрання корпоративного секретаря не передбачено статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Виконавчий орган Товариства є колегiальним – Дирекцiя. Рiчними загальними зборами Товариства 16 квiтня 2018 року до складу Дирекцiї обрано: Голова дирекцiї - Генеральний директор товариства Сiроклина Юрiй Вiталiйович. Члени Дирекцiї: - комерцiйний директор – Босий Юрiй Павлович; - директор з маркетингу та збуту – Сiроклин Павло Феофанович; - директор представництва – Овчiннiков Максим Анатолiйович, - головний бухгалтер – Пашко Людмила Iванiвна.

Інші (запишіть)

Протягом 2018 року на засiданнях Дирекцiї вирiшувались питання про скликання чергових та позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства, про затвердження проекту порядку денного загальних зборiв, проектiв рiшення з питань, винесених на розгляд загальних зборiв акцiонерiв, визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв, та перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, iншi питання, якi стосуються скликання та проведення загальних зборiв акцiонерiв, а також вирiшувались питання оперативного управлiння Товариства, серед яких прийняття рiшення про оренду основних засобiв, укладення кредитного договору, договорiв поруки для забезпечення зобов’язань за кредитним договором.

 

Оцiнка роботи комiтетiв не проводилась.

Засiдань когмiтетiв наглядової ради не вiдбувалось,так як наглядова рада вiдсутня.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Вiдповiдно до статуту Товариства утворення наглядової ради не передбачено, що вiдповiдає вимогам ЗУ «Про акцiонернi товариства». Обрання корпоративного секретаря не передбачено статутом та внутрiшнiми документами Товариства.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Вiдповiдно до статуту Товариства утворення наглядової ради не передбачено, що вiдповiдає вимогам ЗУ «Про акцiонернi товариства». Виконавчий орган Товариства є колегiальним – Дирекцiя.

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

Вiдповiдно до статуту Товариства утворення наглядової ради не передбачено, що вiдповiдає вимогам ЗУ «Про акцiонернi товариства». Члени наглядової ради не обиралися.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Iншi документи вiдсутнi

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Так

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Ні

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Так

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Так

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

ПрАТ не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Протягом останнiх трьох рокiв ПрАТ не змiнювало зовнiшнього аудитора. Аудит проводило Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторською фiрмою «Трансексiм - Аудит» Код за ЄДРПОУ 31932348.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Аудит проводило Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторською фiрмою «Трансексiм - Аудит» Код за ЄДРПОУ 31932348

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

Ревiзор ПрАТ вiдповiдно до покладених на нього завдань контролює та перевiряє фiяаясово-господарську дiяльнiсть виконавчого органу АТ АТ, Доц)иманЕя Еим вимог Статуту АТ та ввутрiшнiх нормативItих aKTiB. Ревiзор в межа\ cBoci компетеIiцi'i розглядае: . фirмсово господарську дiяльпiсть Товариства

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Нi

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Товариство власного кодексу корпоративного управлiння не розробляло, тому в питаннях корпоративного управлiння керується, правилами та процедурами прийняття рiшень щодо дiяльностi Товариства та здiйснення контролю, а також розподiлом прав i обов'язкiв мiж органами Товариства та його акцiонерами стосовно управлiння Товариством, що передбаченi Законом України «Про акцiонернi товариства», статутом Товариства, а також, внутрiшнiми положеннями Товариства. У своїй дiяльностi Товариство керується принципами корпоративного управлiння, затвердженими Рiшенням НКЦПФР № 955 вiд 22.07.2014 р. Основними принципами корпоративного управлiння Товариства є: - дотримання чинного законодавства України та врахування кращої свiтової практики; - забезпечення захисту прав i законних iнтересiв акцiонерiв Товариства; - забезпечення розмежування обов’язкiв i повноважень мiж органами управлiння Товариства; - забезпечення прозоростi та своєчасного розкриття належної достовiрної iнформацiї; - запобiгання конфлiктам iнтересiв; - забезпечення ефективного контролю за фiнансовою дiяльнiстю Товариства. Протягом звiтного перiоду пiд час виконання своїх функцiональних обов’язкiв не було зафiксовано жодного випадку вiдхилення посадовими особами Товариства вiд закрiплених принципiв корпоративного управлiння.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Товариство не приймало рiшень стосовно добровiльного застосування кодексiв корпоративного управлiння фондової бiржi, об’єднання юридичних осiб або iнших кодексiв корпоративного управлiння. Практика корпоративного управлiння, понад визначенi законодавством вимоги, Товариством не застосовувалася.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Товариство власного кодексу корпоративного управлiння не розробляло, тому в питаннях корпоративного управлiння керується, правилами та процедурами прийняття рiшень щодо дiяльностi Товариства та здiйснення контролю, а також розподiлом прав i обов'язкiв мiж органами Товариства та його акцiонерами стосовно управлiння Товариством, що передбаченi Законом України «Про акцiонернi товариства», статутом Товариства, а також, внутрiшнiми положеннями Товариства. У своїй дiяльностi Товариство керується принципами корпоративного управлiння, затвердженими Рiшенням НКЦПФР № 955 вiд 22.07.2014 р. Основними принципами корпоративного управлiння Товариства є: - дотримання чинного законодавства України та врахування кращої свiтової практики; - забезпечення захисту прав i законних iнтересiв акцiонерiв Товариства; - забезпечення розмежування обов’язкiв i повноважень мiж органами управлiння Товариства; - забезпечення прозоростi та своєчасного розкриття належної достовiрної iнформацiї; - запобiгання конфлiктам iнтересiв; - забезпечення ефективного контролю за фiнансовою дiяльнiстю Товариства. Протягом звiтного перiоду пiд час виконання своїх функцiональних обов’язкiв не було зафiксовано жодного випадку вiдхилення посадовими особами Товариства вiд закрiплених принципiв корпоративного управлiння.


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2019 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство «Укренергоремонт».

за ЄДРПОУ

21888124

Територія

за КОАТУУ

1211037500

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

за КВЕД

28.11

Середня кількість працівників

103

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса

50004, Україна, Днiпропетровської обл., м. Кривий Рiг, вул. Гданцiвська, 37 „б”.

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

11

6

0

первісна вартість

1001

53

47

0

накопичена амортизація

1002

42

41

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

835

957

0

Основні засоби:

1010

12110

9253

0

первісна вартість

1011

28116

26337

0

знос

1012

16006

17084

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

186

255

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

13142

10471

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

14439

17765

0

Виробничі запаси

1101

1898

2177

0

Незавершене виробництво

1102

9376

7344

0

Готова продукція

1103

2054

3152

0

Товари

1104

1111

5092

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

631

4437

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


2203


330


0

з бюджетом

1135

0

0

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

24324

31467

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

463

602

0

Готівка

1166

1

1

0

Рахунки в банках

1167

462

601

0

Витрати майбутніх періодів

1170

15

16

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

1080

1779

0

Усього за розділом II

1195

43155

56396

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

56297

66867

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1

1

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

1456

1456

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

39

39

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

29068

30309

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

30564

31805

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

845

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

14101

18578

0

за розрахунками з бюджетом

1620

741

1585

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

148

371

0

за розрахунками зі страхування

1625

208

271

0

за розрахунками з оплати праці

1630

990

1627

0

за одержаними авансами

1635

7149

11414

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

1300

1350

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

399

237

0

Усього за розділом IІІ

1695

25733

35062

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

56297

66867

0

 

Примітки

Вiдсутнi

Керівник

Сiроклин Ю.В.

Головний бухгалтер

Пашко Л.I.

 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2019 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство «Укренергоремонт».

за ЄДРПОУ

21888124

(найменування)

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2018 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

31070

23190

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 22781 )

( 17955 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


8289


5235

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

3174

2271

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( -6936 )

( -4709 )

Витрати на збут

2150

( -315 )

( -559 )

Інші операційні витрати

2180

( -2716 )

( -2512 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


1496


0

 збиток

2195

( 0 )

( -274 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

13

1

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( -64 )

( -132 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( -15 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


1445


0

 збиток

2295

( 0 )

( -420 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-204

-169

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


1241


0

 збиток

2355

( 0 )

( -589 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

1241

-589

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

4379

2898

Витрати на оплату праці

2505

14390

10441

Відрахування на соціальні заходи

2510

3155

2303

Амортизація

2515

3882

2367

Інші операційні витрати

2520

4721

5405

Разом

2550

30527

23414

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

Вiдсутнi

Керівник

Сiроклин Ю.В.

Головний бухгалтер

Пашко Л.I.

 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2019 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство «Укренергоремонт».

за ЄДРПОУ

21888124

(найменування)

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2018 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


11557


12524

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

224

173

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

31328

22556

Надходження від повернення авансів

3020

2010

1098

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

5628

3446

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( -4936 )


( -3054 )

Праці

3105

( -9778 )

( -6998 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( -3138 )

( -2259 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( -8007 )

( -5499 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( -50 )

( -267 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( -5048 )

( -3148 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( -2909 )

( -2084 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( -6950 )

( -11368 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( -1630 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( -15525 )

( -13006 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

783

-2387

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

262

716

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

13

1

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 0 )

( 0 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

275

717

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

9316

15670

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

10161

15720

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( -65 )

( -111 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-910

-161

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

148

-1831

Залишок коштів на початок року

3405

463

2291

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

-9

3

Залишок коштів на кінець року

3415

602

463

 

Примітки

Вiдсутнi

Керівник

Сiроклин Ю.В.

Головний бухгалтер

Пашко Л.I.

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2019 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство «Укренергоремонт».

за ЄДРПОУ

21888124

(найменування)

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2018 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

 

Примітки

Звiт не надавався

Керівник

Сiроклин Ю.В

Головний бухгалтер

Пашко Л.I.

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2019 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство «Укренергоремонт».

за ЄДРПОУ

21888124

(найменування)

 

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2018 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

1

0

1456

39

29068

0

0

30564

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

1

0

1456

39

29068

0

0

30564

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

1241

0

0

1241

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

1241

0

0

1241

Залишок на кінець року

4300

1

0

1456

39

30309

0

0

31805

 

Примітки

Вiдсутнi

Керівник

Сiроклин Ю.В.

Головний бухгалтер

Пашко Л.I.