Производство и поставки продукции общего машиностроения
Производство запасных частей к железнодорожной технике
+38 (066) 02-00-190 0 (800) 400-190 info@ukrenergoremont.com

Новости

  • Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 20.04.2021р. - дату складання переліку осіб, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ: 24888124).

    23.04.2021
  • ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРЕНЕРГОРЕМОНТ” Повідомляє , що 26 квітня 2021 року о 11.00 годині за адресою: Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Гданцівська, буд. 37-Б, кабінет Генерального директора відбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства.

    25.03.2021
  • Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

    29.01.2021
Главная / Акционерам / Годовой отчет 2016

Годовой отчет 2016

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Сiроклин Юрiй Вiталiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 18.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Укренергоремонт».
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
21888124
4. Місцезнаходження
Дніпропетровська , Центрально-Мiський, 50004, м. Кривий Рiг, вул. 10-рiччя Жовтня, 37 „Б”
5. Міжміський код, телефон та факс
(0564) 903-456 (0564) 903-602
6. Електронна поштова адреса
info@ukrenergoremont.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.04.2017
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 79   19.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://ukrenergoremont.com/news в мережі Інтернет 18.04.2017
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня;емiтент участi в створеннi юридичних осiб не приймав; посада корпоративного секретаря не передбачена; рейтингова оцiнка не проводилась, тому iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня; iнформацiя про дивiденди не обов’язкова для ПрАТ; iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня; iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, вiдсутня; iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня; викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не здiйснювався; iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня; ПрАТ «Укренергоремонт» є приватним акцiонерним товариством, яке вiдповiдно до ст. 5 Закону України «Про акцiонернi товариства», здiйснює тiльки приватне розмiщення акцiй. Керуючись нормами ЗУ «Про акцiонернi товариства», Ст. 8 ЗУ «Про аудиторську дiяльнiсть» та iншими нормами чинного законодавства, то для приватного акцiонерного товариства не передбачений обов’язок щодо проведення аудиту; iнформацiя про стан корпоративного управлiння вiдсутня; випуску iпотечних облiгацiй не здiйснювалось; iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям вiдсутня; iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття вiдсутня;замiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття не було; вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй вiдсутнi;пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи не було; прострочених строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами не було;випуск iпотечних сертифiкатiв не здiйснювався; основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi;випускiв сертифiкатiв ФОН не здiйснювалось; iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня;розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй; правила ФОН вiдсутнi; рiчна фiнансова звiтнiсть складена за мiжнародними стандартами бух облiку вiдсутня;звiт про стан об’єкта нерухомостi не надавався; рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, не приймались.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство «Укренергоремонт».
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А00 566823
3. Дата проведення державної реєстрації
14.03.1995
4. Територія (область)
Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн)
750
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
103
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
28.11 Виробництво двигунiв i турбiн, крiм авiацiйних, автотранспортних i мотоциклетних двигунiв
46.21 Оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля
10. Органи управління підприємства
Вищий орган Товариства- Загальнi збори акцiонерiв. Виконавчий орган Товариства -Дирекцiя. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Дирекцiї здiйснюється Ревiзором Товариства, який є органом контролю Товариства. Наглядова рада не створювалась. Уразi вiдсутностi Наглядової ради iї повноваження здiйснюються Загальними Зборами.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ КФ ПриватБанк
2) МФО банку
305750
3) поточний рахунок
26004150539001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ КФ ПриватБанк
5) МФО банку
305750
6) поточний рахунок
26005150539022

