Производство и поставки продукции общего машиностроения
Производство запасных частей к железнодорожной технике
+38 (066) 02-00-190 0 (800) 400-190 info@ukrenergoremont.com

Новости

 • Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 20.04.2021р. - дату складання переліку осіб, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ: 24888124).

  23.04.2021
 • ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРЕНЕРГОРЕМОНТ” Повідомляє , що 26 квітня 2021 року о 11.00 годині за адресою: Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Гданцівська, буд. 37-Б, кабінет Генерального директора відбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства.

  25.03.2021
 • Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

  29.01.2021
Главная / News / Повідомлення

Повідомлення

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

28.01.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Генеральний директор

 

 

 

Сіроклин Ю.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента:

            ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРЕНЕРГОРЕМРОНТ"

 1. Організаційно-правова форма:

            Приватне акціонерне товариство

 1. Місцезнаходження:

            50004, Дніпропетровська обл., Кривий Ріг, Гданцівська,  37 "Б"

 1. Ідентифікаційний код юридичної особи:

            21888124

 1. Міжміський код та телефон, факс:

            (0564) 903-456 , (0564) 903-456

 1. Адреса електронної пошти:

            info@ukrenergoremont.com

 1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

 1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

 

29.01.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

28.01.2021

обрано

Генеральний директор

Сіроклин Юрій Віталійович

2219009179

45

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства "Укренергоремонт" вiд 28 сiчня 2021 року (які за рішенням Дирекції Товариства (Протокол №1 від 11.01.2021 року) відповідно до п. 11.3 Статуту Товариства - є позачерговими загальними зборами), було прийнято рiшення, що вiдповiдно до п.9.3.5 Статуту ПрАТ "Укренергоремонт" генеральний директор обирається Загальними зборами Товариства строком на 3 роки. Згiдно протоколу №01/18 позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 29 сiчня 2018 року на посаду генерального директора ПрАТ "Укренергоремонт" було обрано Сiроклина Юрiя Вiталiйовича з термiном дiї повноважень до 28 сiчня 2021 року. Сiроклин Ю.В. продовжує виконувати повноваження генерального директора ПрАТ "Укренергоремонт" пiсля закiнчення термiну дiї повноважень. Дiяльнiсть Сiроклина Ю.В. на посадi Генерального директора Товариства є продуктивною та вiдповiдає основним напрямкам роботи товариства. Враховуючи вказане, вирiшили обрати на посаду Генерального директора ПрАТ "Укренергоремонт" Сiроклина Юрiя Вiталiйовича, паспорт серiї АН № 618297, виданий Центрально-мiським РВ Криворiзького МУ ГУМВС України в Днiпропетровськiй обл., вiд 27.07.2007 року, РНОКПП 2219009179, та подовжити термiн його повноважень до 29 сiчня 2024 року. Розмiр пакета акцiй, яким володiє особа - 45,00 %, загальною номiнальною вартiстю 337,50. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. До обрання на цю посаду, посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв, обiймала посаду Генерального директора Приватного акцiонерного товариства "Укренергоремонт". Пiдстави прийняття такого рiшення - рiшення  загальних зборiв Товариства та згода особи.

Повноваження Сiроклина Ю.В. як Генерального директора ПрАТ "Укренергоремонт" чиннi з моменту обрання до закiнчення термiну повноважень 29 сiчня 2024 року(протягом 3х рокiв). Пiсля закiнчення трирiчного термiну повноваження Генерального директора дiйснi до обрання Загальними Зборами акцiонерiв наступного Генерального директора або до припинення повноважень у випадках передбачених Статутом Товариства.

 

 

28.01.2021

обрано

Член Дирекції

Босий Юрій Павлович

 

45

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства "Укренергоремонт" вiд 28 січня 2021 року ( які за рішенням Дирекції Товариства (Протокол № 1 від 11 січня 2021 року) відповідно до п. 11.3 Статуту Товариства - є позачерговими загальними зборами) було прийнято рiшення про переобрання комерцiйного директора Босого Юрiя Павловича членом Дирекцiї на новий термiн до "29" січня 2024 року.

Босий Юрiй Павлович (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) займає посаду Комерцiйний директор. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Комерцiйний директор, член Дирекцiї ПрАТ " Укренергоремонт ". Змiн щодо посадової особи у 2020 роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

28.01.2021

обрано

Член Дирекції

Сіроклин Павло Феофанович

 

0

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства "Укренергоремонт"  вiд 28 січня 2021 року ( які за рішенням Дирекції Товариства (Протокол № 1 від 11 січня 2021 року) відповідно до п. 11.3 Статуту Товариства - є позачерговими загальними зборами) було прийнято рiшення про переобрання директора з маркетингу та збуту Сiроклина Павла Феофановича членом Дирекцiї на новий термiн до "29" січня 2024 року.

Сiроклин Павло Феофанович (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) займає посаду Директор з маркетингу та збуту. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Директор з маркетингу та збуту, член Дирекцiї ПрАТ " Укренергоремонт ". Змiн щодо посадової особи у 2020 роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

28.01.2021

обрано

Член Дирекції

Овчінніков Максим Анатолійович

 

0

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства "Укренергоремонт"  вiд 28 січня 2021 року ( які за рішенням Дирекції Товариства (Протокол № 1 від 11 січня 2021 року) відповідно до п. 11.3 Статуту Товариства - є позачерговими загальними зборами) було прийнято рiшення про обрання директора представництва Овчиннiкова Максима Анатолiйовича членом Дирекцiї до "29" січня 2024 року.

Овчиннiков Максим Анатолiйович (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) займає посаду Директор представництва. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:Директор представництва ПрАТ "Укренергоремонт". Змiн щодо посадової особи у 2020 роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

 

28.01.2021

обрано

Член Дирекції

Іявойнен Галина Едуардівна

 

0

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства "Укренергоремонт"  вiд 28 січня 2021 року ( які за рішенням Дирекції Товариства (Протокол № 1 від 11 січня 2021 року) відповідно до п. 11.3 Статуту Товариства - є позачерговими загальними зборами) було прийнято рiшення про обрання головного бухгалтера Іявойнен Галини Едуардівни  членом Дирекцiї до "29" квiтня 2024 року.

Іявойнен Галина Едуардівна (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) займає посаду Головний бухгалтер. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ МБС - бухгалтер, з 02.01.2020р. головний бухгалтер ПрАТ "Укренергоремонт". Змiн щодо посадової особи у 2020 роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

28.01.2021

припинено повноваження

Член Дирекції

Пашко Людмила Іванівна

 

0

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства "Укренергоремонт"вiд 28 січня 2021 року ( які за рішенням Дирекції Товариства (Протокол № 1 від 11 січня 2021 року) відповідно до п. 11.3 Статуту Товариства - є позачерговими загальними зборами), було прийнято рiшення про припинення повноважень члена Дирекцiї ПрАТ "Укренергоремонт" Пашко Людмили Іванівни, яку було обрано на пiдставi протоколу загальних зборiв №03/18 вiд "16" квітня 2018 року. Перебувала на посадi з 116.04.2018 р. по 28.01.2021р.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

 файл PDF