Производство и поставки продукции общего машиностроения
Производство запасных частей к железнодорожной технике
+380 (564) 903-456 0 (800) 400-190 info@ukrenergoremont.com

Новости

 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні)
  08.06.2018
 • Титульний аркуш Повідомлення
  (Повідомлення про інформацію)

   

  07.06.2018
 • Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Генеральний директор Сiроклин Юрiй Вiталiйович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 07.06.2018 (дата) Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» 2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 3. Місцезнаходження 50004, м. Кривий Рiг, вул.Гданцiвська, буд. 37Б 4. Код за ЄДРПОУ 21888124 5. Міжміський код та телефон, факс 050-458-30-90 (0564) 903-602 6. Електронна поштова адреса buh@ukrenergoremont.com II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (дата) 2. Повідомлення опубліковано у* Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 3. Повідомлення розміщено на сторінці http://ukrenergoremont.com/news в мережі Інтернет (адреса сторінки) (дата) Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) 1 2 3 4 5 6 13.04.2017 обрано Ревiзор Немирська Анна Анатолiївна 0 Зміст інформації: Черговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства «Укренергоремонт» вiд 13 квiтня 2017 року було прийнято рiшення про обрання Заступника головного бухгалтера Немирської Анни Анатолiївни Ревiзором ПрАТ " Укренергоремонт " на новий термiн до «13» квiтня 2020 року. Немирська Анна Анатолiївна (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) займає посаду Заступник головного бухгалтера . Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Заступник головного бухгалтера , Ревiзор ПрАТ " Укренергоремонт ". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  07.06.2018
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

  (для опублікування в офіційному друкованому виданні)

  20.04.2018

ЧМЭ-3

Дизель К6S310DR тепловоз ЧМЭ-3

№ п/п

Наименование

Чертёжный номер

3D модель

Фото

Цена

1

Палец поршневой

Д67.08.43.00СБ

 ЧАО Укрэнергоремонт

 

 

2

Направляющая клапана

Д67.04.01.01

 

 

 

3

Болт шатунный + гайка

Д27.08.02.06 + Д27.08.02.07

 

 

 

4

Клапан впускной/выпускной

Д27.16.00.06

 

 

 

5

Накладка наружная

Д27.16.01.19

 

 

 

6

Накладка внутренняя

Д27.16.01.21

 

 

 

7

Шпилька коллектора холодильника

ТЭ2.02.246-2

 

 

 

8

Ролик

1517-74-000

 

 

 

9

Соединение

3144

 

 

 

10

Соединение

4226

 

 

 

11

Соединение

4154

 

 

 

Ведется подготовка производства на завершающей стадии

12

Вкладыш

 Д27.02.00.01/02
13

Вкладыш

 Д27.02.00.03/04
14

Вкладыш

 Д27.08.02.02/03
15

Вкладыш

 Д67.02.11/12.00
16

Вкладыш

 Д67.02.13/14.00
17

Вкладыш

 Д67.08.21/22.00

ЧМЭ-3 – это чешский маневровой тепловоз с электропередачей. Является наиболее распространенным тепловозом, предназначен для маневровой и вывозной службы, а также для работ на сортировочных горках. Тепловоз ЧМЭ-3 оснащен четырехтактным дизелем с наддувом и охлаждением наддувочного воздуха.

В компании «УкрЭнергоРемонт» вы можете купить необходимые запчасти к тепловозам ЧМЭ-3.