Производство и поставки продукции общего машиностроения
Производство запасных частей к железнодорожной технике
+38 (066) 02-00-190 0 (800) 400-190 info@ukrenergoremont.com

Новости

 • Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 20.04.2021р. - дату складання переліку осіб, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ: 24888124).

  23.04.2021
 • ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРЕНЕРГОРЕМОНТ” Повідомляє , що 26 квітня 2021 року о 11.00 годині за адресою: Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Гданцівська, буд. 37-Б, кабінет Генерального директора відбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства.

  25.03.2021
 • Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

  29.01.2021
Главная / News / Повідомлення 2021

Повідомлення 2021

Код ЄДРПОУ  218881254  Місцезнаходження:

Україна,  Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,  вул. Гданцівська, буд.37 Б. ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРЕНЕРГОРЕМОНТ” 

Повідомляє , що 26  квітня 2021 року о 11.00 годині за адресою: Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Гданцівська, буд. 37-Б, кабінет Генерального директора відбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складається станом  на 24 годину за три робочі, а саме на 20 квітня 2021  року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 26 квітня 2021 року з 10.30 год. до 10.50 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонерам (учасникам),їх уповноваженим представника необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноважений представник також повинен мати довіреність (або інший документ), що посвідчує його повноваження.

Порядок денний загальних зборів акціонерів та проекти рішень

(перелік питань, що виносяться на голосування):

 1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. 

Проект рішення по першому питанню:

Затвердити запропонований регламент.

Для підрахунку голосів на загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати наступний склад лічильної комісії:

Голова  – Сіроклин П.Ф.;

Член комісії  – Овчінніков М.А.

Повноваження Лічильної комісії чинні з моменту обрання та припиняються з моменту закінчення загальних зборів.

 1. Розгляд звіту Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Укренергоремонт» за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення по другому питанню:

Роботу Дирекції Товариства в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

  Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2020 році затвердити.

 1. Розгляд звіту і висновків Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Укренергоремонт» за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту  та висновків Ревізора.

Проект рішення по третьому питанню:

Роботу Ревізора Товариства в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Звіт і висновки Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2020 році затвердити.

 1. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) та балансу Товариства за 2020 рік.

Проект рішення по четвертому питанню:

Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2020 рік.

 

 1. Прийняття рішень про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2020 рік.

Проект рішення по п’ятому питанню:

 • Отриманий за результатами 2020 року прибуток у сумі 663 тис.грн., залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2020 рік не нараховувати і не виплачувати.

 1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення по шостому питанню:

На підставі пункту 22 частини другої статті 33, частини третьої статті 70 та статті 71 чинного Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які одночасно є правочинами, щодо яких є заінтересованість, які вчинятимуться  Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного календарного року з дати прийняття такого рішення, а саме на укладення Товариством нових правочинів та/або внесення змін, доповнень до діючих договорів укладених з:

 -  ДП «Завод ім. В.О. Малишева»  на виготовлення вузлів та комплектуючих деталей до машин та механічних пристроїв спецпризначення; на виконання робіт з механічної обробки деталей;

-  ДП ХКБМ  на виготовлення вузлів та комплектуючих деталей до машин та механічних пристроїв спецпризначення.

Гранична сукупна вартість вище зазначених попередньо схвалених правочинів не повинна перевищувати 14,2 мільйонів гривень (тобто 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства). При цьому повноваження на укладення (підписання) зазначених договорів, змін і доповнень, а також інших документів, що необхідні у зв’язку з їх укладенням надати Генеральному директору Товариства на визначених ним на власний розсуд умовах особисто. 

Взяти до уваги, що укладання Товариством вказаних договорів на вчинення яких була попередньо надана згода цими Загальними зборами акціонерів, не вимагає прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Дирекцією або іншим органом управління Товариством.

Найменування показника

період

Попередній (2019 р.)

Звітний

(2020 р.)

Усього активів

59738

56629

Основні засоби

2573

2175

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси 

16997

18737

Сумарна дебіторська заборгованість

6108

1643

Грошові кошти та їх еквіваленти 

113

132

Нерозподілений прибуток 

29690

30353

Власний капітал 

31186

31849

Статутний капітал 

1

1

Довгострокові зобов'язання 

0

0

Поточні зобов'язання 

28552

24780

Чистий прибуток (збиток) 

(617)

663

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

1 000

1 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

55

56

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства складає 1000 шт., загальна кількість голосуючих акцій складає 900 шт.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: https://ukrenergoremont.com/news/povidomlennia-2021

Акціонери у робочі дні з 8.00 год. до 16-30 год. (перерва з 12.00 до 12.30) в бухгалтерії за місцезнаходженням Товариства в строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів – Генеральний директор Сіроклин Ю.В. Телефон (050) 4583090.

Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проект рішення.

Пропозиції акціонера (акціонерів), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту денного загальних зборів та мають бути розміщені на власному веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Повідомлення акціонерам відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань денного загальних зборів із зазначенням того, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Надання довіреності на право участі то голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах: акціонер- документ, який посвідчує особу (паспорт), представник акціонерів – документ, який посвідчує особу (паспорт), та належним чином оформлену довіреність.

Для представників акціонерів-юридичних осіб необхідно пред’явити додатково документи, які підтверджують правомірність видачі довіреності особою (копія статуту акціонера-юридичної особи, копія рішення уповноваженого органу про призначення на посаду особи, яка видала довіреність, тощо); для керівників юридичних осіб – акціонерів, які діють без довіреності в інтересах юридичної особи – додатково документи, які підтверджують повноваження такої особи (копія статуту акціонера – юридичної особи, копія рішення уповноваженого органу, про призначення на посаду, тощо).

Підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, Генеральний директор Сіроклин Ю.В.

Скачати файл: PDF 

Скачати файл: PDF з підписом