Производство и поставки продукции общего машиностроения
Производство запасных частей к железнодорожной технике
+38 (066) 02-00-190 0 (800) 400-190 info@ukrenergoremont.com

Новости

 • Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 20.04.2021р. - дату складання переліку осіб, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ: 24888124).

  23.04.2021
 • ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРЕНЕРГОРЕМОНТ” Повідомляє , що 26 квітня 2021 року о 11.00 годині за адресою: Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Гданцівська, буд. 37-Б, кабінет Генерального директора відбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства.

  25.03.2021
 • Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

  29.01.2021
Главная / Акционерам / Годовой отчет 2015

Годовой отчет 2015

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

 

 

 

Сiроклин Юрiй Вiталiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

28.04.2016

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство «Укренергоремонт».

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

21888124

4. Місцезнаходження

Дніпропетровська , Центрально-Мiський, 50004, м. Кривий Рiг, вул. 10-рiччя Жовтня, 37 „Б”

5. Міжміський код, телефон та факс

(0564) 903-456 (0564) 903-602

6. Електронна поштова адреса

http://ukrenergoremont.com/news

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2016

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень. Цiннi папери України №79

 

29.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://ukrenergoremont.com/news

в мережі Інтернет

29.04.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

17. Інформація про стан корпоративного управління

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) вiдсутня; участi в створеннi юридичних осiб не приймали; посада корпоративного секретаря не передбачена;iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня;iнформацiя про дивiденди не обов"язкова для ПрАТ;iнформацiя про облiгацiї вiдсутня;iнформацiя про iншi цiннi папери вiдсутня;iнформацiя пропохiднi цiннi папери вiдсутня;викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не здiйснювався.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство «Укренергоремонт».

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А00 566823

3. Дата проведення державної реєстрації

14.03.1995

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

750

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

106

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

28.11 Виробництво двигунiв i турбiн, крiм авiацiйних, автотранспортних i мотоциклетних двигунiв

46.21 Оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин

46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля

10. Органи управління підприємства

Загальнi збори

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ КФ ПриватБанк

2) МФО банку

305750

3) поточний рахунок

26004150539001

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ КФ ПриватБанк

5) МФО банку

305750

6) поточний рахунок

26005150539022

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Сiроклин Юрiй Вiталiйович

45

Босий Юрiй Павлович

45

Борт Сергiй Павлович

10

Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сiроклин Юрiй Вiталiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1960

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

38

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Попереднє мiсце роботи – КрТЗ «Констар», посада – начальник бюро зборки, випробувань та ремонту

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

05.01.2015 3 роки

9) Опис

(Згоди на розкриття паспортних даних не надано). Генеральнiй директор виконує функцiї, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства, згiдно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числi:
керує поточними справами Товариства;
скликає засiдання Дирекцiї;
головує на засiданнях Дирекцiї;
органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Дирекцiї;
органiзує ведення протоколу на засiданнях Дирекцiї я;
затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звiльняє працiвникiв;
представляє Дирекцiю у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства;
забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв, Дирекцiї, норм чинного законодавства, Статуту, внутрiшнiх нормативних актiв Товариства;
органiзує виконання планiв дiяльностi Товариства, виконання Товариством зобов’язань перед державою i контрагентами за господарськими договорами, вимог по охоронi працi та технiки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;
органiзує збереження майна Товариства i його належне використання;
органiзує ведення в Товариствi бухгалтерського облiку та статистичної звiтностi;
розробляє умови колективної угоди;
виконує iншi повноваження, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства чинним законодавством, Загальними зборами Товариства
Генеральний директор ПрАТ «Укренергоремонт» з 1995 р. Непогашеної судимостi за за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр виплаченої винагороди 109874,42грн. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пашко Людмила Iванiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1960

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

38

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Попереднє мiсце роботи ТОВ «НВП «Гiрник i компанiя», посада - головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.04.2013 безстроково

9) Опис

(Згоди на розкриття паспортних даних не надано). Головний бухгалтер органiзовує роботу бухгалтерiї та пiдлеглих. Виконує роботу з ведення бухгалтерського облiку майна, зобов’язань i господарських операцiй Бере участь у розробцi та здiйсненнi заходiв щодо виконання фiнансової дисциплiни та рацiонального використання ресурсiв. Виконує нарахування та перерахування податкiв i платежiв до державного та мiсцевих бюджетiв, страхових внескiв до державних позабюджетних соцiальних фондiв, платежiв до банкiвських установ, коштiв на фiнансування заробiтної платнi працiвникiв, iнших виплат i платежiв, а також вiдрахування коштiв на матерiальне стимулювання працiвникiв пiдприємства. Вiдповiдає за своєчасне та якiсне складання документiв щодо фiнансової звiтностi пiдприємства та контролює їх подання у державнi установи вiдповiдно до чинного законодавства України. Виконує роботи по формуванню, веденню та зберiганню бази даних бухгалтерської iнформацiї (на паперових та електронних носiях iнформацiї). Непогашеної судимостi за за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр виплаченої винагороди 144717,99грн. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ревiзор АТ

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Босий Юрiй Павлович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1959

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

39

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Попереднє мiсце роботи – КрТЗ «Констар» начальник бюро розвитку пiдприємства

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

11.05.2011 5 рокiв

9) Опис

(Згоди на розкриття паспортних даних не надано). Ревiзор АТ вiдповiдно до покладених на нього завдань контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Виконавчого органу АТ, дотримання ним вимог Статуту АТ та внутрiшнiх нормативних актiв Комерцiйний директор ПрАТ «Укренергоремонт» з 06.01.1997 р. Непогашеної судимостi за за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр виплаченої винагороди 89258,35грн. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Генеральний директор