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Сiроклин Юрiй Вiталiйович 45
Босий Юрiй Павлович 45
Борт Сергiй Павлович 10
Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сiроклин Юрiй Вiталiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1960
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Попереднє мiсце роботи: КрТЗ "Восход" начальник бюро зборки, випробувань та ремонту. З 17.05.2011р. - генеральний директор ПрАТ "Укренергоремонт"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.01.2015 3 роки
9) Опис
(Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Генеральнiй директор виконує функцiї, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства, згiдно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту). Змiн щодо посадової особи у 2016 роцi не було. Загальний стаж роботи - 39 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Директор ЗАТ «Укренергоремонт» з 1995 р., генеральний директор ПрАТ "Укренергоремонт" з 17.05.2011р.
Винагорода за перебування на посадi Генерального директора згiдно штатного розкладу. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.
Непогашеної судимостi за за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пашко Людмила Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1960
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Попереднє мiсце роботи: ТОВ «НВП «Гiрник i компанiя» - головний бухгалтер. З 17.04.2013р. - головний бухгалтер ПрАТ "Укренергоремонт"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.04.2013 безстроково
9) Опис
(Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Має повноваження i обов'язки головного бухгалтера. Отримує заробiтну плату головного бухгалтера згiдно штатного розкладу. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: ТОВ «НВП «Гiрник i компанiя» - головний бухгалтер; з 17.04.2013р. головний бухгалтер ПрАТ "Укренергоремонт".Змiн щодо посадової особи у 2016 роцi не було. Загальний стаж роботи - 39 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Немирська Анна Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1976
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Попереднє мiсце роботи – КрТЗ «Констар» провiдний економiст
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.05.2011 до моменту обрання загальними зборами акцiонерiв наступного Ревiзора
9) Опис
(Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Має повноваження i обов'язки, пов'язанi з виконанням статутних обов'язкiв Ревiзора товариства. Винагорода за перебування на посадi Ревiзора нi в грошовiй, нi в натуральнiй формах не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн щодо посадової особи у 2016 роцi не було. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Заступник головного бухгалтера ПрАТ «Укренергоремонт» з 03.01.2012 р., Ревiзор ПрАТ " Укренергоремонт ". Змiн щодо посадової особи у 2016 роцi не було. Загальний стаж роботи 18 рокiв.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Дирекцiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сiроклин Павло Феофанович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1956
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
44
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Попереднє мiсце роботи: СП "Межрiч" директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.05.2011 до моменту обрання загальними зборами акцiонерiв наступного складу Дирекцiї
9) Опис
(Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Має повноваження i обов'язки, пов'язанi з участю в роботi Дирекцiї товариства. Винагорода за перебування на посадi члена Дирекцiї нi в грошовiй, нi в натуральнiй формах не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Директор з маркетингу та збуту, член Дирекцiї ПрАТ " Укренергоремонт ". Змiн щодо посадової особи у 2016 роцi не було. Загальний стаж роботи 44 роки.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Дирекцiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Босий Юрiй Павлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1959
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Попереднє мiсце роботи: КрТЗ "Восход" начальник бюро розвитку пiдприємства
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.05.2011 до моменту обрання загальними зборами акцiонерiв наступного складу Дирекцiї
9) Опис
(Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Має повноваження i обов'язки, пов'язанi з участю в роботi Дирекцiї товариства. Винагорода за перебування на посадi члена Дирекцiї нi в грошовiй, нi в натуральнiй формах не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Комерцiйний директор, член Дирекцiї ПрАТ " Укренергоремонт ". Змiн щодо посадової особи у 2016 роцi не було. Загальний стаж роботи 38 роки.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Дирекцiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Манушин Борис Евгенiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1952
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
42
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Попереднє мiсце роботи:КрТЗ "Констар" заступник головного технолога
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.05.2011 до моменту обрання загальними зборами акцiонерiв наступного складу Дирекцiї
9) Опис
(Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Має повноваження i обов'язки, пов'язанi з участю в роботi Дирекцiї товариства. Винагорода за перебування на посадi члена Дирекцiї нi в грошовiй, нi в натуральнiй формах не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Iнженер-конструктор, член Дирекцiї ПрАТ " Укренергоремонт ". Змiн щодо посадової особи у 2016 роцi не було. Загальний стаж роботи 42 роки.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Дирекцiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Саханенко Володимир Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1953
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
46
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Попереднє мiсце роботи:Центр електрозв’язку м. Кривий Рiг iнженер з охорони працi i технiки безпеки
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.05.2011 до моменту обрання загальними зборами акцiонерiв наступного складу Дирекцiї
9) Опис
(Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Має повноваження i обов'язки, пов'язанi з участю в роботi Дирекцiї товариства. Винагорода за перебування на посадi члена Дирекцiї нi в грошовiй, нi в натуральнiй формах не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Заступник директора з охорони працi, член Дирекцiї ПрАТ " Укренергоремонт ". Змiн щодо посадової особи у 2016 роцi не було. Загальний стаж роботи 46 рокiв.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Генеральний директор Сiроклин Юрiй Вiталiйович 450 45 450 0 0 0
Головний бухгалтер Пашко Людмила Iванiвна 0 0 0 0 0 0
член Дирекцiї Босий Юрiй Павлович 450 45 450 0 0 0
член Дирекцiї Сiроклин Павло Феофанович 0 0 0 0 0 0
член Дирекцiї Саханенко Володимир Олександрович 0 0 0 0 0 0
член Дирекцiї Манушин Борис Євгенiйович 0 0 0 0 0 0
Ревiзор Немирська Анна Анатолiївна 0 0 0 0 0 0
Усього 900 90 900 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Сiроклин Юрiй Вiталiйович 450 45 50 450 0 0 0
Босий Юрiй Павлович 450 45 50 450 0 0 0
Борт Сергiй Павлович 100 10 0 100 0 0 0
Усього 1000 100 90 1000 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 28.04.2016
Кворум зборів** 90
Опис Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Голова та члени Дирекцiї, Генеральний директор
Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв
(перелiк питань, що виносяться на голосування):
1. Прийняття рiшення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборiв акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
Доповiдач Генеральний директор ПрАТ «Укренергоремонт» Сiроклин Юрiй Вiталiйович просить для доповiдi 10 хв.
Виступаючим - 5 хв. Немає заперечень?
Заперечень, зауважень та доповнень не надiйшло.
2. Звiт дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту дирекцiї.
Доповiдач Генеральний директор ПрАТ «Укренергоремонт» Сiроклин Юрiй Вiталiйович просить для доповiдi 15 хв.
Виступаючим - 5 хв. Немає заперечень?
Заперечень, зауважень та доповнень не надiйшло.
3. Звiт i висновки ревiзора про дiяльнiсть товариства за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв ревiзора.
Доповiдач Ревiзор ПрАТ «Укренергоремонт» Босий Юрiй Павлович просить для доповiдi 10 хв.
Виступаючим - 5 хв. Немає заперечень?
Заперечень, зауважень та доповнень не надiйшло.
4. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) товариства за 2015 рiк.
Доповiдач головний бухгалтер ПрАТ «Укренергоремонт» Пашко Людмила Iванiвна просить для доповiдi 10 хв.
Виступаючим - 5 хв. Немає заперечень?
Заперечень, зауважень та доповнень не надiйшло.
5. Прийняття рiшення про розподiл прибутку (збиткiв) товариства за 2015 рiк.
Доповiдач головний бухгалтер ПрАТ «Укренергоремонт» Пашко Людмила Iванiвна просить для доповiдi 10 хв.
Виступаючим - 5 хв. Немає заперечень?
Заперечень, зауважень та доповнень не надiйшло.
6. Прийняття рiшення про припинення Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Укренергоремонт».
Доповiдач Генеральний директор ПрАТ «Укренергоремонт» Сiроклин Юрiй Вiталiйович просить для доповiдi 10 хв.
Виступаючим - 5 хв. Немає заперечень?
Заперечень, зауважень та доповнень не надiйшло.
7. Обрання комiсiї з припинення ПрАТ «Укренергоремонт».
Доповiдач Генеральний директор ПрАТ «Укренергоремонт» Сiроклин Юрiй Вiталiйович просить для доповiдi 10 хв.
Виступаючим - 5 хв. Немає заперечень?
Заперечень, зауважень та доповнень не надiйшло.
8. Затвердження порядку обмiну акцiй ПрАТ «Укренергоремонт» на частки у статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю – правонаступника Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт».
Доповiдач Генеральний директор ПрАТ «Укренергоремонт» Сiроклин Юрiй Вiталiйович просить для доповiдi 15 хв.
Виступаючим - 5 хв. Немає заперечень?
Заперечень, зауважень та доповнень не надiйшло.
9. Затвердження цiни викупу, порядку та умов викупу акцiй в акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та голосували проти прийняття Зборами рiшення про припинення Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю.
Доповiдач Генеральний директор ПрАТ «Укренергоремонт» Сiроклин Юрiй Вiталiйович просить для доповiдi 10 хв.
Виступаючим - 5 хв. Немає заперечень?
Заперечень, зауважень та доповнень не надiйшло.
10. Затвердження порядку, строкiв та умов припинення Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю.
Доповiдач Генеральний директор ПрАТ «Укренергоремонт» Сiроклин Юрiй Вiталiйович просить для доповiдi 10 хв.
Виступаючим - 5 хв. Немає заперечень?
Заперечень, зауважень та доповнень не надiйшло.
11. Затвердження плану перетворення Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю.
Доповiдач Генеральний директор ПрАТ «Укренергоремонт» Сiроклин Юрiй Вiталiйович просить для доповiдi 10 хв.
Виступаючим - 5 хв. Немає заперечень?
Заперечень, зауважень та доповнень не надiйшло.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Пропозицiй щодо внесення додаткових питань до порядку денного загальних зборiв вiд акцiонерiв не надходило.
Генеральний директор Товариства Сiроклин Юрiй Вiталiйович запропонував до обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв покласти виконання функцiй Лiчильної комiсiї щодо органiзацiї голосування, пiдрахунку голосiв i визначенню пiдсумкiв голосування на Реєстрацiйну комiсiю.
Iнших пропозицiй та заперечень не надiйшло.
Отже, регламент Зборiв розглянутий, переходимо до обговорення питань порядку денного загальних зборiв.
1. По першому питанню Порядку денного: «Прийняття рiшення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборiв акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї та затверджен-ня її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв».
Слухали генерального директора Сiроклина Юрiя Вiталiйовича: «Для ведення зборiв пропонується обрати:
1. Голову и секретаря зборiв:
Голова зборiв – Сiроклина Ю.В.
Секретар зборiв – Босий Ю.П
2. Лiчильну комiсiю у складi:
Голова – Немирська А.А.,
Секретар – Пашко Л.I.
3. Принцип голосування: одна голосуюча акцiя – один голос. Одна голо-суюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування.
4. Порядок голосування на Зборах – вiдкрите голосування з використанням мандатiв.
5. Голова зборiв оголошує питання порядку денного i ставить питання на го-лосування.
6. Пiдрахунок результатiв голосування з кожного питання порядку денного здiйснюється лiчильною комiсiєю пiсля обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.
7. Рiшення загальних Зборiв з питань порядку денного здiйснюється згiдно чинного законодавства України.
8. Вiдповiдi на загальнi питання – пiсля обговорення питань порядку денного.
9. Всi запитання i пропозицiї надаються до голови зборiв в письмовому видi.»
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Питання ставиться на голосування.
Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.
Вирiшили:
1. Одноголосно обрано:
Голова зборiв – Сiроклина Ю.В.
Секретар зборiв – Босий Ю.П.
2. Одноголосно обрано:
Лiчильна комiсiя в складi:
Голова – Немирська А.А.,
Секретар – Пашко Л.I.
3. Голосування проводити вiдкритим способом. за усiма питаннями черги денної.
4. Затвердити запропонований регламент проведення загальних зборiв акцiонерiв.
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
Голова, секретар, i лiчильна комiсiя приступають до виконання своїх обов’язкiв.
Голова зборiв iнформує учасникiв зборiв про порядок прийняття рiшень на зборах. Рiшення по питанням порядку денного приймається простою бiльшiстю голосiв, тобто бiльше 50% голосiв учасникiв зборiв, окрiм тих питань, яки згiдно чинного законодавства приймаються ? голосiв.
2. По другому питанню Порядку денного: «Звiт дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту дирекцiї».
Слухали генерального директора Сiроклина Ю.В.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Питання ставиться на голосування.
Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.
Вирiшили:
Затвердити звiт дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк.
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
3. По третьому питанню Порядку денного: «Звiт i висновки ревiзора про дiяль-нiсть товариства за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв ревiзора».
Слухали ревiзора Босого Ю.П.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Питання ставиться на голосування.
Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.
Вирiшили:
Затвердити звiт та висновки ревiзора про дiяльнiсть товариства за 2015 рiк
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
4. По четвертому питанню Порядку денного: «Затвердження рiчного звiту (фi-нансової звiтностi) товариства за 2015 рiк.».
Слухали головного бухгалтера ПрАТ «Укренергоремонт» Пашко Людмилу Iванiвну.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Питання ставиться на голосування.
Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.
Вирiшили:
Затвердити рiчний звiт (фiнансову звiтнiсть) товариства за 2015 рiк.
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
5. По п’ятому питанню Порядку денного: «Прийняття рiшення про розподiл при-бутку (збиткiв) товариства за 2015 рiк.».
Слухали головного бухгалтера ПрАТ «Укренергоремонт» Пашко Людмилу Iванiвну: «Збиток за 2015 рiк у сумi 398 тис. грн. покрити за рахунок нерозподiленого прибутку минулих перiодiв. За пiдсумками роботи товариства за 2015 рiк дивiденди тимчасово не нараховувати i не виплачувати.»
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Питання ставиться на голосування.
Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Пропозицiю винесено на голосування.
Вирiшили:
Збиток за 2015 рiк у сумi 398 тис. грн. покрити за рахунок нерозподiленого прибутку минулих перiодiв. За пiдсумками роботи товариства за 2015 рiк дивiденди тимчасово не нараховувати i не виплачувати.
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
6. По шостому питанню Порядку денного: «Прийняття рiшення про припинення Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Укренергоремонт».
Слухали генерального директора Сiроклина Юрiя Вiталiйовича: «Виконання вимог нового Закону України «Про акцiонернi товариства» потребує великих витрат по обслуговуванню акцiонерного товариства. Необхiдно зменшити витрати товариства за рахунок реорганiзацiї шляхом перетворення Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт» в Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Укренергоремонт».
Доповiдачем зачитано розроблений Дирекцiєю та надiсланий всiм акцiонерам план реорганiзацiї шляхом перетворення «Укренергоремонт», що передбачає поетапнi дiї по проведенню перетворення, порядок i коефiцiєнти конвертацiї акцiй, суми можливих грошових витрат акцiонерам, iнформацiю щодо запропонованих осiб, якi стануть посадовими особами Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю та запропонованi до виплати таким особам винагороди, та iншу iнформацiю, передбачену законодавством, що необхiдна для проведення припинення дiяльностi АТ у зв’язку з реорганiзацiєю шляхом перетворенням, зокрема:
1. Товариство що бере участь у перетвореннi: ПрАТ «Укренергоремонт», мiсцезнаходження: Україна, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул. 10-рiччя Жовтня, буд. 37-б прим. 21, код ЄДРПОУ 21888124.
2. Акцiї товариства, що перетворюється, конвертуються в частки пiдприємницького товариства – правонаступника та розподiляються серед його учасникiв. Розподiл часток вiдбувається iз збереженням спiввiдношення кiлькостi акцiй, що було мiж акцiонерами у статутному капiталi акцiонерного товариства, що перетворюється. Не пiдлягають конвертацiї акцiї товариства, власниками яких є акцiонери, якi звернулися до акцiонерного товариства з вимогою про обов’язковий викуп належних їм акцiй та мають таке право. Розмiр частки (у вiдсотках) кожного акцiонера в статутному капiталi товариства, що перетворюється, має дорiвнювати розмiру його частки (у вiдсотках) у статутному капiталi товариства, створеного шляхом перетворення.
3. З моменту реорганiзацiї Акцiонерного товариства шляхом його перетворення в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю перетворене товариство стає правонаступником Акцiонерного товариства по всiх його правах та обов’язках. Пiсля перетворення до перетвореного товариства переходять всi права у вiдношеннi боржникiв i всi обов’язки перед кредиторами, що iснують в Акцiонерного товариства. Пiсля перетворення до перетвореного товариства переходять права i зобов’язання щодо погашення податкових чи зобов’язань податкового боргу, а також всiх iнших обов’язкових платежiв, що виникли до й у процесi перетворення.
4. Директором ТОВ пропонується призначити - Сiроклина Юрiя Вiталiйовича, з виплатою винагороди згiдно з укладеним контрактом (договором), головним бухгалтером ТОВ - Пашко Людмилу Iванiвну, з посадовим окладом згiдно штатному розкладу ТОВ, на посаду Ревiзора ТОВ пропонується призначити Босого Юрiя Павловича.
Доповiдач також наголосив про необхiднiсть повiдомлення всiх кредиторiв про реорганiзацiю шляхом перетворення Товариства та запропонував встановити строк заявлення вимог кредиторами - два мiсяцi з дати публiкацiї повiдомлення про припинення товариства в зв’язку з його реорганiзацiєю шляхом перетворення»
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Питання ставиться на голосування.
Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Пропозицiю винесено на голосування.
Вирiшили:
Прийняти рiшення про реорганiзацiю шляхом перетворення Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт» в Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Укренергоремонт», яке буде являтися правонаступником всiх прав та обов’язкiв акцiонерного товариства, затвердити розроблений Дирекцiєю план реорганiзацiї шляхом перетворення Товариства, визначити, що всi кредитори Товариства повiдомляються про припинення дiяльностi акцiонерного товариства у зв’язку з перетворенням шляхом направлення простих листiв, встановити строк заявлення вимог кредиторами – два мiсяцi з дати публiкацiї повiдомлення про припинення Товариства в зв’язку з його реорганiзацiєю шляхом перетворення, визначити строки перетворення з моменту прийняття рiшення до кiнця 2016 року.
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
7. По сьомому питанню Порядку денного: «Обрання комiсiї з припинення ПрАТ «Укренергоремонт».
Слухали генерального директора Сiроклина Юрiя Вiталiйовича., який запропонував вiдповiдно до вимог Цивiльного кодексу України для здiйснення процедури припинення Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт» у зв’язку з його реорганiзацiєю шляхом перетворення обрати комiсiю з припинення (реорганiзацiї) юридичної особи у складi:
- голова комiсiї Сiроклин Юрiй Вiталiйович, мiсце проживання: 50019 м. Кривий Рiг вул. Українська, 2 кв. 61, паспорт серiї АН № 618297, виданий Центрально-Мiський РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 27.07.2007 року , реєстрацiйний номер облiкової картки платника податку 2219009179;
- члени комiсiї:
1. Пашко Людмила Iванiвна, мiсце проживання: 50025 м. Кривий Рiг, вул. Погребняка буд.37, кв.1, паспорт серiї АМ № 024111, виданий Центрально-Мiським РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 18.09.2000 року, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податку 2210322507;
2. Босий Юрiй Павлович, мiсце проживання: 50024 м. Кривий Рiг вул. Українська, 3 кв. 65, паспорт серiї АН № 793991, виданий Центрально-Мiським РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 15.05.2009 року, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податку 2219009179.
Надiйшла пропозицiя обрати комiсiю з припинення юридичної особи в наступному складi:
- голова комiсiї Сiроклин Юрiй Вiталiйович, мiсце проживання: 50019 м. Кривий Рiг вул. Українська, 2 кв. 61, паспорт серiї АН № 618297, виданий Центрально-Мiський РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 27.07.2007 року , реєстрацiйний номер облiкової картки платника податку 2219009179;
- члени комiсiї:
1. Пашко Людмила Iванiвна, мiсце проживання: 50025 м. Кривий Рiг, вул. Погребняка буд.37, кв.1, паспорт серiї АМ № 024111, виданий Центрально-Мiським РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 18.09.2000 року, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податку 2210322507;
2. Босий Юрiй Павлович, мiсце проживання: 50024 м. Кривий Рiг вул. Українська, 3 кв. 65, паспорт серiї АН № 793991, виданий Центрально-Мiським РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 15.05.2009 року, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податку 2219009179.
На голосування ставиться пропозицiя обрати комiсiю з припинення юридичної особи у складi:
- голова комiсiї Сiроклин Юрiй Вiталiйович, мiсце проживання: 50019 м. Кривий Рiг вул. Українська, 2 кв. 61, паспорт серiї АН № 618297, виданий Центрально-Мiський РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 27.07.2007 року , реєстрацiйний номер облiкової картки платника податку 2219009179;
- члени комiсiї:
1. Пашко Людмила Iванiвна, мiсце проживання: 50025 м. Кривий Рiг, вул. Погребняка буд.37, кв.1, паспорт серiї АМ № 024111, виданий Центрально-Мiським РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 18.09.2000 року, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податку 2210322507;
2. Босий Юрiй Павлович, мiсце проживання: 50024 м. Кривий Рiг вул. Українська, 3 кв. 65, паспорт серiї АН № 793991, виданий Центрально-Мiським РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 15.05.2009 року, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податку 2219009179.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Питання ставиться на голосування.
Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Пропозицiю винесено на голосування.
Вирiшили:
Призначити комiсiю з припинення Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт» у складi:
- голова комiсiї
Сiроклин Юрiй Вiталiйович, мiсце проживання: 50019 м. Кривий Рiг вул. Українська, 2 кв. 61, паспорт серiї АН № 618297, виданий Центрально-Мiський РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 27.07.2007 року , реєстрацiйний номер облiкової картки платника податку 2219009179;
- члени комiсiї:
1. Пашко Людмила Iванiвна, мiсце проживання: 50025 м. Кривий Рiг, вул. Погребняка буд.37, кв.1, паспорт серiї АМ № 024111, виданий Центрально-Мiським РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 18.09.2000 року, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податку 2210322507;
2. Босий Юрiй Павлович, мiсце проживання: 50024 м. Кривий Рiг вул. Українська, 3 кв. 65, паспорт серiї АН № 793991, виданий Центрально-Мiським РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 15.05.2009 року, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податку 2219009179.
Комiсiї з припинення Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт» доручається:
- надiслати до державного реєструвального органу та офiцiйного друкованого органу НКЦПФР повiдомлення про прийняте загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Укренергоремонт» рiшення про припинення ПрАТ «Укренергоремонт»;
- опублiкувати вiдповiдно до вимог чинного законодавства повiдомлення про прийняте загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт» рiшення про припинення ПрАТ «Укренергоремонт», та про порядок i строк заявлення кредиторами вимог до нього, задовольнити чи вiдхилити вимоги кредиторiв, скласти по закiнченню строку пред’явлення вимог кредиторами промiжний лiквiдацiйний баланс для затвердження загальними зборами акцiонерiв Товариства;
- подати необхiдну iнформацiю до НКЦПФР, податкової iнспекцiї, та iнших фондiв;
- надати вiдповiдний пакет документiв до НКЦПФР для зупинення обiгу акцiй;
- пiдписати промiжний лiквiдацiйний баланс, лiквiдацiйний баланс;
- пiдписувати документи, якi пов’язанi з припиненням, що подаються до контролюючих органiв;
- здiйснювати всi iншi процедури, пов’язанi з припиненням;
- пiдготувати необхiднi документи для подальшого їх затвердження на загальних зборах акцiонерiв.
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
8. По восьмому питанню Порядку денного: «Затвердження порядку обмiну акцiй ПрАТ «Укренергоремонт» на частки у статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiда-льнiстю – правонаступника Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт».
Слухали генерального директора Сiроклина Юрiя Вiталiйовича., який пояснив порядок надання заяв Лiквiдатору Товариства, розповiв про порядок та умови обмiну акцiй Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт» на частки в статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Укренергоремонт».
Також Сiроклин Ю.В. проiнформував Збори про необхiднiсть засвiдчення частки засновника на участь у статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, що пiдтверджує його членство в ТОВ та права на участь в управлiннi Товариством, на отримання частки прибутку у виглядi дивiдендiв, у розподiлi майна при лiквiдацiї ТОВ.
Сiроклин Ю.В. звернув увагу присутнiх на те, що вартiсть частки учасника у статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Укренергоремонт» – правонаступника Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт» повинна дорiвнювати номiнальнiй вартостi всiх акцiй Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт», якi належали акцiонеру на дату затвердження установчих документiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Укренергоремонт» - правонаступника Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт».
Виступаючий запропонував:
Затвердити наступний порядок обмiну акцiй Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт» на частки в статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Укренергоремонт» – правонаступника Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт»:
Визначити коефiцiєнт конвертацiї – 1:1 (одна акцiя ПрАТ «Укренергоремонт» обмiнюється на одну частку у статутному капiталi ТОВ «Укренергоремонт»). Номiнальна вартiсть однiєї простої iменної акцiї Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт» згiдно Статуту становить 0,75 (нуль гривень сiмдесят п’ять копiйок) та вiдповiдає вартостi однiєї частки у статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Укренергоремонт» - правонаступника ПрАТ «Укренергоремонт», що буде створене в процесi перетворення - 0,75 (нуль гривень сiмдесят п’ять копiйок).
Вартiсть частки учасника в статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Укренергоремонт» – правонаступника Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт» повинна дорiвнювати номiнальнiй вартостi всiх акцiй Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт», якi належали акцiонеру на дату затвердження установчих документiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Укренергоремонт» - правонаступника Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт» .
В обмiн на акцiї, який почнеться 29.04.2016 року та триватиме три мiсяцi до дня проведення загальних зборiв, на яких буде затверджено передавальний акт, акцiонери отримують письмовi зобов’язання про видачу вiдповiдної частки в статутному капiталi товариства, що створюється внаслiдок перетворення.
Акцiонер має право подати заяву на адресу товариства про надання письмового зобов’язання про видачу вiдповiдної кiлькостi часток у статутному капiталi ТОВ. Заява складається у довiльнiй формi i подається (або надсилається) головi комiсiї з припинення за мiсцезнаходженням Товариства (Україна, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул. 10-рiччя Жовтня, буд. 37-б) у робочi днi з 09:00 години до 16:00 години.
Протягом 15 робочих днiв з дня одержання заяви комiсiя з припинення ПрАТ «Укренергоремонт» видає зобов’язання про видачу частки у статутному капiталi ТОВ.
Обмiн письмових зобов’язань на частки в статутному капiталi ТОВ «Укренергоремонт» вiдбувається вiдповiдно до отриманих письмових зобов’язань про видачу вiдповiдної частки товариства. Видача документу, який пiдтверджує право власностi на частку в статутному капiталi ТОВ, здiйснюється пiсля державної реєстрацiї припинення дiяльностi ПрАТ «Укренергоремонт» у зв’язку з реорганiзацiєю шляхом перетворенням та державної реєстрацiї ТОВ i термiном не обмежується.
Затвердити вищезазначений порядок i умови обмiну акцiй на частки у статутному капiталу ТОВ – правонаступника АТ.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Питання ставиться на голосування.
Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Пропозицiю винесено на голосування.
Вирiшили:
Затвердити наступний порядок обмiну акцiй Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт» на частки в статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Укренергоремонт» – правонаступника Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт»:
Визначити коефiцiєнт конвертацiї – 1:1 (одна акцiя ПрАТ «Укренергоремонт» обмiнюється на одну частку у статутному капiталi ТОВ «Укренергоремонт»). Номiнальна вартiсть однiєї простої iменної акцiї Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт» згiдно Статуту становить 0,75 (нуль гривень сiмдесят п’ять копiйок) та вiдповiдає вартостi однiєї частки у статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Укренергоремонт» - правонаступника ПрАТ «Укренергоремонт», що буде створене в процесi перетворення - 0,75 (нуль гривень сiмдесят п’ять копiйок).
Вартiсть частки учасника в статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Укренергоремонт» – правонаступника Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт» повинна дорiвнювати номiнальнiй вартостi всiх акцiй Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт», якi належали акцiонеру на дату затвердження установчих документiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Укренергоремонт» - правонаступника Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт» .
В обмiн на акцiї, який почнеться 29.04.2016 року та триватиме три мiсяцi до дня проведення загальних зборiв, на яких буде затверджено передавальний акт, акцiонери отримують письмовi зобов’язання про видачу вiдповiдної частки в статутному капiталi товариства, що створюється внаслiдок перетворення.
Акцiонер має право подати заяву на адресу товариства про надання письмового зобов’язання про видачу вiдповiдної кiлькостi часток у статутному капiталi ТОВ. Заява складається у довiльнiй формi i подається (або надсилається) головi комiсiї з припинення за мiсцезнаходженням Товариства (Україна, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул. 10-рiччя Жовтня, буд. 37-б) у робочi днi з 09:00 години до 16:00 години.
Протягом 15 робочих днiв з дня одержання заяви комiсiя з припинення ПрАТ «Укренергоремонт» видає зобов’язання про видачу частки у статутному капiталi ТОВ.
Обмiн письмових зобов’язань на частки в статутному капiталi ТОВ «Укренергоремонт» вiдбувається вiдповiдно до отриманих письмових зобов’язань про видачу вiдповiдної частки товариства. Видача документу, який пiдтверджує право власностi на частку в статутному капiталi ТОВ, здiйснюється пiсля державної реєстрацiї припинення дiяльностi ПрАТ «Укренергоремонт» у зв’язку з реорганiзацiєю шляхом перетворенням та державної реєстрацiї ТОВ i термiном не обмежується.
Затвердити вищезазначений порядок i умови обмiну акцiй на частки у статутному капiталу ТОВ – правонаступника АТ.
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
9. По дев’ятому питанню Порядку денного: «Затвердження цiни викупу, порядку та умов викупу акцiй в акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та голосували проти прийняття Зборами рiшення про припинення Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю».
Слухали генерального директора Сiроклина Юрiя Вiталiйовича: «Вiдповiдно до вимог ст.ст. 68, 69 Закону України «Про акцiонернi товариства» акцiонерне товариство, що прийняло рiшення про припинення дiяльностi шляхом перетворення, зобов’язано здiйснити викуп акцiй акцiонерiв, якi вимагають цього, у разi, коли цi акцiонери голосували проти прийняття загальними зборами акцiонерiв рiшення про припинення дiяльностi Товариства шляхом перетворення та звернутися до Товариства з письмовою вимогою. Цiна викупу акцiй не може бути меншою, нiж їх ринкова вартiсть.
В зв’язку з тим, що нiхто з акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в рiчних загальних зборах, не проголосував проти прийняття рiчними загальними зборами рiшення про припинення Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт» шляхом перетворення в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, обов’язковий викуп акцiй, передбачений ст. 68 Закону України «Про акцiонернi товариства» не передбачається».
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Питання ставиться на голосування.
Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Пропозицiю винесено на голосування.
Вирiшили:
В зв’язку з тим, що нiхто з акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в рiчних загальних зборах, не проголосував проти прийняття рiчними загальними зборами рiшення про припинення Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт» шляхом перетворення в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, обов’язковий викуп акцiй, передбачений ст. 68 Закону України «Про акцiонернi товариства» не передбачається.
Порядок та умови викупу акцiй в акцiонерiв, якi не голосували за прийняття рiшення про припинення Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт» шляхом перетворення в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, не затверджується.
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
10. По десятому питанню Порядку денного: «Затвердження порядку, строкiв та умов припинення Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт» шляхом перетво-рення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю».
Слухали генерального директора Сiроклина Юрiя Вiталiйовича, який доповiв присутнiм про порядок i умови здiйснення перетворення ПрАТ «Укренергоремонт» в ТОВ «Укренергоремонт»:
Перетворення буде проходити в 2 етапи.
На першому етапi пiсля проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариство:
1. повiдомляє про реорганiзацiю шляхом перетворення орган, що здiйснює державну реєстрацiю;
2. повiдомляє кредиторiв товариства при прийняте рiшення та публiкує в офiцiйному друкованому виданнi повiдомлення про перетворення;
3. подає до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку документи для зупинення обiгу акцiй;
4. здiйснює обмiн акцiй на письмовi зобо'язання про передачу у власнiсть частки в статутному капiталi перетвореного товариства.
На другому етапi Товариство:
1. проводить загальнi збори акцiонерiв для затвердження передавального акту;
2. проводить установчi збори перетвореного товариства, на яких приймаються рiшення про створення товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, затвердження статуту товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю та органiв управлiння, визначення порядку формування статутного капiталу та прийняття майна i грошових коштiв за передавальним актом;
3. подає до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку документи для скасування реєстрацiї викупу акцiй та анулювання свiдоцтв про реєстрацiю випуску акцiй у зв’язку з реорганiзацiєю Акцiонерного товариства;
4. проводить державну реєстрацiю перетвореного товариства;
5. здiйснює обмiн письмових зобов’язань на свiдоцтва, що пiдтверджують право власностi учасника товариства на визначену частку в статутному капiталi перетвореного товариства;
6. здiйснює всi iншi необхiднi дiї, передбаченi чинним законодавством України.
Перетворення вважається здiйсненим з моменту внесення вiдповiдного запису до єдиного державного реєстру. Розмiр статутного капiталу новоствореного ТОВ «Укренергоремонт» буде дорiвнювати розмiру статутного капiталу ПрАТ «Укренергоремонт» на дату прийняття рiшення про реорганiзацiю шляхом припинення дiяльностi товариства у зв’язку з перетворенням та складе 750 гривень 00 копiйок.
З моменту реорганiзацiї Акцiонерного товариства шляхом його перетворення в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю перетворене товариство стає правонаступником Акцiонерного товариства по всiх його правах та обов’язках.
Пiсля перетворення до перетвореного товариства переходять всi права у вiдношеннi боржникiв i всi обов’язки перед кредиторами, що iснують в Акцiонерного товариства.
Пiсля перетворення до перетвореного товариства переходять права i зобов’язання щодо погашення податкових чи зобов’язань податкового боргу, а також всiх iнших обов’язкових платежiв, що виникли до й у процесi перетворення.
Вiдповiдно до дiючого трудового законодавства при реорганiзацiї трудовi вiдносини працiвникiв Акцiонерного товариства в перетвореному товариствi продовжуються.
Поступила пропозицiя: затвердити порядок i умови здiйснення реорганiзацiї шляхом перетворення.
На голосування ставиться пропозицiя про затвердження порядку i умов здiйснення перетворення.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Питання ставиться на голосування.
Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Пропозицiю винесено на голосування.
Вирiшили:
Затвердити порядок i умови здiйснення реорганiзацiї шляхом перетворення. Розмiр статутного капiталу новоствореного ТОВ «Укренергоремонт» буде дорiвнювати розмiру статутного капiталу ПрАТ «Укренергоремонт» на дату прийняття рiшення про реорганiзацiю шляхом припинення дiяльностi товариства у зв’язку з перетворенням та складе 750 гривень 00 копiйок.
З моменту реорганiзацiї Акцiонерного товариства шляхом його перетворення в Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю перетворене Товариство стає правонаступником Акцiонерного товариства по всiх його правам та обов’язкам.
Пiсля перетворення до перетвореного Товариства переходять всi права у вiдношеннi боржникiв i всi обов’язки перед кредиторами, що iснують в Акцiонерного товариства.
Пiсля перетворення до перетвореного Товариства переходять права i зобов’язання щодо погашення податкових чи зобов’язань податкового боргу, а також всiх iнших обов’язкових платежiв, що виникли до й у процесi перетворення.
Вiдповiдно до дiючого трудового законодавства при реорганiзацiї трудовi вiдносини працiвникiв Акцiонерного товариства в перетвореному Товариствi продовжуються.
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
11. По одинадцятому питанню Порядку денного: «Затвердження плану перетво-рення Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт» шляхом перетворення у Това-риство з обмеженою вiдповiдальнiстю».
Слухали генерального директора Сiроклина Юрiя Вiталiйовича, який оголосив текст плану перетворення та запропонував затвердити план перетворення, в тому числi порядок та умови здiйснення перетворення:
- Прийняття рiшення про припинення ПрАТ «Укренергоремонт» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Укренергоремонт»;
- призначення комiсiї з припинення ПрАТ «Укренергоремонт»;
- затвердження порядку та умов обмiну акцiй на частки;
- розкриття особливої iнформацiї та подання документiв до НКЦПФР;
- здiйснення обмiну акцiй акцiонерного товариства на письмовi зобов’язання про видачу вiдповiдної кiлькостi часток у статутному капiталi товариства з додатковою вiдповiдальнiстю та iнформування акцiонерiв про прийняте рiшення зборами про викуп акцiй в термiни визначенi вiдповiдно до прийнятого рiшення;
- Затвердження загальними зборами акцiонерiв передавального акту та звiту про наслiдки обмiну акцiй – не ранiше нiж через два мiсяцi з моменту опублiкування повiдомлення про припинення ПрАТ «Укренергоремонт»;
- Здiйснення органiзацiйних заходiв по створенню товариства з додатковою вiдповiдальнiстю ПрАТ «Укренергоремонт»;
- Здiйснення обмiну письмових зобов’язань на частки у статутному капiталi товариства, що створюється;
- Подання документiв до НКЦПФР на скасування реєстрацiї випуску акцiй та анулювання свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй у зв’язку з перетворенням акцiонерного товариства в термiни встановленi законодавством.
- Подання документiв для державної реєстрацiї припинення ПрАТ «Укренергоремонт» та створення ТОВ «Укренергоремонт».

Запропоновано план перетворення (порядок та умови) – затвердити.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Питання ставиться на голосування.
Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Пропозицiю винесено на голосування.
Вирiшили:
Затвердити план перетворення Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
На цьому порядок денний вичерпано.
Загальнi Збори акцiонерiв Товариства оголошуються закритими.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 16.12.2016
Кворум зборів** 90
Опис Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Голова та члени Дирекцiї, Генеральний директор
Проведення позачергових зборiв iнiцiював Генеральний директор
Порядок денний:
1. Про обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборiв , складу лiчильної комiсiї;
2. Про нарахування дивiдендiв за 9 мiсяцiв 2016 року;
3. Про виплату дивiдендiв за 9 мiсяцiв 2016 року;
Присутнi:
Акцiонери, якi володiють 900 простих iменних акцiй,
що вiд загальної кiлькостi акцiй складає 90% голосiв.
По першому питанню порядку денного: слухали Сiроклина Юрiя Вiталiйовича, який запропонував обрати Головою позачергових загальних зборiв Босого Юрiя Павловича, а його – секретарем зборiв.
Голосували:
«За» – 2 (два) голоса, що складає 100 % присутнiх на позачергових загальних зборах;
«Проти» – немає;
«Утримались» – немає.
Рiшення прийнято.
По першому питанню порядку денного вирiшили: обрати Головою позачергових за-гальних зборiв Босого Ю.П., секретарем Сiроклина Ю.В.
По другому питанню порядку денного: слухали представника акцiонерiв Сiроклина Ю.В. – генерального директора ПрАТ «Укренергоремонт», який доповiв про можливiсть спрямувати на виплату дивiдендiв частину нерозподiленого прибутку за 9 мiсяцiв 2016 року.
Голосували:
«За» – 2 (два) голоса, що складає 100 % присутнiх на позачергових загальних зборах;
«Проти» – немає;
«Утримались» – немає.
Рiшення прийнято.
По другому питанню порядку денного вирiшили: частину нерозподiленого прибутку - 650 000 гривень за 9 мiсяцiв 2016 року направити на виплату дивiдендiв.
По третьому питанню порядку денного: слухали представника акцiонерiв Сiроклина Ю.В. – генерального директора ПрАТ «Укренергоремонт», який запропонував встановити роз-мiр дивiдендiв iз розрахунку на одну просту акцiю ПрАТ «Укренергоремонт» - 650,00 (Шiстсот п’ятдесят) грн. та нарахувати дивiденди у обсязi 650 000,00 (Шiстсот п’ятдесят тисяч) гривень за 9 мiсяцiв 2016 року. Виплату дивiдендiв проводити у порядку та термiни, визначенi Законом України «Про акцiонернi товариства».
Кiнцевий термiн виплати дивiдендiв - 31 грудня 2016 року.
Голосували:
«За» – 2 (два) голоса, що складає 100 % присутнiх на позачергових загальних зборах;
«Проти» – немає;
«Утримались» – немає.
Рiшення прийнято.
По третьому питанню порядку денного вирiшили: нарахувати дивiденди iз розрахунку на одну просту акцiю ПрАТ «Укренергоремонт» - 650,00 (Шiстсот п’ятдесят) грн. та нара-хувати дивiденди у обсязi 650000,00 (Шiстсот п’ятдесят тисяч) гривень за 9 мiсяцiв 2016 року. Виплату дивiдендiв проводити у порядку та термiни, визначенi Законом України «Про акцiоне-рнi товариства».
Кiнцевий термiн виплати дивiдендiв - 31 грудня 2016 року..
Зауваження до процедури скликання та проведення позачергових загальних зборiв у присутнiх вiдсутнi.
Позачерговi загальнi збори оголошено закритими.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 22.12.2016
Кворум зборів** 90
Опис Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Голова та члени Дирекцiї, Генеральний директор
Проведення позачергових зборiв iнiцiював Генеральний директор
Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв
(перелiк питань, що виносяться на голосування):
1. Прийняття рiшення про припинення Приватного акцiонерного товариства „Укренергоремонт” шляхом перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю „Укренергоремонт" .
Доповiдач Генеральний директор ПрАТ «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» Сiроклин Юрiй Вiталiйович просить для доповiдi 10 хв.
Виступаючим - 5 хв. Немає заперечень?
Заперечень, зауважень та доповнень не надiйшло.
2. Обрання комiсiї з припинення ПрАТ „Укренергоремонт”.
Доповiдач Генеральний директор ПрАТ «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» Сiроклин Юрiй Вiталiйович просить для доповiдi 10 хв.
Виступаючим - 5 хв. Немає заперечень?
Заперечень, зауважень та доповнень не надiйшло.
3.Затвердження порядку обмiну акцiй ПрАТ „Укренергоремонт” на частки у статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю – правонаступника Приватного акцiонерного товариства „Укренергоремонт”.
Доповiдач Генеральний директор ПрАТ «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» Сiроклин Юрiй Вiталiйович просить для доповiдi 10 хв.
Виступаючим - 5 хв. Немає заперечень?
Заперечень, зауважень та доповнень не надiйшло.
4.Затвердження цiни викупу, порядку та умов викупу акцiй в акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та голосували проти прийняття Зборами рiшення про припинення Приватного акцiонерного товариства „Укренергоремонт” шляхом перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю.
Доповiдач Генеральний директор ПрАТ «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» Сiроклин Юрiй Вiталiйович просить для доповiдi 10 хв.
Виступаючим - 5 хв. Немає заперечень?
Заперечень, зауважень та доповнень не надiйшло.
5. Затвердження порядку, строкiв та умов припинення Приватного акцiонерного товариства „Укренергоремонт” шляхом перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю.
Доповiдач Генеральний директор ПрАТ «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» Сiроклин Юрiй Вiталiйович просить для доповiдi 10 хв.
Виступаючим - 5 хв. Немає заперечень?
Заперечень, зауважень та доповнень не надiйшло.
6. Затвердження плану перетворення Приватного акцiонерного товариства ПрАТ „Укренергоремонт” шляхом перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю.
Доповiдач Генеральний директор ПрАТ «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» Сiроклин Юрiй Вiталiйович просить для доповiдi 10 хв.
Виступаючим - 5 хв. Немає заперечень?
Заперечень, зауважень та доповнень не надiйшло.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Пропозицiй щодо внесення додаткових питань до порядку денного позачергових загальних зборiв вiд акцiонерiв не надходило.
Генеральний директор Товариства Сiроклин Юрiй Вiталiйович запропонував до обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв покласти виконання функцiй Лiчильної комiсiї щодо органiзацiї голосування, пiдрахунку голосiв i визначенню пiдсумкiв голосування на Реєстрацiйну комiсiю.
Iнших пропозицiй та заперечень не надiйшло.
Отже, регламент Зборiв розглянутий, переходимо до обговорення питань порядку денного загальних зборiв.
1. По першому питанню Порядку денного: «Прийняття рiшення про припинення Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Укренергоремонт».
Слухали генерального директора Сiроклина Юрiя Вiталiйовича: «Виконання вимог нового Закону України «Про акцiонернi товариства» потребує великих витрат по обслуговуванню акцiонерного товариства. Необхiдно зменшити витрати товариства за рахунок реорганiзацiї шляхом перетворення Приватного акцiонерного товариства «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» в Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ».
Доповiдачем зачитано розроблений Дирекцiєю та надiсланий всiм акцiонерам план реорганiзацiї шляхом перетворення «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ», що передбачає поетапнi дiї по проведенню перетворення, порядок i коефiцiєнти конвертацiї акцiй, суми можливих грошових витрат акцiонерам, iнформацiю щодо запропонованих осiб, якi стануть посадовими особами Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю та запропонованi до виплати таким особам винагороди, та iншу iнформацiю, передбачену законодавством, що необхiдна для проведення припинення дiяльностi АТ у зв’язку з реорганiзацiєю шляхом перетворенням, зокрема:
1. Товариство що бере участь у перетвореннi: ПрАТ «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ», мiсцезнаходження: Україна, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул. 10-рiччя Жовтня, буд. 37-б прим. 21, код ЄДРПОУ 21888124.
2. Акцiї товариства, що перетворюється, конвертуються в частки пiдприємницького товариства – правонаступника та розподiляються серед його учасникiв. Розподiл часток вiдбувається iз збереженням спiввiдношення кiлькостi акцiй, що було мiж акцiонерами у статутному капiталi акцiонерного товариства, що перетворюється. Не пiдлягають конвертацiї акцiї товариства, власниками яких є акцiонери, якi звернулися до акцiонерного товариства з вимогою про обов’язковий викуп належних їм акцiй та мають таке право. Розмiр частки (у вiдсотках) кожного акцiонера в статутному капiталi товариства, що перетворюється, має дорiвнювати розмiру його частки (у вiдсотках) у статутному капiталi товариства, створеного шляхом перетворення.
3. З моменту реорганiзацiї Акцiонерного товариства шляхом його перетворення в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю перетворене товариство стає правонаступником Акцiонерного товариства по всiх його правах та обов’язках. Пiсля перетворення до перетвореного товариства переходять всi права у вiдношеннi боржникiв i всi обов’язки перед кредиторами, що iснують в Акцiонерного товариства. Пiсля перетворення до перетвореного товариства переходять права i зобов’язання щодо погашення податкових чи зобов’язань податкового боргу, а також всiх iнших обов’язкових платежiв, що виникли до й у процесi перетворення.
4. Директором ТОВ пропонується призначити - Сiроклина Юрiя Вiталiйовича, з виплатою винагороди згiдно з укладеним контрактом (договором), головним бухгалтером ТОВ - Пашко Людмилу Iванiвну, з посадовим окладом згiдно штатному розкладу ТОВ, на посаду Ревiзора ТОВ пропонується призначити Босого Юрiя Павловича.
Доповiдач також наголосив про необхiднiсть повiдомлення всiх кредиторiв про реорганiзацiю шляхом перетворення Товариства та запропонував встановити строк заявлення вимог кредиторами - два мiсяцi з дати публiкацiї повiдомлення про припинення товариства в зв’язку з його реорганiзацiєю шляхом перетворення»
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Питання ставиться на голосування.
Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Пропозицiю винесено на голосування.
Вирiшили:
Прийняти рiшення про реорганiзацiю шляхом перетворення Приватного акцiонерного товариства «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» в Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ», яке буде являтися правонаступником всiх прав та обов’язкiв акцiонерного товариства.
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається 3\4 голосiв, що приймають участь у зборах.
2. По другому питанню Порядку денного: «Обрання комiсiї з припинення
ПрАТ «Укренергоремонт».
Слухали генерального директора Сiроклина Юрiя Вiталiйовича., який запропонував вiдповiдно до вимог Цивiльного кодексу України для здiйснення процедури припинення Приватного акцiонерного товариства «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» у зв’язку з його реорганiзацiєю шляхом перетворення обрати комiсiю з припинення (реорганiзацiї) юридичної особи у складi:
- голова комiсiї Сiроклин Юрiй Вiталiйович, мiсце проживання: 50019 м. Кривий Рiг вул. Українська, 2 кв. 61, паспорт серiї АН № 618297, виданий Центрально-Мiський РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 27.07.2007 року , реєстрацiйний номер облiкової картки платника податку 2219009179;
- члени комiсiї:
1. Пашко Людмила Iванiвна, мiсце проживання: 50025 м. Кривий Рiг, вул. Погребняка буд.37, кв.1, паспорт серiї АМ № 024111, виданий Центрально-Мiським РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 18.09.2000 року, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податку 2210322507;
2. Босий Юрiй Павлович, мiсце проживання: 50024 м. Кривий Рiг вул. Українська, 3 кв. 65, паспорт серiї АН № 793991, виданий Центрально-Мiським РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 15.05.2009 року, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податку 2219009179.
Надiйшла пропозицiя обрати комiсiю з припинення юридичної особи в наступному складi:
- голова комiсiї Сiроклин Юрiй Вiталiйович, мiсце проживання: 50019 м. Кривий Рiг вул. Українська, 2 кв. 61, паспорт серiї АН № 618297, виданий Центрально-Мiський РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 27.07.2007 року, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податку 2219009179;
- члени комiсiї:
1. Пашко Людмила Iванiвна, мiсце проживання: 50025 м. Кривий Рiг, вул. Погребняка буд.37, кв.1, паспорт серiї АМ № 024111, виданий Центрально-Мiським РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 18.09.2000 року, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податку 2210322507;
2. Босий Юрiй Павлович, мiсце проживання: 50024 м. Кривий Рiг вул. Українська, 3 кв. 65, паспорт серiї АН № 793991, виданий Центрально-Мiським РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 15.05.2009 року, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податку 2219009179.
На голосування ставиться пропозицiя обрати комiсiю з припинення юридичної особи у складi:
- голова комiсiї Сiроклин Юрiй Вiталiйович, мiсце проживання: 50019 м. Кривий Рiг вул. Українська, 2 кв. 61, паспорт серiї АН № 618297, виданий Центрально-Мiський РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 27.07.2007 року , реєстрацiйний номер облiкової картки платника податку 2219009179;
- члени комiсiї:
1. Пашко Людмила Iванiвна, мiсце проживання: 50025 м. Кривий Рiг, вул. Погребняка буд. 37, кв. 1, паспорт серiї АМ № 024111, виданий Центрально-Мiським РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 18.09.2000 року, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податку 2210322507;
2. Босий Юрiй Павлович, мiсце проживання: 50024 м. Кривий Рiг вул. Українська, 3, кв. 65, паспорт серiї АН № 793991, виданий Центрально-Мiським РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 15.05.2009 року, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податку 2219009179.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Питання ставиться на голосування.
Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Пропозицiю винесено на голосування.
Вирiшили:
Призначити комiсiю з припинення Приватного акцiонерного товариства «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» у складi:
- голова комiсiї
Сiроклин Юрiй Вiталiйович, мiсце проживання: 50019 м. Кривий Рiг вул. Українська, 2, кв. 61, паспорт серiї АН № 618297, виданий Центрально-Мiський РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 27.07.2007 року, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податку 2219009179;
- члени комiсiї:
1. Пашко Людмила Iванiвна, мiсце проживання: 50025 м. Кривий Рiг, вул. Погребняка буд.37, кв.1, паспорт серiї АМ № 024111, виданий Центрально-Мiським РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 18.09.2000 року, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податку 2210322507;
2. Босий Юрiй Павлович, мiсце проживання: 50024 м. Кривий Рiг вул. Українська, 3, кв. 65, паспорт серiї АН № 793991, виданий Центрально-Мiським РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 15.05.2009 року, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податку 2219009179.
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
3. По третьому питанню Порядку денного: «Затвердження порядку обмiну
акцiй ПрАТ «Укренергоремонт» на частки у статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю – правонаступника Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт».
Слухали Генерального директора Сiроклина Юрiя Вiталiйовича, який розповiв про порядок та умови обмiну акцiй Приватного акцiонерного товариства «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» на частки в статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ».
Також Сiроклин Ю.В. проiнформував Збори про необхiднiсть засвiдчення частки засновника на участь у статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, що пiдтверджує його членство в ТОВ та права на участь в управлiннi Товариством, на отримання частки прибутку у виглядi дивiдендiв, у розподiлi майна при лiквiдацiї ТОВ.
Сiроклин Ю.В. звернув увагу присутнiх на те, що вартiсть частки учасника у статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» – правонаступника Приватного акцiонерного товариства «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» повинна дорiвнювати номiнальнiй вартостi всiх акцiй Приватного акцiонерного товариства «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ», якi належали акцiонеру на дату затвердження установчих документiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» - правонаступника Приватного акцiонерного товариства «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ».
Виступаючий запропонував:
Затвердити наступний порядок обмiну акцiй Приватного акцiонерного товариства «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» на частки в статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» – правонаступника Приватного акцiонерного товариства «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ»:
Визначити коефiцiєнт конвертацiї – 1:1 (одна акцiя ПрАТ «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» обмiнюється на одну частку у статутному капiталi ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ»). Номiнальна вартiсть однiєї простої iменної акцiї Приватного акцiонерного товариства «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» згiдно Статуту становить 0,75 (нуль гривень сiмдесят п’ять копiйок) та вiдповiдає вартостi однiєї частки у статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» - правонаступника ПрАТ «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ», що буде створене в процесi перетворення - 0,75 (нуль гривень сiмдесят п’ять копiйок).
Вартiсть частки учасника в статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» – правонаступника Приватного акцiонерного товариства «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» повинна дорiвнювати загальнiй номiнальнiй вартостi всiх акцiй Приватного акцiонерного товариства «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ», якi належали акцiонеру на дату затвердження установчих документiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» - правонаступника Приватного акцiонерного товариства «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» .
Затвердити вищезазначений порядок i умови обмiну акцiй на частки у статутному капiталу ТОВ – правонаступника АТ.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Питання ставиться на голосування.
Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Пропозицiю винесено на голосування.
Вирiшили:
У вiдповiдностi до ст. 80 та ч. 4 87 ЗУ «Про акцiонернi товариства» затвердити наступний порядок обмiну акцiй Приватного акцiонерного товариства «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» на частки в статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» – правонаступника Приватного акцiонерного товариства «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ»:
Визначити коефiцiєнт конвертацiї – 1:1 (одна акцiя ПрАТ «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» обмiнюється на одну частку у статутному капiталi ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ»). Номiнальна вартiсть однiєї простої iменної акцiї Приватного акцiонерного товариства «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» згiдно Статуту становить 0,75 (нуль гривень сiмдесят п’ять копiйок) та вiдповiдає вартостi однiєї частки у статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» - правонаступника ПрАТ «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ», що буде створене в процесi перетворення - 0,75 (нуль гривень сiмдесят п’ять копiйок).
Вартiсть частки учасника в статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» – правонаступника Приватного акцiонерного товариства «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» повинна дорiвнювати загальнiй номiнальнiй вартостi всiх акцiй Приватного акцiонерного товариства «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ», якi належали акцiонеру на дату затвердження установчих документiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» - правонаступника Приватного акцiонерного товариства «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» .
Не пiдлягають обмiну акцiї ПрАТ «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» викупленi цим же товариством, якi на дату прийняття рiшення про припинення товариства шляхом перетворення не проданi та/або не анульованi.
В обмiн на акцiї, який почнеться 24.12.2016 року та триватиме три мiсяцi до дня проведення загальних зборiв, на яких буде затверджено передавальний акт, акцiонери отримують письмовi зобов’язання про видачу вiдповiдної частки в статутному капiталi товариства, що створюється внаслiдок перетворення.
Акцiонер має право подати заяву на адресу товариства про надання письмового зобов’язання про видачу вiдповiдної кiлькостi часток у статутному капiталi ТОВ. Заява складається у довiльнiй формi i подається (або надсилається) головi комiсiї з припинення за мiсцезнаходженням Товариства (Україна, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул. 10-рiччя Жовтня, буд. 37-б) у робочi днi з 09:00 години до 16:00 години.
Протягом 15 робочих днiв з дня одержання заяви комiсiя з припинення ПрАТ «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» видає зобов’язання про видачу частки у статутному капiталi ТОВ.
Обмiн письмових зобов’язань на частки в статутному капiталi ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» вiдбувається вiдповiдно до отриманих письмових зобов’язань про видачу вiдповiдної частки товариства. Видача документу, який пiдтверджує право власностi на частку в статутному капiталi ТОВ, здiйснюється пiсля державної реєстрацiї припинення дiяльностi ПрАТ «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» у зв’язку з реорганiзацiєю шляхом перетворенням та державної реєстрацiї ТОВ i термiном не обмежується.
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
4. По четвертому питанню Порядку денного: «Затвердження цiни викупу,
порядку та умов викупу акцiй в акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та голосували проти прийняття Зборами рiшення про припинення Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю».
Слухали Генерального директора Сiроклина Юрiя Вiталiйовича: «Вiдповiдно до вимог ст.ст. 68, 69 Закону України «Про акцiонернi товариства» акцiонерне товариство, що прийняло рiшення про припинення дiяльностi шляхом перетворення, зобов’язано здiйснити викуп акцiй акцiонерiв, якi вимагають цього, у разi, коли цi акцiонери голосували проти прийняття загальними зборами акцiонерiв рiшення про припинення дiяльностi Товариства шляхом перетворення та звернутися до Товариства з письмовою вимогою. Цiна викупу акцiй не може бути меншою, нiж їх ринкова вартiсть.
В зв’язку з тим, що нiхто з акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в рiчних загальних зборах, не проголосував проти прийняття рiчними загальними зборами рiшення про припинення Приватного акцiонерного товариства «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» шляхом перетворення в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, обов’язковий викуп акцiй, передбачений ст. 68 Закону України «Про акцiонернi товариства» не передбачається».
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Питання ставиться на голосування.
Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Пропозицiю винесено на голосування.
Вирiшили:
В зв’язку з тим, що нiхто з акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в рiчних загальних зборах, не проголосував проти прийняття рiчними загальними зборами рiшення про припинення Приватного акцiонерного товариства «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» шляхом перетворення в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, обов’язковий викуп акцiй, передбачений ст. 68 Закону України «Про акцiонернi товариства» не передбачається.
Порядок та умови викупу акцiй в акцiонерiв, якi не голосували за прийняття рiшення про припинення Приватного акцiонерного товариства «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» шляхом перетворення в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, не затверджується.
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
5. По п’ятому питанню Порядку денного: «Затвердження порядку, строкiв та
умов припинення Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю».
Слухали генерального директора Сiроклина Юрiя Вiталiйовича, який доповiв присутнiм про порядок i умови здiйснення перетворення ПрАТ «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» в ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ»:
Перетворення буде проходити в 2 етапи.
На першому етапi пiсля проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариство:
1. повiдомляє про реорганiзацiю шляхом перетворення орган, що здiйснює державну реєстрацiю;
2. повiдомляє кредиторiв товариства при прийняте рiшення та публiкує в офiцiйному друкованому виданнi повiдомлення про перетворення;
3. подає до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку документи для зупинення обiгу акцiй;
На другому етапi Товариство:
1. проводить загальнi збори акцiонерiв для затвердження передавального акту;
2. проводить установчi збори перетвореного товариства, на яких приймаються рiшення про створення товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, затвердження статуту товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю та органiв управлiння, визначення порядку формування статутного капiталу та прийняття майна i грошових коштiв за передавальним актом;
3. подає до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку документи для скасування реєстрацiї викупу акцiй та анулювання свiдоцтв про реєстрацiю випуску акцiй у зв’язку з реорганiзацiєю Акцiонерного товариства;
4. проводить державну реєстрацiю перетвореного товариства;
5. здiйснює всi iншi необхiднi дiї, передбаченi чинним законодавством України.
Перетворення вважається здiйсненим з моменту внесення вiдповiдного запису до єдиного державного реєстру. Розмiр статутного капiталу новоствореного ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» буде дорiвнювати розмiру статутного капiталу ПрАТ «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» на дату прийняття рiшення про реорганiзацiю шляхом припинення дiяльностi товариства у зв’язку з перетворенням та складе 750 гривень 00 копiйок.
З моменту реорганiзацiї Акцiонерного товариства шляхом його перетворення в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю перетворене товариство стає правонаступником Акцiонерного товариства по всiх його правах та обов’язках.
Пiсля перетворення до перетвореного товариства переходять всi права у вiдношеннi боржникiв i всi обов’язки перед кредиторами, що iснують в Акцiонерного товариства.
Пiсля перетворення до перетвореного товариства переходять права i зобов’язання щодо погашення податкових чи зобов’язань податкового боргу, а також всiх iнших обов’язкових платежiв, що виникли до й у процесi перетворення.
Вiдповiдно до дiючого трудового законодавства при реорганiзацiї трудовi вiдносини працiвникiв Акцiонерного товариства в перетвореному товариствi продовжуються.
Поступила пропозицiя: затвердити порядок i умови здiйснення реорганiзацiї шляхом перетворення.
На голосування ставиться пропозицiя про затвердження порядку i умов здiйснення перетворення.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Питання ставиться на голосування.
Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Пропозицiю винесено на голосування.
Вирiшили:
Затвердити порядок i умови здiйснення перетворення ПрАТ «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» в ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ»:
Перетворення буде проходити в 2 етапи.
На першому етапi пiсля проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариство:
1. повiдомляє про реорганiзацiю шляхом перетворення орган, що здiйснює державну реєстрацiю;
2. повiдомляє кредиторiв товариства при прийняте рiшення та публiкує в офiцiйному друкованому виданнi повiдомлення про перетворення;
3. подає до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку документи для зупинення обiгу акцiй;
На другому етапi Товариство:
1. проводить загальнi збори акцiонерiв для затвердження передавального акту;
2. проводить установчi збори перетвореного товариства, на яких приймаються рiшення про створення товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, затвердження статуту товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю та органiв управлiння, визначення порядку формування статутного капiталу та прийняття майна i грошових коштiв за передавальним актом;
3. подає до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку документи для скасування реєстрацiї викупу акцiй та анулювання свiдоцтв про реєстрацiю випуску акцiй у зв’язку з реорганiзацiєю Акцiонерного товариства;
4. проводить державну реєстрацiю перетвореного товариства;
5. здiйснює всi iншi необхiднi дiї, передбаченi чинним законодавством України.
Перетворення вважається здiйсненим з моменту внесення вiдповiдного запису до єдиного державного реєстру. Розмiр статутного капiталу новоствореного ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» буде дорiвнювати розмiру статутного капiталу ПрАТ «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» на дату прийняття рiшення про реорганiзацiю шляхом припинення дiяльностi товариства у зв’язку з перетворенням та складе 750 гривень 00 копiйок.
З моменту реорганiзацiї Акцiонерного товариства шляхом його перетворення в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю перетворене товариство стає правонаступником Акцiонерного товариства по всiх його правах та обов’язках.
Пiсля перетворення до перетвореного товариства переходять всi права у вiдношеннi боржникiв i всi обов’язки перед кредиторами, що iснують в Акцiонерного товариства.
Пiсля перетворення до перетвореного товариства переходять права i зобов’язання щодо погашення податкових чи зобов’язань податкового боргу, а також всiх iнших обов’язкових платежiв, що виникли до й у процесi перетворення.
Вiдповiдно до дiючого трудового законодавства при реорганiзацiї трудовi вiдносини працiвникiв Акцiонерного товариства в перетвореному товариствi продовжуються.
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
6. По шостому питанню Порядку денного: «Затвердження плану перетворення
Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю».
Слухали Генерального директора Сiроклина Юрiя Вiталiйовича, який оголосив текст плану перетворення та запропонував затвердити план перетворення Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю.

Запропоновано план перетворення (порядок та умови) – затвердити.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Питання ставиться на голосування.
Голосували:
«за» - 900 голосiв, що складає 100 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«проти» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй;
«утримались» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованої кiлькостi голосуючих акцiй.
Заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло. Пропозицiю винесено на голосування.
Вирiшили:
Затвердити план перетворення Приватного акцiонерного товариства «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Рiшення прийняте.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
На цьому порядок денний вичерпано.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 14360570
Місцезнаходження 49094 Україна Дніпропетровська м. Днiпро м. Днiпро Набережна Перемоги, 50
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 263148
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.06.2013
Міжміський код та телефон 056
Факс 716-10-49
Вид діяльності Депозитарна установа
Опис емiтент не веде самостiйно реєстр власникiв цiнних паперiв

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16.06.2005 35/04/1/05 Днiпропетровське територiальне управлiння ДК з ЦПФР UA4000123657 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.75 1000 750 100
Опис Цiннi папери емiтента не беруть участi в органiзованих ринках. Фактiв лiстингу/де лiстингу на фондових бiржах у звiтному роцi не було. Додаткових випускiв акцiй не було.
 

XI. Опис бізнесу

Закрите акцiонерне товариство «Укренергоремонт» (скорочена назва – ЗАТ «Укренергоремонт») зареєстроване розпорядженням виконкому Iнгулецької районної Ради народних депутатiв вiд 14.03.1995 року, розпорядження №23.
Змiни до Статуту у зв’язку зi змiною мiсцезнаходження затвердженi протоколом зборiв засновникiв пiдприємства 05 сiчня 1998р.№1 та зареєстрованi виконкомом Криворiзької мiської ради 12.05.1998р. розпорядженням №84\2-р.
Змiни та доповнення до Статуту у зв’язку зi змiною мiсцезнаходження товариства затвердженi протоколом зборiв засновникiв вiд 06 грудня 1999р. №5. Державну реєстрацiю змiн до установчих документiв проведено виконкомом Криворiзької мiської ради 31.01.2000р., реєстрацiйний номер 04052169Ю0030149(нова адреса - 50102 м. Кривий Рiг , примiщення Iнгулецького заводу по ремонту тепловозних дизелiв «Промдизель»).
Змiни та доповнення до Статуту у зв’язку зi змiною мiсцезнаходження товариства затвердженi протоколом зборiв засновникiв вiд 15 сiчня 2002 р. № 1 та зареєстрованi виконкомом Криворiзької мiської ради 29.01.2002р., реєстрацiйний номер 04052169Ю0060018.(нова адреса - 50026 м. Кривий Рiг , вул. Кiмовська, тер. ЗАТ «Криворiжаглобуд»).
Змiни до Статуту у зв’язку зi змiною мiсцезнаходження товариства затвердженi протоколом зборiв засновникiв вiд 01.08.2007р. № 3/07. Державна реєстрацiя змiн проведена виконкомом Криворiзької мiської ради 03.08.2007р., номер запису 1227107003006344. (нова адреса - 50004 м. Кривий Рiг, вул.10-рiччя Жовтня, буд.37 «б»).
Змiни до Статуту у зв’язку з новою редакцiєю видiв дiяльностi товариства (р.4 Статуту) затвердженi протоколом зборiв засновникiв вiд 28.08.2008р. № 5/08 Державну реєстрацiю прове-дено виконкомом Криворiзької мiської ради 02.09.2008р., номер запису 12271050006006344.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №05/11 вiд 11.05.2011р.) змiнено найменування пiдприємства з Закритого акцiонерного товариства «Укренергоремонт» на Приватне акцiонерне товариство «Укренергоремонт».
 
вiдсутнi
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 66. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 6. Працювало за цивiльно правовими договорами (осiб): 31. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб):2. Фонд оплати працi: 8607,2 тис. грн. Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: Фонд оплати працi збiльшився у 2016 роцi порiвняно з 2015 роком на 3464,7 тис.грн. у зв'язку зi збiльшенням заробiтної плати працiвникiв та збiльшенням премiального фонду. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента, включає такi напрямки: пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв; навчання у вищих навчальних закладах.
 
не належить
 
Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами емiтент не проводить.
 
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходили.
 
При нарахуваннi амортизацiї основних засобiв у бухгалтерському та податковому облiку за-стосовувався прямолiнiйний метод; При вибуттi запасiв: вiдпусканнi у виробництво запасiв для виготовлення запчастин, при реалiзацiї готової продукцiї застосовувався метод середньозваженої собiвартостi. Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю.
 
ПрАТ «Укренергоремонт» є лiдируючим виробником продукцiї загального машинобудування в Українi. Наше пiдприємство здiйснює повний цикл робiт у сферi механiчної обробки деталей. Унiкальнi технiчнi можливостi дозволяють домагатися незмiнно якiсного результату. Механiчна обробка в нашiй компанiї передбачає виняткову точнiсть та свiтовi стандарти якостi, якi забезпечуються за рахунок застосування вузькоспецiалiзованого обладнання: токарнi оброблювальнi центру NEF400, NEF600, прецизiйний CTX310V3 ви-робництва фiрми GILDEMEISTER, Нiмеччина; багатоцiльовi обробнi центру VS860-Ѕпроизводства фiрми «Spinner», Нiмеччина; шлiфувальнi верстати виробництва ряду фiрм Нiмеччини FF600/300, F11H500, Multimat300, Multimat150, забезпечує виготовлення дета-лей дiаметром до 600мм, довжиною до 1600мм i точнiстю механiчної обробки до 2мкм. Маючи в своєму розпорядженнi власним термiчним дiлянкою наше пiдприємство має можливiсть скоротити термiн виконання замовлення.
З метою виробництва конкурентоспроможної продукцiї за рахунок пiдвищення її якостi у 2008 роцi було прийнято рiшення про впровадження системи управлiння якiстю вiдповiдно до стандарту ДСТУ ISO 9001-2001. В перiод 2008-2009 рр. система управлiння якiстю виробництва була впроваджена i в лютому 2009 року була сертифiкована в системi сертифiкацiї УкрСЕПРО на вiдповiднiсть вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 (Сертифiкат №UA2.040.08331-14), термiн дiї якого закiнчився 26.02.2014 р. В лютому 2014р. ДП "Кривбасстандартметрологiя" було проведено сертифiкацiйний аудит системи управлiння якiстю емiтента та видано сертифiкат системи сертифiкацiї УкрСЕПРО (Сертифiкат №UA2.040.08331-14) строк дiї до 27.02.2017 р.
Наявнiсть власної конструкторсько-технологiчної служби дозволяє нашому пiдприємству в найкоротшi термiни освоювати випуск продукцiї за технiчною документацiєю Замовника.
Основнi види продукцiї або послуг: виробництво двигунiв i турбiн, крiм авiацiйних, автотранспортних i мотоциклетних двигунiв – обсяг реалiзованої продукцiї (товарiв, послуг) без ПДВ 20584,9тис.грн.; оптова торгiвля зерном - обсяг реалiзованої продукцiї (товарiв, послуг) без ПДВ 7335,3тис.грн.; оптова торгiвля запчастинами - обсяг реалiзованої продукцiї (товарiв, послуг) без ПДВ 357,8тис.грн.
Пiдприємство спiвпрацює з постiйними замовниками - ДП "ЗАВОД IМЕНI В.О.МАЛИШЕВА"; ДП "ХКБМ iм. Морозова", а також розширює коло приватних замовникiв. Основнi ринки збуту: Харкiвська, Днiпропетровська, Сумська областi. Джерелами постачання основних матерiалiв є: металопродукцiї – ТОВ «Такт», ПрАТ «УГМК», ТОВ « ТД «Содружество»; iнструменту – ТОВ «Секо Тулз Україна», ТОВ «Iскар Україна»; сiльгосппродукцiї – ТОВ «Славгород».
 
Iнформацiя про основнi придбання або вiдчуження активiв за останнi п’ять рокiв:
Придбання активiв за останнi п’ять рокiв пов’язано з тим,що регулярно придбавались машини та обладнання,iнструмент для верстатiв та загального користування для виробництва.
За 2012-2016р.р. пiдприємством витрачено коштiв для придбання та освоєння всього:18434,8 тис.грн., в т. числi: виробниче обладнання-1280,6 тис.грн,а саме:
_електропiч шахтна-324,9тис. грн.,вiброгалтовочна установка-13,0тис.грн.,зубодовбувальний пiвавтомат-21,5тис.грн.,зубостругальний пiвавтомат-65,2тис.грн.,зубошлiфувальний пiвавтомат-48,7тис.грн.,камера пiскострумна-10,8тис.грн.,модельно-кокiлье оснащення-128,7 тис. грн.,трансформатор-53,2 тис. грн.,електроерозiйний верстат-31,6 тис.грн..токарно-гвинторiзнi верстати-4шт на суму 129,4тис. грн.,верстат стрiчкововiдрiзний-29,8тис. грн.,безцентрово-шлiфувальнi верстати
-2шт на суму 68,8 тис. грн.,вертикально-фрезерний верстат-95,8тис.грн.,горизонтально розточувальний верстат-151,2 тис.грн.,верстат довбу вальний-21,7тис. грн.,зубофрезерувальний верстат-43,8тис. грн.,зубофрезерувальний верстат пiдвищеної точностi-16,1 тис. грн.та iншi верстати-26,4тис. грн.
Сiльськогосподарське обладнання-14793,8 тис. грн.,а саме:
борона дискова-186,7 тис. грн.,жниварка для прибирання соняшника-287,6 тис. грн.,обприскувач польовий-4953,0тис.грн.,обприскувач причiпний-1168,1 тис. грн.,плуг «Майстер»-82,9тис.грн.,культиватор-403,7тис. грн., мобiльна зерносушарка-697,7 тис.грн,плуг оборотний-365,5 тис.грн.,сiвалка-3584,4тис. грн.,сiвалка з внесенням добрив-375,0тис.грн.,сiвалка з внесенням добрив-375,0 тис.грн.,трактор с/г колiсний-495,5 тис. грн.,трактор-1258,4 тис. грн.
Модернiзацiя обладнання-617,3 тис. грн.,оснащення виробниче-222,0тис. грн.,iнструмент -1492,4тис. грн. та нематерiальнi активи(програмне забезпечення)-28,7тис. грн.
В 2016 роцi вибуло сiльськогосподарське обладнання (продано обприскувач польовий) за первiсною вартiстю 4953 тис.грн., знос 743 тис.грн.
Станом на 31.12.2016р.первiсна вартiсть основних засобiв склала 22713 тис.грн.
Сума нарахованого зносу 13776 тис.грн.
Залишкова вартiсть основних засобiв 8937 тис.грн.
 
Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу,
афiлiйованими особами
У звiтному роцi не було правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами
виконавчого органу, афiлiйованими особами, зокрема правочинiв, укладених мiж емiтентом або його
дочiрнiми/залежними пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами, з одного боку, i власниками iстотної
участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з iншого боку.
 
Основнi засоби використовуються за мiсцезнаходженням товариства та на об'єктах виробництва. Пiдприємство має значний технiчний потенцiал для нарощування та освоєння капiталовкладень. Регулярно оновлюються машини та обладнання, оснащення та iнструмент. У 2012-2016 роках проведена модернiзацiя виробничого обладнання власними силами на суму 617,3тис.грн для розширення технiчних можливостей та якостi механiчної обробки виробленої продукцiї та деталей.
Пiдприємство для здiйснення власної господарської дiяльностi орендує виробничi примiщення загальною площею 3047,3 кв.м., що знаходяться за адресою 50025 Кривий Рiг. вул. Окружна, 12 згiдно договорiв оренди нежитлових примiщень укладених з ТОВ «АВК-Гарант».
Станом на 31.12.2016р. на балансi пiдприємства рахуються:
рах.10 Основнi засоби 19 622 374,24 грн.
рах.103, Будинки i споруди 450 251,91 грн.
рах.104 Машини та обладнання 15 030 882,88 грн.
рах.105, Транспортнi засоби 3 715 326,45 грн.
рах.106, Iнструменти, прилади та iнвентар 1 421 869,26 грн.
рах.109 Iншi основнi засоби 254034,78 грн.
 
Залежнiсть вiд високоякiсних iмпортних матерiалiв та покупних виробiв, вiдсутнiсть експорту
 
В 2016 роцi признанi та сплаченi штрафи 9402,24 грн.
 
Форма фiнансування самофiнансування, власнi кошти.
 
Станом на 31.12.2016 року загальна вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв складає 20525114,98 грн., очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв в 2017р.- 3078767,25грн.
 
освоюються новi види продукцiї для вiтчизняних покупцiв.
 
дослiдження не проводились
 
вiдсутнi
 
вiдсутня

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 8932 8937 0 0 8932 8937
будівлі та споруди 146 118 0 0 146 118
машини та обладнання 6577 6275 0 0 6577 6275
транспортні засоби 1778 1560 0 0 1778 1560
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 431 984 0 0 431 984
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 0 0 0 0 0 0
Опис Термiни та умови користування основними фондами - до повного використання.Ступiнь зносу основних фондiв: будинки та споруди 73,8%; машини та обладнання 58,2%; транспортнi засоби 58%; iншi 67,8%.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 30114 30663
Статутний капітал (тис. грн.) 1 1
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 1 1
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства
фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою:
Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи+ Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Вартiсть чистих активiв за звiтний перiод є бiльшою вiд статутного капiталу

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 895 X X
у тому числі:  
КФ КБ Приватбанк (овердрафт) 25.08.2016 712 27 08.05.2017
АТ УкрСиббанк (кредит) 29.12.2014 183 18.9 28.12.2017
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 14104 X X
Усього зобов'язань X 14999 X X
Опис: Iншi зобов"язання: кредиторська заборгованiсть за роботи, послуги -9107 тис.грн., розрахунки з бюджетом 565 тис.грн., розрахунки зi страхування - 160 тис.грн., з оплати працi -585 тис.грн., за одержаними авансами 2014 тис.грн., поточнi забезпечення -1062тис.грн., iншi поточнi зобов'язання- 611 тис.грн.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Частини, призначенi виключно або головним чином, для поршневих двигунiв iз запалюванням вiд стисненн 176 215.3 0.98 370 249.9 1.21
2 Частини до кранiв, клапанiв, вентилiв та подiбних виробiв для трубопроводiв, котлiв, резервуарiв, ци 35 287.4 1.31 35 350.3 1.7
3 Iншi частини та приладдя, н.в.i.у., для засобiв автотранспортних 242 14057.5 63.9 232 12605.2 61.06
4 Обладнання прокатних станiв; рольганги для подавання та вилучення продукцiї; перекидачi та манiпулят 85 2626.9 11.94 85 2626.9 12.73
5 Деталi металевi обробленi механiчно (крiм деталей точених металевих) 2633 4805 21.84 2633 4805 23.28
6 Послуги з термiчного оброблення металiв, крiм послуг з нанесення покриттiв 82 5.7 0.03 82 5.7 0.03

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 матерiальнi 30
2 заробiтна плата 18
3 Амортизацiя та знос 20
4 Загальновиробничi витрати 26

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
22.12.2016 29.12.2016 Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду
25.03.2016 29.03.2016 Відомості про проведення загальних зборівКОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство «Укренергоремонт». за ЄДРПОУ 21888124
Територія за КОАТУУ 1211037500
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 28.11
Середня кількість працівників 103
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 50004, Україна, Днiпропетровської обл., м. Кривий Рiг, вул. 10-рiччя Жовтня, 37 „б”.
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 13 11 0
первісна вартість 1001 49 48 0
накопичена амортизація 1002 36 37 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 1305 722 0
Основні засоби: 1010 8932 8937 0
первісна вартість 1011 20974 22713 0
знос 1012 12042 13776 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 293 186 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 10543 9856 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 12427 11240 0
Виробничі запаси 1101 1245 1482 0
Незавершене виробництво 1102 5460 6354 0
Готова продукція 1103 2146 2525 0
Товари 1104 3576 879 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 532 1368 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

3856

3337

0
з бюджетом 1135 179 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 14759 17884 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 4248 2291 0
Готівка 1166 2 1 0
Рахунки в банках 1167 4246 2290 0
Витрати майбутніх періодів 1170 13 29 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 1538 141 0
Усього за розділом II 1195 37552 36290 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 48095 46146 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1 1 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 1456 1456 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 39 39 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 29356 29651 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 30852 31147 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 1664 895 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 5733 9107 0
за розрахунками з бюджетом 1620 184 565 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 60 0
за розрахунками зі страхування 1625 200 160 0
за розрахунками з оплати праці 1630 361 585 0
за одержаними авансами 1635 7886 2014 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 284 1062 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 931 911 0
Усього за розділом IІІ 1695 17243 14999 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 48095 46146 0

Примітки Вiдсутнi
Керівник Сiроклин Ю.В.
Головний бухгалтер Пашко Л.I.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство «Укренергоремонт». за ЄДРПОУ 21888124
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 28278 12471
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 21051 ) ( 10550 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

7227

1921
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 5623 6743
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 3625 ) ( 2739 )
Витрати на збут 2150 ( 1632 ) ( 1114 )
Інші операційні витрати 2180 ( 6572 ) ( 4284 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

1021

527
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 160 304
Інші доходи 2240 1057 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 367 ) ( 608 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 1 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

1870

223
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -783 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

1087

223
 збиток 2355 ( ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 0 0

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 3427 2056
Витрати на оплату праці 2505 8987 5468
Відрахування на соціальні заходи 2510 2151 1967
Амортизація 2515 2488 1176
Інші операційні витрати 2520 4764 3298
Разом 2550 21817 13965

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Вiдсутнi
Керівник Сiроклин Ю.В.
Головний бухгалтер Пашко Л.I.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство «Укренергоремонт». за ЄДРПОУ 21888124
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

8386

6744
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 87 159
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 27049 16550
Надходження від повернення авансів 3020 1528 5782
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 2 81
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 590 540
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( -9600 )

( -2693 )
Праці 3105 ( -5714 ) ( -4059 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( -1950 ) ( -2085 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( -3721 ) ( -1927 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( -936 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( -2046 ) ( -78 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( -1674 ) ( -913 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( -9416 ) ( -12359 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( -1767 ) ( -666 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( -6664 ) ( -5633 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -1190 434
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 160 304
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( -2503 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 160 304
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 14367 4371
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 15149 6342
Сплату дивідендів 3355 ( -626 ) ( -833 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( -298 ) ( -556 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -1706 -3360
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -2736 -2622
Залишок коштів на початок року 3405 4248 4645
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 779 2225
Залишок коштів на кінець року 3415 2291 4248

Примітки Вiдсутнi
Керівник Сiроклин Ю.В.
Головний бухгалтер Пашко Л.I.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство «Укренергоремонт». за ЄДРПОУ 21888124
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Звiт не надавався
Керівник Сiроклин Ю.В
Головний бухгалтер Пашко Л.I.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство «Укренергоремонт». за ЄДРПОУ 21888124
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 1 0 1456 39 29356 0 0 30852
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 -122 0 0 -122
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 1 0 1456 39 29234 0 0 30730
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 1087 0 0 1087
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 -670 0 0 -670
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 417 0 0 417
Залишок на кінець року 4300 1 0 1456 39 29651 0 0 31147

Примітки Вiдсутнi
Керівник Сiроклин Ю.В.
Головний бухгалтер Пашко Л.I.