Производство и поставки продукции общего машиностроения
Производство запасных частей к железнодорожной технике
+380 (564) 903-456 0 (800) 400-190 info@ukrenergoremont.com

Новости

 • ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів акціонерного товариства Приватного акціонерного товариства „Укренергоремонт”

  18.06.2019
 • Річна інформація емітента цінних паперів
  за 2018 рік

  19.04.2019
 • Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік
  19.04.2019
 • ПОВІДОМЛЕННЯ

  про проведення загальних зборів акціонерів

  Приватного акціонерного товариства „Укренергоремонт”

  15.03.2019
Главная / News / Титульний аркуш Повідомлення

Титульний аркуш Повідомлення

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Генеральний директор

 

 

 

Сiроклин Юрiй Вiталiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

07.06.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство «Укренергоремонт»

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

50004, м. Кривий Рiг, вул.Гданцiвська, буд. 37Б

4. Код за ЄДРПОУ

21888124

5. Міжміський код та телефон, факс

050-458-30-90 (0564) 903-602

6. Електронна поштова адреса

buh@ukrenergoremont.com

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://ukrenergoremont.com/news

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

16.04.2018

40000

56297

71

Зміст інформації:

Черговими загальними зборами вiд 16.04.2018р. прийняте рiшення попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року на новi договори на виготовлення вузлiв та комплектуючих деталей до машин та механiчних пристроїв спецпризначення; договори на виконання робiт з механiчної обробки деталей; позики, договори застави, договори iпотеки, договори поруки, а також змiни i доповнення до них, на загальну суму, що не перевищуватиме 40 (Сорок) мiльйонiв гривень; при цьому повноваження на укладення (пiдписання) зазначених договорiв та змiн i доповнень, надати Генеральному директору Товариства на визначених ним на власний розсуд умовах особисто.
Для участi в рiчних загальних зборах акцiонерiв зареєструвалися 2 (два) акцiонери, якi володiють 900 шт. голосуючими акцiями, якi дають право голосу по всiм питанням компетенцiї Загальних зборiв, що складає 100% вiд загальної цифри голосуючих акцiй, якi беруться до визначення кворуму. Голосували бюлетнями. "ЗА" 900 голосiв, що складає 100 % голосуючих акцiй.

2

16.04.2018

15000

56297

27

Зміст інформації:

Черговими загальними зборами вiд 16.04.2018р. прийняте рiшення попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, а саме:
правочини щодо внесення змiн та/або доповнень до наступних Договорiв, укладених ПрАТ «Укренергоремонт»
- з ДП «Завод iм. В.О. Малишева» №29/27-1378дп вiд 29.11.2012р. на виготовлення вузлiв та комплектуючих деталей до машин та механiчних пристроїв спецпризначення; №48-27/3-1107ДП вiд 11.11.2014р на виконання робiт з механiчної обробки деталей;
- з ДП ХКБМ № 3448ХКБМ вiд 28.03.2017р., №3841-ХКБМ вiд 09.11.2017р., №3841-ХКБМ вiд 09.11.2017р.; №3916-ХКБМ вiд 05.122017р. на виготовлення вузлiв та комплектуючих деталей до машин та механiчних пристроїв спецпризначення
Гранична сукупна вартiсть вище зазначених попередньо схвалених правочинiв не повинна перевищувати 15 (П’ятнадцять) мiльйонiв гривень; при цьому повноваження на укладення (пiдписання) зазначених договорiв та змiн i доповнень, надати Генеральному директору Товариства на визначених ним на власний розсуд умовах особисто.
Для участi в рiчних загальних зборах акцiонерiв зареєструвалися 2 (два) акцiонери, якi володiють 900 шт. голосуючими акцiями, якi дають право голосу по всiм питанням компетенцiї Загальних зборiв, що складає 100% вiд загальної цифри голосуючих акцiй, якi беруться до визначення кворуму. Голосували бюлетнями. "ЗА" 900 голосiв, що складає 100 % голосуючих акцiй.