Производство и поставки продукции общего машиностроения
Производство запасных частей к железнодорожной технике
+38 (066) 02-00-190 0 (800) 400-190 info@ukrenergoremont.com

Новости

  • Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 20.04.2021р. - дату складання переліку осіб, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ: 24888124).

    23.04.2021
  • ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРЕНЕРГОРЕМОНТ” Повідомляє , що 26 квітня 2021 року о 11.00 годині за адресою: Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Гданцівська, буд. 37-Б, кабінет Генерального директора відбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства.

    25.03.2021
  • Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

    29.01.2021
Главная / Акционерам / Особлива інформація

Особлива інформація

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Значні правочини скачати pdf файл.

Ревізор скачати pdf файл

Спростування особлив - ревізор від 19.04.2019р.(PDF)

Ревізор(Нова) скачати від 22.04.2019р.(PDF)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор       Сiроклин Юрiй Вiталiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 18.04.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Укренергоремонт»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
50004, м. Кривий Рiг, 10-рiччя Жовтня, 37 „Б”
4. Код за ЄДРПОУ
21888124
5. Міжміський код та телефон, факс
(0564) 903-456 (0564) 903-456
6. Електронна поштова адреса
info@ukrenergoremont.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 79 Вiфдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 19.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://ukrenergoremont.com/news в мережі Інтернет 18.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
13.04.2017 обрано Ревiзор Немиська Анна Антолiївна 0
Зміст інформації:
(Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Має повноваження i обов'язки, пов'язанi з виконанням статутних обов'язкiв Ревiзора товариства. Винагорода за перебування на посадi Ревiзора нi в грошовiй, нi в натуральнiй формах не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Заступник головного бухгалтера ПрАТ «Укренергоремонт» з 03.01.2012 р., Ревiзор ПрАТ " Укренергоремонт ". Загальний стаж роботи 18 рокiв.
13.04.2017 звільнено Ревiзор Немиська Анна Антолiївна 0
Зміст інформації:
(Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних).

____________________________________________________________________________________________

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «Укренергоремонт»
2. Код за ЄДРПОУ 21888124
3. Місцезнаходження 50004, м. Кривий Рiг, 10-рiччя Жовтня, буд. 37 Б
4. Міжміський код, телефон та факс (0564) 903-456 (0564) 903-456
5. Електронна поштова адреса info@ukrenergoremont.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

II. Текст повідомлення

Приватне акцiонерне товариство «Укренергоремонт» - (надалi Товариство) повiдомляє, що позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 22.12.2016 р. , прийнято рiшення про припинення дiяльностi Товариства шляхом перетворення його у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Укренергоремонт» (надалi – товариство-правонаступник). Метою припинення є мiнiмiзацiя витрат Товариства, пов’язаних з обслуговуванням такої органiзацiйно-правової форми, як приватне акцiонерне товариство .
Результати голосування: «за» - 900 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi брали участь у загальних зборах акцiонерiв Товариства.
Повне найменування юридичної особи-правонаступника: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ».
Порядок розподiлу активiв та зобов’язань: з дати його державної реєстрацiї до товариства-правонаступника переходять всi права та обов’язки Товариства. Розмiр статутного капiталу Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Укренергоремонт» буде вiдповiдати розмiру статутного капiталу прАТ «Укренергоремонт» та стоновитиме 750,00 гривень .
Iнформацiя про порядок та умови обмiну акцiй на частки у статутному капiталi правонаступника: при перетвореннi Товариства всi акцiї на загальну суму його розмiру статутного капiталу 750,00 гривень конвертуються у частки учасникiв товариства-правонаступника, розмiр статутного капiталу якого буде становити 750,00 гривень .
Обмiн акцiй на частки товариства-правонаступника здiйснюватиметься на наступних умовах: коефiцiєнт конвертацiї 1:1 (одна акцiя Товариства обмiнюється на одну частку у статутному капiталi товариства-правонаступника). В обмiн на акцiї Товариства на пiдставi поданих заяв на iм’я голови Комiсiї з припинення (перетворення) Товариства акцiонери отримують письмовi зобов’язання про видачу вiдповiдної кiлькостi часток у статутному капiталi товариства-правонаступника.
Обмiн акцiй Товариства на письмовi зобов’язання про видачу вiдповiдної кiлькостi часток у статутному капiталi товариства-правонаступника буде здiйснено у строк, що починається з 23.12.2016 року та триватиме три мiсяцi до дня проведення загальних зборiв, на яких буде затверджено передавальний акт.
Подання заяв та обмiн акцiй здiйснюються за адресою: 50004, Днiпропетровська обл., м.Кривий Рiг, вул. 10-рiччя Жовтня, буд. 37 б, прим. № 21, у робочi днi з 10-00 до 15-00 години. Заява може складатися у довiльнiй формi iз зазначенням прiзвища, iменi, по батьковi акцiонера (повного найменування), даних документа, що посвiдчує його особу, iдентифiкацiйного номера (коду), мiсця проживання (мiсцезнаходження), загальної кiлькостi та загальної номiнальної вартостi акцiй, якими володiє акцiонер. У разi звернення представника акцiонера у заявi зазначаються прiзвище, iм’я, по батьковi представника акцiонера, даних документа, що посвiдчує його особу, мiсце його проживання, довiренiсть.
Товариство здiйснює обмiн своїх письмових зобов’язань на частки у статутному капiталi товариства-правонаступника у строк та у порядку, що затверджується Загальними зборами акцiонерiв, на яких буде вирiшуватися питання про затвердження передавального акту. З дня державної реєстрацiї товариства-правонаступника розпочнеться обмiн письмових зобов’язань на частки у статутному капiталi ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ».