Сiроклин Юрiй Вiталiйович

450

45

450

0

0

0

Головний бухгалтер

Пашко Людмила Iванiвна

0

0

0

0

0

0

Ревiзор АТ

Босий Юрiй Павлович

450

45

450

0

0

0

Усього

1000

100

1000

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Сiроклин Юрiй Вiталiйович

450

45

450

0

0

0

Босий Юрiй Павлович

450

45

450

0

0

0

Усього

900

90

900

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

05.01.2015

Кворум зборів**

90

Опис

Порядок денний:
1. Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборiв, складу лiчильної комiсiї.
2. Про обрання Генерального директора ПрАТ «Укренергоремонт».
3. Про укладення трудового договору (контракту) з Генеральним директором.
Присутнi:
Акцiонери, якi володiють 900 простих iменних акцiй,
що вiд загальної кiлькостi акцiй складає 90% голосiв.
По першому питанню порядку денного: слухали Сiроклина Юрiя Вiталiйовича, який запропонував обрати його Головою позачергових загальних зборiв, а Босого Юрiя Павловича – секретарем зборiв.
Голосували:
«За» – 2 (два) голоси, що складає 100 % присутнiх на позачергових загальних зборах;
«Проти» – немає;
«Утримались» – немає.
Рiшення прийнято.
По першому питанню порядку денного вирiшили: обрати Головою позачергових загальних зборiв Сiроклина Ю.В., секретарем - Босого Ю. П.
По другому питанню порядку денного: слухали Босого Ю.П. який доповiв про закiнчення дiї повноважень Генерального директора ПрАТ «Укренергоремонт» Сiроклина Ю.В. Вiдповiдно до п. 9.3.5 Статуту ПрАТ «Укренергоремонт» Генеральний директор обирається Загальними зборами Товариства строком на 3 роки. На пiдставi вищезазначеного Босий Ю.П. запропонував переобрати на посаду Генерального директора ПрАТ «Укренергоремонт» Сiроклина Юрiя Вiталiйовича та продовжити термiн дiї його повноважень до 04 сiчня 2018 року.
Голосували:
«За» – 2 (два) голоса, що складає 100 % присутнiх на позачергових загальних зборах;
«Проти» – немає;
«Утримались» – немає.
Рiшення прийнято.
По другому питанню порядку денного вирiшили: переобрати на посаду Генерального директора ПрАТ «Укренергоремонт» Сiроклина Юрiя Вiталiйовича та продовжити термiн дiї його повноважень до 04 сiчня 2018 року.
По третьому питанню порядку денного: слухали Босого Ю.П. який доповiв, що вiдповiдно до п. 9.3.6 Статуту ПрАТ «Укренергоремонт» Генеральний директор виконує функцiї, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства, згiдно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту). На пiдставi вищезазначеного Босий Ю.П. запропонував укласти трудовий договiр (контракт) з Генеральним директором ПрАТ «Укренергоремонт».
Голосували:
«За» – 2 (два) голоса, що складає 100 % присутнiх на позачергових загальних зборах;
«Проти» – немає;
«Утримались» – немає.
Рiшення прийнято.
По третьому питанню порядку денного вирiшили: укласти трудовий договiр (контракт) з Генеральним директором ПрАТ «Укренергоремонт».

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

16.02.2015

Кворум зборів**

90

Опис

Порядок денний:
1. про обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборiв , складу лiчильної комiсiї;
2. прийняття рiшення про необхiднiсть укладання ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «Укренергоремонт», код ЄДРПОУ 21888124 (далi - Товариство), з ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦIЙНИМ БАНКОМ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570 (далi — ПриватБанк), договору про пролонгацiю кредитної лiнiї для поповнення обiгових коштiв на суму 80 000,00 грн. (Вiсiмдесят тисяч гривень) плюс 5000,00 грн. (П'ять тисяч гривень) можливi судовi витрати плюс 34,00грн.ГРОДИ ;
3. надання Товариством в заставу майнових прав на отримання грошових коштiв в забезпечення виконання зобов`язань Товариства за кредитним договором по дiючому депозитному договору;
4. надання повноважень на пiдписання вiд iменi Товариства необхiдних документiв для оформлення кредиту, пiдписання вiд iменi Товариства кредитного договору, договору застави та iнших супроводжуючих правочини документiв.
Присутнi:
Акцiонери, якi володiють 900 простих iменних акцiй,
що вiд загальної кiлькостi акцiй складає 90% голосiв.
По першому питанню порядку денного: слухали Сiроклина Юрiя Вiталiйовича, який запропонував обрати Головою позачергових загальних зборiв Босого Юрiя Павловича, а його – секретарем зборiв.
Голосували:
«За» – 2 (два) голоса, що складає 100 % присутнiх на позачергових загальних зборах;
«Проти» – немає;
«Утримались» – немає.
Рiшення прийнято.
По першому питанню порядку денного вирiшили: обрати Головою позачергових загальних зборiв Босого Ю.П., секретарем Сiроклина Ю.В.
По другому питанню порядку денного: слухали Сiроклина Ю.В. – генерального директора ПрАТ «Укренергоремонт», який доповiв про необхiднiсть пролонгацiї кредитної лiнiї для поповнення обiгових коштiв та укладання кредитного договору мiж Товариством та ПриватБанком на наступних умовах:
- вид кредиту: вiдновлювальна кредитна лiнiя;
- сума кредиту: 80 000,00 грн. (Вiсiмдесят тисяч гривень) плюс 5 000,00 грн. (П’ять тисяч гривень) можливi судовi витрати плюс 34,00 грн. ГРОДИ;
- вiдсоткова ставка за користування кредитом: 22% рiчних, в разi порушення зобов`язань: 44 % рiчних;
- комiсiї: згiдно тарифiв ПриватБанку;
- строк користування кредитом: до 19 лютого 2016р.;
- цiльове призначення: для поповнення обiгових коштiв.
Голосували:
«За» – 2 (два) голоса, що складає 100 % присутнiх на позачергових загальних зборах;
«Проти» – немає;
«Утримались» – немає.
Рiшення прийнято.
- вид кредиту: вiдновлювальна кредитна лiнiя;
- сума кредиту: 80 000,00 грн. (Вiсiмдесят тисяч гривень) плюс 5 000,00 грн. (П’ять тисяч гривень) плюс можливi судовi витрати плюс 34,00 грн. ГРОДИ;
- вiдсоткова ставка за користування кредитом: 22% рiчних, в разi порушення зобов`язань: 44 % рiчних;
- комiсiї: згiдно тарифiв ПриватБанку;
- строк користування кредитом: до 19 лютого 2015р.;
- цiльове призначення: для поповнення обiгових коштiв.
По другому питанню порядку денного вирiшили: клопотати перед ПриватБанком про необхiднiсть отримання кредитної лiнiї для поповнення обiгових коштiв та укладання кредитного договору на наступних умовах:

По третьому питанню порядку денного: слухали Сiроклина Ю.В. який запропонував передати ПриватБанку в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором заставу майнових прав на отримання грошових коштiв по договору № 177667 вiд 15.02.2013р. на розмiщення грошових коштiв на строковому депозитi в сумi 10750,00 (Десять тисяч сiмсот п’ятдесят долл. США 00 центiв ) .
Голосували:
«За» – 2 (два) голоса, що складає 100 % присутнiх на позачергових загальних зборах;
«Проти» – немає;
«Утримались» – немає.
Рiшення прийнято.
По третьому питанню порядку денного вирiшили: передати ПриватБанку в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором заставу майнових прав на отримання грошових коштiв по договору № 177667 вiд 15.02.2013р. на розмiщення грошових коштiв на строковому депозитi в сумi 10750,00 (Десять тисяч сiмсот п’ятдесят долл. США 00 центiв ) .
По четвертому питанню порядку денного: слухали Босого Ю.П., який запропонував надати повноваження Сiроклину Ю.В. – генеральному директору ПрАТ «Укренергоремонт» на пiдписання вiд iменi Товариства необхiдних документiв для оформлення кредиту та на пiдписання вiд iменi Товариства кредитного договору, договору застави та iнших супроводжуючих правочини документiв.
Голосували:
«За» – 2 (два) голоса, що складає 100 % присутнiх на позачергових загальних зборах;
«Проти» – немає;
«Утримались» – немає.
Рiшення прийнято.
По четвертому питанню порядку денного вирiшили: надати повноваження Сiроклину Ю.В. – генеральному директору ПрАТ «Укренергоремонт» на пiдписання вiд iменi Товариства необхiдних документiв для оформлення кредиту та на пiдписання вiд iменi Товариства кредитного договору, договору застави та iнших супроводжуючих правочини документiв.

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

30.04.2015

Кворум зборів**

90

Опис

Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв
(перелiк питань, що виносяться на голосування):
1. Прийняття рiшення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборiв акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря зага-льних зборiв акцiонерiв.
2. Звiт дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк, при-йняття рiшення за наслiдками розгляду звiту дирекцiї.
3. Звiт i висновки ревiзора про дiяльнiсть товариства за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiд-ками розгляду звiту та затвердження висновкiв ревiзора.
4. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) товариства за 2014 рiк.
5. Прийняття рiшення про розподiл прибутку (збиткiв) товариства за 2014 рiк.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Пропозицiй щодо внесення додаткових питань до порядку денного загальних зборiв вiд акцiонерiв не надходило.
1. По першому питанню Порядку денного: «Прийняття рiшення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборiв акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.».
Слухали генерального директора Сiроклина Ю.В.:
1.2.Для ведення зборiв пропонується обрати голову и секретаря зборiв:
Голова зборiв – Сiроклина Ю.В.
Секретар зборiв – Босий Ю.П.
1.3 Для ведення зборiв пропонується обрати лiчильну комiсiю у складi:
Голова – Немирська А.А.,
Секретар – Пашко Л.I.
1.4 Голосування на зборах проводити вiдкритим способом за усiма питаннями черги денної. Пiдрахунок голосiв здiйснює лiчильна комiсiя. Результати голосування оформлюються протоколом лiчильної комiсiї. Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна акцiя – один голос.
1.5 Затвердити наступний регламент зборiв:
- Доповiдi по питанням порядку денному до – 20 хвилин.
- Виступи i обговорення – до 5 хвилин.
- Вiдповiдi на загальнi питання – пiсля обговорення питань порядку денного.
- Всi запитання i пропозицiї надаються до голови зборiв в письмовому видi.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Питання ставиться на голосування.
Постановили:
1.2. Одноголосно обрано:
Голова зборiв – Сiроклина Ю.В.
Секретар зборiв – Босий Ю.П.
1.3. Одноголосно обрано:
Лiчильна комiсiя в складi:
Голова – Немирська А.А.,
Секретар – Пашко Л.I.
1.4. Голосування проводити вiдкритим способом. за усiма питаннями черги денної.
1.5. Затвердити запропонований регламент проведення загальних зборiв акцiонерiв.
Результати голосування по запропонованому регламенту загальних зборiв акцiонерiв

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi . . 900 Голосiв 100,00 %
Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Голосiв 100,00 %
Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Голосiв 0,00 %
«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Голосiв 0,00 %
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
Голова, секретар, i лiчильна комiсiя приступають до виконання своїх обов’язкiв.
Голова зборiв iнформує учасникiв зборiв про порядок прийняття рiшень на зборах. Рiшення по питанням порядку денного приймається простою бiльшiстю голосiв, тобто бiльше 50% голосiв учасникiв зборiв, окрiм тих питань, яки згiдно чинного законодавства приймаються ? голосiв.
2.По другому питанню Порядку денного: «Звiт дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту дирекцiї.».
Слухали голову зборiв Сiроклина Ю.В.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Пропозицiю винесено на голосування.
Постановили:
Затвердити звiт дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк.
Результати голосування по другому питанню порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi . . 900 Голосiв 100,00 %
Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Голосiв 100,00 %
Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Голосiв 0,00 %
«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Голосiв 0,00 %
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
3. По третьому питанню Порядку денного: «Звiт i висновки ревiзора про дiяльнiсть товариства за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв ревiзора.».
Слухали Босого Ю.П.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Пропозицiю винесено на голосування.
Постановили: Затвердити звiт та висновки ревiзора про дiяльнiсть товариства за 2014 рiк
Результати голосування по третьому питанню порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi . . 900 Голосiв 100,00 %
Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Голосiв 100,00 %
Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Голосiв 0,00 %
«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Голосiв 0,00 %
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
4.По четвертому питанню Порядку денного: «Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) товариства за 2014 рiк.».
Слухали голову зборiв Сiроклина Ю.В.
Запропоновано:
Затвердити рiчний звiт (фiнансову звiтнiсть) товариства за 2014 рiк.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Пропозицiю винесено на голосування.
Постановили:
Затвердити рiчний звiт (фiнансову звiтнiсть) товариства за 2014 рiк.
Результати голосування по четвертому питанню порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi . . 900 Голосiв 100,00 %
Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Голосiв 100,00 %
Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Голосiв 0,00 %
«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Голосiв 0,00 %
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
5.По п’ятому питанню Порядку денного: «Прийняття рiшення про розподiл прибутку (збиткiв) товариства за 2014 рiк.».
Слухали голову зборiв Сiроклина Ю.В. :
Прибуток за 2014 рiк у сумi 2231 тис. грн. направити на поповнення обiгових коштiв. За пiдсумками роботи товариства за 2014 рiк дивiденди тимчасово не нараховувати i не виплачувати.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Пропозицiю винесено на голосування.
Постановили:
Прибуток за 2014 рiк у сумi 2231 тис. грн. направити на поповнення обiгових коштiв. За пiдсумками роботи товариства за 2014 рiк дивiденди тимчасово не нараховувати i не виплачувати.
Результати голосування по п’ятому питанню порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi . . 900 Голосiв 100,00 %
Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Голосiв 100,00 %
Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Голосiв 0,00 %
«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Голосiв 0,00 %
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

23.07.2015

Кворум зборів**

90

Опис

Порядок денний:
1. Про обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборiв, складу лiчильної комiсiї.
2. Про прийняття рiшення про необхiднiсть укладання Приватним акцiонерним товариством «Укренергоремонт», код ЄДРПОУ 21888124 (далi за текстом - Товариство), з Акцiонерним товариством «УкрСиббанк» (далi за текстом – АТ «УкрСиббанк»), кредитного договору для придбання сiльськогосподарської технiки.
3. Про надання Товариством в заставу придбаної сiльськогосподарської технiки в забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором.
4. Про надання повноважень на пiдписання вiд iменi Товариства необхiдних документiв для оформлення кредиту, пiдписання вiд iменi Товариства кредитного договору, договору застави та iнших супроводжуючих правочини документiв.
Присутнi:
Акцiонери, якi володiють 900 простих iменних акцiй,
що вiд загальної кiлькостi акцiй складає 90% голосiв.
По першому питанню порядку денного: слухали Сiроклина Юрiя Вiталiйовича, який запропонував обрати Головою позачергових загальних зборiв Босого Юрiя Павловича, а його – секретарем зборiв.
Голосували:
«За» – 2 (два) голоси, що складає 100 % присутнiх на позачергових загальних зборах;
«Проти» – немає;
«Утримались» – немає.
Рiшення прийнято.
По першому питанню порядку денного вирiшили: обрати Головою позачергових загальних зборiв Босого Ю.П., секретарем - Сiроклина Ю.В.

По другому питанню порядку денного: слухали Сiроклина Ю.В. – генерального директора ПрАТ «Укренергоремонт» який доповiв про необхiднiсть укладання кредитного договору мiж Товариством та АТ «УкрСиббанк» на наступних умовах:
- сума кредиту: 1 750 000,00 грн. (Один мiльйон сiмсот пятдесят тисяч гривень 00 копiйок);
- вiдсоткова ставка за користування кредитом: 24,4% (Двадцять чотири цiлих чотири десятих вiдсотка) рiчних;
- комiсiя за надання кредиту: 1,5% (Одна цiла п’ять десятих вiдсотка) вiд максимального лiмiту кредитної операцiї;
- строк користування кредитом: 36 мiсяцiв;
- цiльове призначення: придбання сiльськогосподарської технiки(Сiвалки Great Plains 3S-3000F-6006, нова, 2 штуки) загальною ринковою вартiстю 42600000,00 грн. (Чотири мiльйони двiстi шiстдесят тисяч грн. 00 коп.).
Голосували:
«За» – 2 (два) голоса, що складає 100 % присутнiх на позачергових загальних зборах;
«Проти» – немає;
«Утримались» – немає.
Рiшення прийнято.
По другому питанню порядку денного вирiшили: клопотати перед АТ «УкрСиббанк» про отримання кредиту на наступних умовах:
- сума кредиту: 1 750 000,00 грн. (Один мiльйон сiмсот пятдесят тисяч гривень 00 копiйок);
- вiдсоткова ставка за користування кредитом: 24,4% (Двадцять чотири цiлих чотири десятих вiдсотка) рiчних;
- комiсiя за надання кредиту: 1,5% (Одна цiла п’ять десятих вiдсотка) вiд максимального лiмiту кредитної операцiї;
- строк користування кредитом: 36 мiсяцiв;
- цiльове призначення: придбання сiльськогосподарської технiки(Сiвалки Great Plains 3S-3000F-6006, новi, 2 штуки) загальною ринковою вартiстю 42600000,00 грн. (Чотири мiльйони двiстi шiстдесят тисяч грн. 00 коп.) та укласти з АТ «УкрСиббанк» кредитний договiр на умовах, встановлених АТ «УкрСиббанк».
По третьому питанню порядку денного: слухали Сiроклина Ю.В. який запропонував в якостi забезпечення виконання зобов`язань Товариством за кредитним договором:
1). Передати в заставу АТ «УкрСиббанк» сiльськогосподарську технiку, а саме:
- Сiвалки Great Plains 3S-3000F-6006, новi, 2 штуки, вартiстю 42600000,00 грн. (Чотири мiльйони двiстi шiстдесят тисяч грн. 00 коп).
2). Забезпечити фiнансову поруку ТОВ «Славгород», ЕДРПОУ 32021456.
3). Забезпечити фiнансову поруку Сiроклина Ю.В., iдентифiкацiйний номер 2219009179.
4). Забезпечити фiнансову поруку Босого Ю.П., iдентифiкацiйний номер 2179807676.
Голосували:
«За» – 2 (два) голоса, що складає 100 % присутнiх на позачергових загальних зборах;
«Проти» – немає;
«Утримались» – немає.
Рiшення прийнято.
По третьому питанню порядку денного вирiшили: в якостi забезпечення виконання зобов’язань Товариством за кредитним договором:
1). Передати в заставу АТ «УкрСиббанк» сiльськогосподарську технiку, а саме:
- Сiвалки Great Plains 3S-3000F-6006, новi, 2 штуки, вартiстю 42600000,00 грн. (Чотири мiльйони двiстi шiстдесят тисяч грн. 00 коп).
2). Забезпечити фiнансову поруку ТОВ «Славгород», ЕДРПОУ 32021456.
3). Забезпечити фiнансову поруку Сiроклина Ю.В., iдентифiкацiйний номер 2219009179.
4). Забезпечити фiнансову поруку Босого Ю.П., iдентифiкацiйний номер 2179807676.
По четвертому питанню порядку денного: слухали Босого Ю.П., який запропонував надати повноваження Сiроклину Ю.В. – генеральному директору ПрАТ «Укренергоремонт» на пiдписання вiд iменi Товариства необхiдних документiв для оформлення кредиту та на пiдписання вiд iменi Товариства кредитного договору, договору застави на умовах, встановлених АТ «УкрСиббанк», та iнших супроводжуючих правочини документiв та договорiв.
Голосували:
«За» – 2 (два) голоса, що складає 100 % присутнiх на позачергових загальних зборах;
«Проти» – немає;
«Утримались» – немає.
Рiшення прийнято.
По четвертому питанню порядку денного вирiшили: надати повноваження Сiроклину Ю.В. – генеральному директору ПрАТ «Укренергоремонт» на пiдписання вiд iменi Товариства необхiдних документiв для оформлення кредиту та на пiдписання вiд iменi Товариства кредитного договору, договору застави на умовах, встановлених АТ «УкрСиббанк», та iнших супроводжуючих правочини документiв та договорiв.

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

27.07.2015

Кворум зборів**

90

Опис

Порядок денний:
1. Про обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборiв , складу лiчильної комiсiї;
2. Про нарахування дивiдендiв за 2014 рiк;
3. Про виплату дивiдендiв за 2014 рiк;
Присутнi:
Акцiонери, якi володiють 900 простих iменних акцiй,
що вiд загальної кiлькостi акцiй складає 90% голосiв.
По першому питанню порядку денного: слухали Сiроклина Юрiя Вiталiйовича, який за-пропонував обрати Головою позачергових загальних зборiв Босого Юрiя Павловича, а його – секретарем зборiв.
Голосували:
«За» – 2 (два) голоса, що складає 100 % присутнiх на позачергових загальних зборах;
«Проти» – немає;
«Утримались» – немає.
Рiшення прийнято.
По першому питанню порядку денного вирiшили: обрати Головою позачергових за-гальних зборiв Босого Ю.П., секретарем Сiроклина Ю.В.
По другому питанню порядку денного: слухали представника акцiонерiв Сiроклина Ю.В. – генерального директора ПрАТ «Укренергоремонт», який доповiв про можливiсть спрямувати на виплату дивiдендiв частину нерозподiленого прибутку за 2014 рiк.
Голосували:
«За» – 2 (два) голоса, що складає 100 % присутнiх на позачергових загальних зборах;
«Проти» – немає;
«Утримались» – немає.
Рiшення прийнято.
По другому питанню порядку денного вирiшили: частину нерозподiленого прибутку - 619 000 гривень за 2014 рiк направити на виплату дивiдендiв.
По третьому питанню порядку денного: слухали представника акцiонерiв Сiроклина Ю.В. – генерального директора ПрАТ «Укренергоремонт», який запропонував встановити роз-мiр дивiдендiв iз розрахунку на одну просту акцiю ПрАТ «Укренергоремонт» - 619,00 (Шiстсот дев’ятнадцять) грн. та нарахувати дивiденди у обсязi 619 000,00 (Шiстсот дев’ятнадцять тисяч) гривень за 2014 рiк. Виплату дивiдендiв проводити у порядку та термiни, визначенi Законом України «Про акцiонернi товариства».
Кiнцевий термiн виплати дивiдендiв - 15 жовтня 2015 року.
Голосували:
«За» – 2 (два) голоса, що складає 100 % присутнiх на позачергових загальних зборах;
«Проти» – немає;
«Утримались» – немає.
Рiшення прийнято.
По третьому питанню порядку денного вирiшили: нарахувати дивiденди iз розрахун-ку на одну просту акцiю ПрАТ «Укренергоремонт» - 619,00 (Шiстсот дев’ятнадцять) грн. та на-рахувати дивiденди у обсязi 619 000,00 (Шiстсот дев’ятнадцять тисяч) гривень за 2014 рiк. Ви-плату дивiдендiв проводити у порядку та термiни, визначенi Законом України «Про акцiонернi товариства».
Кiнцевий термiн виплати дивiдендiв - 15 жовтня 2015 року.

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

21.10.2015

Кворум зборів**

90

Опис

Порядок денний:
1. Про обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборiв , складу лiчильної комiсiї;
2. Про взяття автомобiля в оренду;
3. Термiн дiї договору та сума орендної плати;
4. Про надання повноважень.
Присутнi:
Акцiонери, якi володiють 900 простих iменних акцiй,
що вiд загальної кiлькостi акцiй складає 90% голосiв.
По першому питанню порядку денного: слухали Сiроклина Юрiя Вiталiйовича, який запропонував обрати Головою позачергових загальних зборiв Босого Юрiя Павловича, а його – секретарем зборiв.
Голосували:
«За» – 2 (два) голоса, що складає 100 % присутнiх на позачергових загальних зборах;
«Проти» – немає;
«Утримались» – немає.
Рiшення прийнято.
По першому питанню порядку денного вирiшили: обрати Головою позачергових загальних зборiв Босого Ю.П., секретарем Сiроклина Ю.В.
По другому питанню порядку денного: слухали Сiроклина Ю.В. – генерального директора ПрАТ «Укренергоремонт», який доповiв про необхiднiсть взяти в оренду на три роки (36 мiсяцiв) автомобiль легковий, що належить на правах приватної власностi Макарову Євгену Юрiйовичу, марки ВАЗ з наступними технiчними характеристиками:
Модель 2101;
Тип легковий СЕДАН-В;
Колiр сiрий;
Об’єм двигуна 1200 см?;
Рiк випуску 1973;
Реєстрацiйний номер АЕ0782НО.
Орендна плата 1300 (Одна тисяча триста) гривень в мiсяць.
Голосували:
«За» – 2 (два) голоса, що складає 100 % присутнiх на позачергових загальних зборах;
«Проти» – немає;
«Утримались» – немає.
Рiшення прийнято.
По другому питанню порядку денного вирiшили: взяти в оренду на автомобiль легковий, що належить на правах приватної власностi Макарову Євгену Юрiйовичу, марки ВАЗ з наступними технiчними характеристиками:
Модель 2101;
Тип легковий СЕДАН-В;
Колiр сiрий;
Об’єм двигуна 1200 см?;
Рiк випуску 1973;
Реєстрацiйний номер АЕ0782НО.
По третьому питанню порядку денного: Сiроклина Ю.В. – генерального директора ПрАТ «Укренергоремонт», який запропонував визначити термiн оренди автомобiля три роки (36 мiсяцiв) з помiсячною орендною платою 1300 (Одна тисяча триста) гривень.
Голосували:
«За» – 2 (два) голоса, що складає 100 % присутнiх на позачергових загальних зборах;
«Проти» – немає;
«Утримались» – немає.
Рiшення прийнято.
По третьому питанню порядку денного вирiшили: визначити термiн оренди автомобiля три роки (36 мiсяцiв) з помiсячною орендною платою 1300 (Одна тисяча триста) гривень.
По четвертому питанню порядку денного: слухали Босого Ю.П. який запропонував надати повноваження Сiроклину Ю.В. – генеральному директору ПрАТ «Укренергоремонт» на пiдписання вiд iменi Товариства необхiдних документiв для оформлення договору оренди.
Голосували:
«За» – 2 (два) голоса, що складає 100 % присутнiх на позачергових загальних зборах;
«Проти» – немає;
«Утримались» – немає.
Рiшення прийнято.
По четвертому питанню порядку денного вирiшили: надати повноваження Сiроклину Ю.В. – генеральному директору ПрАТ «Укренергоремонт» на пiдписання вiд iменi Товариства необхiдних документiв для оформлення договору оренди.

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

11.12.2015

Кворум зборів**

90

Опис

Порядок денний:
1. Про обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборiв , складу лiчильної комiсiї;
2. Про зняття з облiку автомобiля ГАЗ-31105-801 номерний знак АЕ1963ВХ;
3. Про продаж автомобiля ГАЗ-31105-801 номерний знак АЕ1963ВХ;
4. Про надання повноважень.
Присутнi:
Акцiонери, якi володiють 900 простих iменних акцiй,
що вiд загальної кiлькостi акцiй складає 90% голосiв.
По першому питанню порядку денного: слухали Сiроклина Юрiя Вiталiйовича, який запропонував обрати Головою позачергових загальних зборiв Босого Юрiя Павловича, а його – секретарем зборiв.
Голосували:
«За» – 2 (два) голоса, що складає 100 % присутнiх на позачергових загальних зборах;
«Проти» – немає;
«Утримались» – немає.
Рiшення прийнято.
По першому питанню порядку денного вирiшили: обрати Головою позачергових загальних зборiв Босого Ю.П., секретарем Сiроклина Ю.В.
По другому питанню порядку денного: слухали Сiроклина Ю.В. – генерального директора ПрАТ «Укренергоремонт», який доповiв про необхiднiсть зняти з облiку для подальшого продажу автомобiль ГАЗ-31105-801 з наступними технiчними характеристиками:
Марка ГАЗ;
Модель 31105-801;
Тип легковий СЕДАН-В;
Колiр сiрий;
Об’єм двигуна 2285 см?;
Рiк випуску 2007;
Реєстрацiйний номер АЕ1963ВХ.
Голосували:
«За» – 2 (два) голоса, що складає 100 % присутнiх на позачергових загальних зборах;
«Проти» – немає;
«Утримались» – немає.
Рiшення прийнято.
По другому питанню порядку денного вирiшили: зняти з облiку для подальшого продажу автомобiль ГАЗ-31105-801 з наступними технiчними характеристиками:
Марка ГАЗ;
Модель 31105-801;
Тип легковий СЕДАН-В;
Колiр сiрий;
Об’єм двигуна 2285 см?;
Рiк випуску 2007;
Реєстрацiйний номер АЕ1963ВХ.
По третьому питанню порядку денного: Сiроклина Ю.В. – генерального директора ПрАТ «Укренергоремонт», який запропонував продати автомобiль ГАЗ-31105-801. Вартiсть продажу повинна бути не нижче нiж 11978,21 грн. (Одинадцять тисяч дев'ятсот сiмдесят вiсiм гривень 21 копiйка. У т.ч. ПДВ: Одна тисяча дев'ятсот дев'яносто шiсть гривень 37 копiйок).
Голосували:
«За» – 2 (два) голоса, що складає 100 % присутнiх на позачергових загальних зборах;
«Проти» – немає;
«Утримались» – немає.
Рiшення прийнято.
По третьому питанню порядку денного вирiшили: продати автомобiль ГАЗ-31105-801 за цiною не нижче 11978,21 грн. (Одинадцять тисяч дев’ятсот сiмдесят вiсiм гривень 21 копiйка. У т.ч. ПДВ: Одна тисяча дев’ятсот дев’яносто шiсть гривень 37 копiйок).
По четвертому питанню порядку денного: слухали Босого Ю.П. який запропонував назначити вiдповiдальним за продаж автомобiля директора з маркетингу та збуту Сiроклина П.Ф.
Голосували:
«За» – 2 (два) голоса, що складає 100 % присутнiх на позачергових загальних зборах;
«Проти» – немає;
«Утримались» – немає.
Рiшення прийнято.
По четвертому питанню порядку денного вирiшили: назначити вiдповiдальним за продаж автомобiля директора з маркетингу та збуту Сiроклина П.Ф.

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

16.06.2005

35/04/1/05

Днiпропетровське територiальне управлiння ДК з ЦПФР

UA4000123657

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.75

1000

750

100

Опис

Додаткових випускiв акцiй не було

 


XI. Опис бізнесу

вiдсутнi

 

вiдсутнi

 

Середньоблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв на кiнець 2015 року 85 осiб, в тому числi штатнi працiвники 73 особи позаштатнi 33 особи, фонд оплати працi 5125,8 тис.грн. Середньоблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв на кiнець 2014 року 96 осiб, в тому числi штатнi працiвники 75 осiб, позаштатнi 16 осiб, фонд оплати працi 5232,8 тис.грн. Рiвень заробiтної плати суттєво не змiнився в порiвняннi з минулим роком.

 

не належить

 

не проводить

 

вiдсутнi

 

При нарахуваннi амортизацiї основних засобiв у бухгалтерському та податковому облiку застосовувався прямолiнiйний метод;. При вибуттi запасiв: вiдпусканнi у виробництво запасiв для виготовлення запчастин, при реалiзацiї готової продукцiї застосовувався метод середньозваженої собiвартостi

 

АТ Укренергоремонт є лiдируючим виробником продукцiї загального машинобудування в Українi. Наше пiдприємство здiйснює повний цикл робiт у сферi механiчної обробки деталей. Унiкальнi технiчнi можливостi дозволяють домагатися незмiнно якiсного результату. Механiчна обробка в нашiй компанiї передбачає виняткову точнiсть та свiтовi стандарти якостi, якi забезпечуються за рахунок застосування вузькоспецiалiзованого обладнання: токарнi оброблювальнi центру NEF400, NEF600, прецизiйний CTX310V3 виробництва фiрми GILDEMEISTER, Нiмеччина; багатоцiльовi обробнi центру VS860-Ѕпроизводства фiрми «Spinner», Нiмеччина; шлiфувальнi верстати виробництва ряду фiрм Нiмеччини FF600/300, F11H500, Multimat300, Multimat150, забезпечує виготовлення деталей дiаметром до 600мм, довжиною до 1600мм i точнiстю механiчної обробки до 2мкм. Маючи в своєму розпорядженнi власним термiчним дiлянкою наше пiдприємство має можливiсть скоротити термiн виконання замовлення.
Система управлiння якiстю виробництва сертифiкована в системi УкрСЕПРО на вiдповiднiсть вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 (Сертифiкат №UA2.040.08331-14).
Наявнiсть власної конструкторсько-технологiчної служби дозволяє нашому пiдприємству в найкоротшi термiни освоювати випуск продукцiї за технiчною документацiєю Замовника.

 

Придбано та освоєно за 5 рокiв наступнi кап.iнвестицiї всього:12892,1тис.грн.в.т.числi:Виробниче обладнання б/в всього-1185,0тис. грн.,а саме:пiч закалювальна РК 225/12 -69,0тис.грн.;верстат горизонтально-протяжний7534 -61,4тис.грн, верстат заточний 360М -15,8тис.грн., верстат зубофрезерувальний-15,4тис.грн.,верстат металообробний-17,9тис.грн., верстат радiально-свердлувальний-20,2тис.грн..,верстат токарно-гвинторiзний-38,9тис.грн., вiброгалтовочна установка-13,0тис.грн.,модельно-кокiльна оснастка-128,7тис.грн., верстат безцентрово-шлiфувальний Multimat 150-2шт.-68,8тис.грн., верстат долбувальний-21,7тис.грн., верстат зубофрезерувальний-43,8тис.грн.,верстат зубофрезерувальний пiдвищеної точностi -16,1тис.грн.,верстат стрiчково-вiдрiзний-29,8тис.грн., верстат радiально-свердлувальний-20,2тис.грн., верстат то-карно-гвинторiзний16Д20-39,0тис.грн., верстат токарно-гвинторiзний1А64-57,4тис.грн., верстат токарно-гвинторiзний ДIП500-72,1тис.грн.,верстат електроерозiйний-31,6тис.грн., трансформатор ТМ-53,2тис.грн,-електропiч шахтна -325,0тис.грн.,зварювальний апарат- 26,0тис.грн. Сiльськогосподарське обладнання всього:9654,5 тис.грн.,а саме:жниварка для збирання соняшника- 287,6тис.грн.,культиватор-403,7тис.грн.,мобiльна зерносушарка-697,7тис.грн.,обприскувач причiпний-1168,1тис.грн.,-плуг» Майстер»-82,9тис.грн.,плуг напiвнавiсний оборотний-162,5тис.грн.,плуг оборотний-365,5тис.грн.,сiвалка-3584,4тис.грн.,сiвалка з внесенням добрив- 375,0тис.грн.,сiвалка механiчна точного висiву - 773,2тис.грн.трактор Case-1258.4тис.грн.,трактор сiльськогосподарський колiсний-495,5тис.грн.,Виробничi пристосування та обладнання до верстатiв-826,1тис.грн.,Комп’ютерне обладнання-56,6тис.грн.,Меблi-61,0тис. грн.,Дорогокоштуючий iнструмент-260,3тис.грн. Нематерiальнi активи,комп’ютернi програми - 32,9тис.грн. Модернiзацiя виробничого обладнання-815,7тис.грн.

 

вiдсутнi

 

Станом на 31.12.2015р. на балансi пiдприємства рахуються:
рах.10 Основнi засоби 19 622 374,24 грн.
рах.103, Будинки i споруди 450 251,91 грн.
рах.104 Машини та обладнання 14 112 521,58 грн.
рах.105, Транспортнi засоби 3 682 443,07 грн.
рах.106, Iнструменти, прилади та iнвентар 1 299 732,72 грн.
рах.109 Iншi основнi засоби 77 424,96 грн.

 

Зменшення експорту

 

В 2015 роцi признанi та сплаченi штрафи 40150,12 грн.

 

Самофiнансування

 

Станом на 31.12.2015 року загальна вартiсть за укладеними договорами складає 28661429,64 грн., очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв в 2016р.- 17903662,84грн.

 

освоюються новi види продукцiї для вiтчизняних покупцiв.

 

дослiдження не проводились

 

вiдсутнi

 

вiдсутня


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

6229

8932

0

0

6229

8932

будівлі та споруди

175

146

0

0

175

146

машини та обладнання

3599

6577

0

0

3599

6577

транспортні засоби

2071

1778

0

0

2071

1778

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

384

431

0

0

384

431

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

0

0

0

0

0

0

Опис

Термiни та умови користування основними фондами - до повного використання.Ступiнь зносу основних фондiв: будинки та споруди 32,4%; машини та обладнання 46,6%; транспортнi засоби 48,3%; iншi 31,3%.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

30663

30934

Статутний капітал (тис. грн.)

1

1

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

1

1

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства
фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою:
Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи+ Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв

Висновок

Вартiсть чистих активiв за звiтний перiод є бiльшою вiд статутного капiталу

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

1664

X

X

у тому числі:

 

КФ КБ Приватбанк кредити банку

14.02.2013

427

20

26.11.2016

КФ КБ Приватбанк (овердрафт)

17.06.2015

842

31

16.06.2016

АТ УкрСиббанк (кредит)

29.12.2014

395

18.9

28.12.2017

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

15533

X

X

Усього зобов'язань

X

17197

X

X

Опис:

Iншi зобов"язання: кредиторська заборгованiсть за роботи, послуги -5733 тис.грн., розрахунки з бюджетом 138 тис.грн., розрахунки зi страхування - 200 тис.грн., з оплати працi -361 тис.грн., за одержаними авансами 7886 тис.грн., поточнi забезпечення -284тис.грн., iншi поточнi зобов'язання- 931 тис.грн.

 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство «Укренергоремонт».

за ЄДРПОУ

21888124

Територія

за КОАТУУ

1211037500

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

за КВЕД

28.11

Середня кількість працівників

106

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса

50004, Україна, Днiпропетровської обл., м. Кривий Рiг, вул. 10-рiччя Жовтня, 37 „б”.

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

5

13

0

первісна вартість

1001

45

49

0

накопичена амортизація

1002

40

36

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

917

1070

0

Основні засоби:

1010

6229

8932

0

первісна вартість

1011

17145

20974

0

знос

1012

10916

12042

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

293

293

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

7444

10308

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

6900

12427

0

Виробничі запаси

1101

885

1245

0

Незавершене виробництво

1102

2918

5460

0

Готова продукція

1103

2111

2146

0

Товари

1104

986

3576

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

3621

532

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


7368


3856


0

з бюджетом

1135

120

179

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

10665

14759

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

4645

4248

0

Готівка

1166

1

2

0

Рахунки в банках

1167

4644

4246

0

Витрати майбутніх періодів

1170

26

13

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

560

1538

0

Усього за розділом II

1195

33905

37552

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

41349

47860

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1

1

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

1456

1456

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

39

39

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

29438

29167

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

30934

30663

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

3620

1664

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

1240

5733

0

за розрахунками з бюджетом

1620

423

138

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

371

56

0

за розрахунками зі страхування

1625

131

200

0

за розрахунками з оплати праці

1630

399

361

0

за одержаними авансами

1635

3088

7886

0

за розрахунками з учасниками

1640

254

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

284

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

1260

931

0

Усього за розділом IІІ

1695

10415

17197

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

41349

47860

0

 

Примітки

1

Керівник

Сiроклин Ю.В.

Головний бухгалтер

Пашко Л.I.

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство «Укренергоремонт».

за ЄДРПОУ

21888124

(найменування)

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

12471

22907

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 10550 )

( 18188 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


1921


4719

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

6743

4856

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 2739 )

( 2959 )

Витрати на збут

2150

( 1114 )

( 1558 )

Інші операційні витрати

2180

( 4284 )

( 1702 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


527


3356

 збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

304

285

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 608 )

( 736 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 4 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


223


2901

 збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-621

-670

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


0


2231

 збиток

2355

( -398 )

( 0 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

0

0

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати

2500

2056

4087

Витрати на оплату праці

2505

5468

5276

Відрахування на соціальні заходи

2510

1967

1991

Амортизація

2515

1176

1238

Інші операційні витрати

2520

3298

4327

Разом

2550

13965

16919

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

Вiдсутнi

Керівник

Сiроклин Ю.В.

Головний бухгалтер

Пашко Л.I.

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство «Укренергоремонт».

за ЄДРПОУ

21888124

(найменування)

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


6744


20649

Повернення податків і зборів

3005

0

583

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

583

Цільового фінансування

3010

159

136

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

16550

5580

Надходження від повернення авансів

3020

5782

2051

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

81

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

540

1238

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( -2693 )


( -3278 )

Праці

3105

( -4059 )

( -3945 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( -2085 )

( -2172 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( -1927 )

( -1457 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( -936 )

( -351 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( -78 )

( -8 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( -913 )

( -1098 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( -12359 )

( -7946 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( -666 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( -5633 )

( -3053 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

434

8386

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

304

285

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 0 )

( -2503 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

304

2218

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

4371

6191

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

6342

6261

Сплату дивідендів

3355

( -833 )

( -5115 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( -556 )

( -737 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-3360

-5922

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-2622

246

Залишок коштів на початок року

3405

4645

2340

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

2225

2059

Залишок коштів на кінець року

3415

4248

4645

 

Примітки

Вiдсутнi

Керівник

Сiроклин Ю.В.

Головний бухгалтер

Пашко Л.I.

 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство «Укренергоремонт».

за ЄДРПОУ

21888124

(найменування)

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

 

Примітки

Звiт не надавався

Керівник

Сiроклин Ю.В

Головний бухгалтер

Пашко Л.I.

 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство «Укренергоремонт».

за ЄДРПОУ

21888124

(найменування)

 

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

1

0

1456

39

29438

0

0

30934

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

-492

0

0

-492

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

1

0

1456

39

28946

0

0

30442

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

-398

0

0

-398

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

619

0

0

619

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

221

0

0

221

Залишок на кінець року

4300

1

0

1456

39

29167

0

0

30663

 

Примітки

Вiдсутнi

Керівник

Сiроклин Ю.В.

Головний бухгалтер

Пашко Л.I.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Повідомлення про внесення змін

 до порядку денного річних загальних зборів

 

 

         Генеральний директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Укренергоремонт» повідомляє про внесення змін до порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів,  які відбудуться 28 квітня 2016 року о 12.00 годині за адресою: Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. 10-річчя Жовтня, буд. 37-б  прим. 21 (оголошення про скликання чергових зборів акціонерів опубліковано в Бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"  за № 60(2314)  від 29.03.2016р.) шляхом включення нових питань.

 

 

Доповнити порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів такими питаннями:

 

6-е питання порядку денного: «Прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства „Укренергоремонт” шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю» „Укренергоремонт" .

 

7-е питання порядку денного: «Обрання ліквідатора з припинення ПрАТ „Укренергоремонт”.

 

8-е питання порядку денного: «Затвердження порядку обміну акцій ПрАТ „Укренергоремонт” на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника Приватного акціонерного товариства „Укренергоремонт”.

 

9-е питання порядку денного: «Затвердження ціни викупу, порядку та умов викупу акцій в акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та голосували проти прийняття Зборами рішення про припинення Приватного акціонерного товариства „Укренергоремонт” шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю».

 

10-е питання порядку денного: «Затвердження порядку, строків та умов припинення Приватного акціонерного товариства „Укренергоремонт” шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю».

 

11-е питання порядку денного: «Затвердження плану перетворення Приватного акціонерного товариства ПрАТ „Укренергоремонт” шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю».

 

 

Нагадуємо, що для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

З матеріалами щодо порядку денного акціонери можуть ознайомитися за адресою проведення зборів у робочі дні з 8.00 год. до 16-30 год. (перерва з 12.00 до 12.30). В день проведення зборів товариство може надавати документи акціонерам у місті проведення загальних зборів. Відповідальний за ознайомлення з матеріалами зборів – генеральний директор Сіроклин Ю.В.

Телефон для довідок: (0564) 90 36 02.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 28 квітня 2016 року з 11.30 год. до 11.55 год. за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 22 квітня 2016 року.

 

 

 

Генеральний директор  ПрАТ “Укренергоремонт”                      Сіроклин Ю.В. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерного товариства

 

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРЕНЕРГОРЕМОНТ”

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

         Україна,  Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг,  вул. 10-річчя Жовтня, буд.37 б.

 

Шановні акціонери!

 

Генеральний директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Укренергоремонт» повідомляє Вас, що 28 квітня 2016 року о 12.00 годині за адресою: Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. 10-річчя Жовтня, буд. 37-б  прим. 21, відбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 28 квітня 2016 року з 11.30 год. до 11.55 год. за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 22 квітня 2016 року.

 

Порядок денний загальних зборів акціонерів

(перелік питань, що виносяться на голосування):

 

 

 1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.
 2. Звіт дирекції про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту дирекції.
 3. Звіт і висновки ревізора  про  діяльність товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків  ревізора.
 4. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) товариства за 2015 рік.
 5. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за 2015 рік.

 

                           Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

 

 

Найменування

період

показника

2015

2014

Усього активів

47860

41349

Основні засоби (за залишковою вартістю)

8932

6229

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

12427

6900

Сумарна дебіторська заборгованість

19326

21774

Грошові кошти та їх еквіваленти

4248

4645

Власний капітал

1495

1495

Статутний капітал

1

1

Довгострокові зобов'язання)

-

-

Поточнізобов'язання

17197

10415

Чистий прибуток (збиток)

(398)

2231

Середньорічна  кількість  акцій (шт.)

1000

1000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт..)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

106

91

 

 

    Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

З матеріалами щодо порядку денного акціонери можуть ознайомитися за адресою проведення зборів у робочі дні з 8.00 год. до 16-30 год. (перерва з 12.00 до 12.30). В день проведення зборів товариство може надавати документи акціонерам у місті проведення загальних зборів. Відповідальний за ознайомлення з матеріалами зборів  –  генеральний  директор Сіроклин Ю.В.

 

Телефон для довідок: (0564) 90 36 02.