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Сiроклин Юрiй Вiталiйович
Генеральний директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 26.12.2016
(дата)

Додаток 1

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу ІІ)

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова комісії з припинення ПрАТ

«Укренергоремонт»

(посада)

_________________

Ю.В. Сіроклин

(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

М.П.

23 грудня 2016 року

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство
«Укренергоремонт»

2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг,
вул. 10-річчя
Жовтня, буд.37 б

4. Код за ЄДРПОУ 21888124

5. Міжміський код та телефон, факс (+380564) 903-456, 903-602,

903-722, 903-615

6. Електронна поштова адреса arlekino.moscow@ya.ru

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.12.2016

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://ukrenergoremont.

com

в мережі Інтернет

26.12.2016

(адреса сторінки)

* Зазначається при поданні до Комісії.

(дата)

ВІДОМОСТІ 
про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

з/п

Дата прийняття рішення

Суб’єкт, який прийняв рішення про припинення емітента

Способи припинення

1

2

3

4

1.

22.12.2016

Позачергові загальні збори Приватного акціонерного товариства «Укренергоремонт»

Перетворення

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство «Укренергоремонт» - (надалi Товариство) повiдомляє, що позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 22.12.2016 р. , прийнято рiшення про припинення дiяльностi Товариства шляхом перетворення його у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Укренергоремонт» (надалi – товариство-правонаступник). Метою припинення є мiнiмiзацiя витрат Товариства, пов’язаних з обслуговуванням такої органiзацiйно-правової форми, як приватне акцiонерне товариство .
Результати голосування: «за» - 900 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi брали участь у загальних зборах акцiонерiв Товариства.
Повне найменування юридичної особи-правонаступника: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ».
Порядок розподiлу активiв та зобов’язань: з дати його державної реєстрацiї до товариства-правонаступника переходять всi права та обов’язки Товариства. Розмір статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Укренергоремонт» буде відповідати розміру статутного капіталу прАТ «Укренергоремонт» та стоновитиме 750,00 гривень .
Iнформацiя про порядок та умови обмiну акцiй на частки у статутному капiталi правонаступника: при перетвореннi Товариства всi акцiї на загальну суму його розмiру статутного капiталу 750,00 гривень конвертуються у частки учасникiв товариства-правонаступника, розмiр статутного капiталу якого буде становити 750,00 гривень .
Обмiн акцiй на частки товариства-правонаступника здiйснюватиметься на наступних умовах: коефiцiєнт конвертацiї 1:1 (одна акцiя Товариства обмiнюється на одну частку у статутному капiталi товариства-правонаступника). В обмiн на акцiї Товариства на пiдставi поданих заяв на iм’я голови Комiсiї з припинення (перетворення) Товариства акцiонери отримують письмовi зобов’язання про видачу вiдповiдної кiлькостi часток у статутному капiталi товариства-правонаступника.

Обмiн акцiй Товариства на письмовi зобов’язання про видачу вiдповiдної кiлькостi часток у статутному капiталi товариства-правонаступника буде здiйснено у строк, що починається з 23.12.2016 року та триватиме три місяці до дня проведення загальних зборів, на яких буде затверджено передавальний акт.

Подання заяв та обмiн акцiй здiйснюються за адресою: 50004, Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. 10-річчя Жовтня, буд. 37 б, прим. № 21, у робочi днi з 10-00 до 15-00 години. Заява може складатися у довiльнiй формi iз зазначенням прiзвища, iменi, по батьковi акцiонера (повного найменування), даних документа, що посвiдчує його особу, iдентифiкацiйного номера (коду), мiсця проживання (мiсцезнаходження), загальної кiлькостi та загальної номiнальної вартостi акцiй, якими володiє акцiонер. У разi звернення представника акцiонера у заявi зазначаються прiзвище, iм’я, по батьковi представника акцiонера, даних документа, що посвiдчує його особу, мiсце його проживання, довiренiсть.
Товариство здiйснює обмiн своїх письмових зобов’язань на частки у статутному капiталi товариства-правонаступника у строк та у порядку, що затверджується Загальними зборами акцiонерiв, на яких буде вирiшуватися питання про затвердження передавального акту. З дня державної реєстрацiї товариства-правонаступника розпочнеться обмiн письмових зобов’язань на частки у статутному капiталi ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ».